Uluslararasý Basýn Karikatürleri ve Hicivli Görsel Sanatlar Galerisi 2018

Uluslararasý Basýn Karikatürleri ve Hicivli Görsel Sanatlar Galerisi 2018

KONU: Serbest

ÞARTLAR:

1. Yarýþma tüm karikatüristlere açýktýr.

2. Daha önceden yayýmlanan karikatürlerle katýlmak serbesttir. Ancak baþka bir yarýþmada ödül almamýþ olmasý gerekir.

3. Her teknik serbesttir. Karikatürist en fazla 5 karikatür gönderebilir. 300 dpi ve jpg formatýnda, e-postayla gönderilen, orijinal veya elektronik versiyonlar da kabul edilecektir. Farklý formatlarda gönderilen ve açýlamayan belgeler için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

4. Tüm karikatürler en fazla 30×40 cm olacaktýr.

5. Katýlýmcýlar ad-soyadlarýný büyük harflerle, adreslerini, e-posta adreslerini, ülkelerini ve telefon numaralarýný yazmalýdýr; kýsa bir özgeçmiþ de mühürlü zarf içinde gönderilmelidir.

6. Karikatürler en geç 15 Aðustos 2018 günü aþaðýdaki adrese gönderilmelidir:

office@tim-toons.com  

office@popa-popas.ro

POPA VAKFI TIMIÞOARA adres: Virgil Oniţiu Sokak No: 5, Posta Kodu: 300238, Timiþoara, Timiþ Romanya.

Telefon: 0040-(0)744 531 169.

7. Yarýþma sonuçlarý 5 Eylül 2018’de açýklanacaktýr.

8. Yarýþmaya gönderilen karikatürler geri verilmeyecektir. Ödül kazansýn veya kazanmasýn, tüm karikatürler kültürel amaçlarla kullanýlabilir ve yayýmlanabilir. Katýlým hâlinde bu þartlar kabul edilmiþ sayýlýr. Tüm karikatürler Uluslararasý Basýn Karikatürleri ve Hicivli Görsel Sanatlar Galerisi’nde tutulacaktýr.

9. Jürinin seçtiði karikatürler sergide gösterilecek ve albüm hâlinde basýlacaktýr.

10. Ödül töreni 5 Ekim 2018’de düzenlenecektir. Sergi açýlýþý ayný gün, ödül kazanmýþ veya sergiye seçilmiþ karikatürler için Uluslararasý Basýn Karikatürleri ve Hicivli Görsel Sanatlar Galerisi’nde yapýlacaktýr. Sergi 15 Kasým 2018’e kadar açýk olacaktýr.

11. Katýlýmcýlarýn seyahat, konaklama ve yemek masraflarý organizatörler tarafýndan saðlanacaktýr.

12. SEÇÝM KOMÝTESÝ: Ödül alan eserler dünya çapýnda büyük sanatçýlar tarafýndan, 6 baþkentten çevrim içi olarak seçilecektir.

13. ÖDÜLLER: Her biri 1000 Avroluk 4 mükemmeliyet ödülü verilecektir.