ULUSLARARASI TURIZM KARIKATÜRLERI YARISMASI 2014

ULUSLARARASI TURIZM KARIKATÜRLERI YARISMASI 2014


Yarýþma amatör ve profesyonel tüm karikatür sanatçýlarýna açýktýr.
Her sanatçý en fazla üç eserle katýlabilir.
Yarýþmaya gönderilen eserler orijinal çizim, dijital baský ya da bilgisayar çýktýsýyla hazýrlanmýþ olabilir. Çizim tekniði serbesttir. Renkli veya siyah beyaz olabilir. Ancak, eserlerin üzerinde sanatçýlarýn imzalarýnýn yer almasý gerekmektedir.
Katýlýmcýlar eserlerinin arkasýna ad, soyad ve adreslerini yazmalý ve karikatür gönderme sayfasýna ilgili bilgileri ve küratörünü ekleyerek göndermelidir. Ýstenirse, posta yoluyla da yarýþmaya katýlýnabilinir.
Gönderilen karikatürler herhangi bir yerde yayýmlanmýþ olabilir, ancak daha önce bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr.
Yarýþmaya katýlan karikatürler Anatolia: Turizm Araþtýrmalarý Dergisi ve Turizm Yazarlarý ve Gazetecileri Derneði ile bu organizasyon ile ilgili kitap, katalog, broþür, kartpostal, web siteleri ve afiþlerde yayýnlanabilecek bunun dýþýndaki tüm yayýn haklarý eser sahibinin olacaktýr.
Ýlk eleme sonrasýnda finale kalan karikatürler 01 – 10 Þubat 2015 tarihlerinde sitede ilan edilecek ve itirazlar bu tarihler arasýnda kabul edilecektir.
Yarýþmaya katýlan eserlerden seçilecek bir bölümü albüm olarak yayýmlanacaktýr. Albümde eseri yer alan her sanatçýya birer albüm gönderilecektir.
Dereceye girsin veya girmesin, albümde yer alsýn veya almasýn hiçbir eser iade edilmeyecektir.
Yarýþmaya katýlan bütün sanatçýlar katýlým koþullarýný kabul etmiþ sayýlýr.
Yarýþmaya posta ile veya online sistem kullarak karikatür gönderilebilir.
Yarýþmaya en son baþvuru tarihi 31 Aralýk 2014’dür.
Posta yolu ile karikatürler aþaðýdaki adrese gönderilebilir:
Nazmi KOZAK
Anadolu Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Yunus Emre Kampüsü
26470 Eskiþehir


http://www.tourismcartoon.com