Uluslararasý Sakovec Karikatür Yarýþmasý, 2016

Uluslararasý Sakovec Karikatür Yarýþmasý, 2016

 

 

 

A. Katýlým Koþullarý

Yarýþma milliyet, yaþ, cinsiyet ve meslek gözetilmeksizin herkese açýktýr.

B. Konu:

1. Çocuk Dostu Kent

2. Evde Kullanýlan Doðal Gaz

C. Karikatür koþullarý

1. Orijinal ve dijital eserler kabul edilecektir.

2. Eserler siyah-beyaz ve renkli olabilir.

3. Yarýþmaya gönderilecek eserin daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmasý gerekir.

4. Yarýþa internet aracýlýðýyla gerçekleþtirilecektir.

5. Sanatçý yarýþmaya her bir konuda en fazla iki eser gönderebilir.

6. Karikatür boyutlarý A4 ya da A3 olabilir (jpg 300 dpi).

7. Gönderilen karikatürler bir uluslar arasý jüri tarafýndan deðerlendirilecektir.

D. Son Katýlým Tarihi

Son katýlým tarihi 4 Aralýk 2016’dýr.

E. Adres

Orijinal eserlerin gönderileceði adres:

Damir Novak

Prvomajska 1 Mali Mihaljevec

40311 Hýrvatistan

F. Ödüller

Birincilik Ödülü: 400 Avro

Ýkincilik Ödülü: 200 Avro

Üçüncülük Ödülü: 100 Avro

Beþ Özel Ödül

G. Sergi

Seri 15 Aralýk 2016 tarihinde Sakovec’te Gallery Scheier’de açýlacaktýr.

H. Diðer Koþullar

Eserleri sergilenmeye deðer bulunan sanatçýlara sergi katalogundan bir kopya sunulacaktýr. Yarýþmanýn düzenleyicileri Sakovec 2016 yarýþmasýna gönderilen eserleri tanýtým malzemesi olarak sanatçýsýna herhangi bir ödeme yapma zorunluluðu olmaksýzýn çoðaltma hakkýný elinde tutar. Ödül kazanan eserler yarýþmanýn düzenleyicisinin mülkiyeti haline gelir.

Ý. Ýliþki için damir.novak3@gmail.com