1 APRIL ..

renebouschet-bant.jpg

rene-april1.jpg

mariosughi-bant.jpg

nero-april1.jpg

erhantigli-bant.jpg

ÞAKANIN GÜNÜ, SAATÝ YOKTUR

ÞAKA ÇÝFT TARAFLI BÝR OKTUR

 

Yerinde ve zamanýnda olursa zevke, eðlenceye ciladýr þaka.

En ciddi, aðýrbaþlý kiþiler bile þaka etmesini, þakalaþmasýný bilmeli,

kendilerine yapýlan þakalara tahammül edebilmeli;

yoksa kurtulamaz kuruluktan, kuraklýktan, basarlar faka!

Dozu iyi ayarlanamazsa en iyi, n güzel þaka bile olur kaka…

Kaptýrýlýrsa yaka acýmasýz þakacýlara, alabora olur taka, bozulur caka…

Kimi þakacýlar, insanýn gözünün içine baka baka öyle inandýrýcý þeyler söylerler ki,

ister istemez yutulur zoka, gerçek meydana çýkýnca da girilir þoka.

Þaka edeyim derken çam devirir kimileri, kýrarlar kalpleri.

Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olurlar,

dost ve arkadaþlarýný kendilerinden soðuturlar.

Þaka bir kahkaha çiçeðidir; hoþgörüyle bakýlýrsa, güzel ve iyi olursa…

Þakacý insanlar sevilirler ama her laflarý þakayla karýþýk olursa,

olaylarý þakaya boðarlarsa, söyledikleri þeylere inananlar azalýr,

 en ciddi sözleri bile þaka sanýlýr…

Eþek þakasý yapanlarýn insanlýklarý noksandýr, kiþilikler hak ile yeksandýr!

Kimi insan þakalara aldýrmaz ama her þakayý da kaldýrmaz.

Þakanýn günü, saati yoktur ama kimi zaman

þaka yapaný da vuran bir oktur.

Yerinde ve zamanýnda yapýlýrsa mutlu olmamýzý,

hayata neþeyle bakmamýzý saðlayan þen þakrak bir þarkýdýr þaka.

 

ERHAN TIGLI

erhantigli@mynet.com