ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI / “7-77” INTERNATIONAL CARTOON COMPETITION…

 

ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI

 

*Karikatür Vakfý tarafýndan düzenlenen 15.Uluslararasý Ankara 7-77  Karikatür Festivali 17-20 Nisan 2009 tarihlerinde dört gün süreyle, ülkemizde 80’ninci kez kutlanacak 23 Nisan Çocuk Bayramý etkinlikleri sýrasýnda  ÇOCUKLAR için yapýlacaktýr.

 

*15.Uluslararasý Ankara 7-77 Karikatür Festivali kapsamýnda 5.ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI düzenlenmiþtir. Yarýþmanýn amacý, yarýnýn büyükleri çocuklara karikatürü sevdirmek, mizah duyarlýlýðýnýn geliþimine katkýda bulunmak ve onlarýn dünyalarýný çizeceðiniz karikatürlerle zenginleþtirmektir.

 

*Yarýþmaya tüm profesyonel, amatör karikatürcüler ÇOCUKLAR için çizecekleri  karikatürle katýlabilirler.

 

*Karikatürler A4 ya da A3 boyutlarýnda istenilen teknikle, siyah-beyaz, renkli olarak çizilebilir.

 

*Karikatürcüler çocuklarýn anlayabileceði bir orijinal karikatürle yarýþmaya katýlabilirler. Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyadlarýný ve adreslerini yazmalýdýrlar.

 

*Yarýþmacýlar karikatürlerini 15 ÞUBAT 2009 tarihinde kadar ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI/ PK:364 / 06443 YENÝÞEHÝR / ANKARA adresine göndermelidirler.

 

*Yarýþmada tek ödül olan 7-77 ÖDÜLÜ $2000 USD (Ýkibin Amerikan Dolarý) ve kuruluþlarýn aný plaketleridir.

 

*Yarýþma sonuçlarý 10 Nisan 2009 tarihinde basýn, yayýn organlarý ve internetten duyurulacaktýr.

 

*Yarýþmada ödül alan karikatürcü 17-20 Nisan tarihlerinde Ankara’ya davet edilerek 15.Uluslararasý Ankara 7-77 Karikatür Festivali etkinliklerine konuk olacak, festival sýrasýnda yapýlacak sergi açýlýþýnda ödülünü alacaktýr.

 

*Jüri tarafýndan seçilip, karikatürleri katologda yer alan karikatürcülere ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI kataloðu ve katýlým belgesi gönderilecektir.

 

*Karikatürler geri gönderilmeyecek ve basým yayýn hakký Karikatür Vakfý’nýn olacaktýr.

 

* ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI karikatür sergisi Türkiye içinde ve Türkiye dýþýnda çeþitli kentlerde açýlacaktýr.

 

 

***

 

 “7-77” INTERNATIONAL CARTOON COMPETITION…

 

*The 15th International Ankara Cartoon Festival is going to be held from April 17th to 20th, 2009 during the 80th. Children’s Day activities, which are celebrated in our country every year in on the 23rd April .

 

*The international 7-77 Cartoon Competition will be organized under the 15th International Ankara Cartoon Festival. The aim of the competition is to make children familiar with the art of cartooning and to contribute the development of sensitivity towards humour by enriching their world with the help of cartoons you will draw.

 

*All proffessional and amateur cartoonists will be welcomed to  join in by drawing cartoons for children.

Cartoons can be drawn in black-white or colourful using any technique in either A4 or A3 size.

*Cartoonists can join in the competition with an original  cartoon that can be understood by children. Competitors must write their names, surnames and addresses on the back of their cartoons.

 

*The deadline for the competition is February 15th, 2009. Cartoons should be sent to the  following address:

ULUSLARARASI 7-77 KARIKATUR YARISMASI

PK:364 YENISEHIR 06443 /ANKARA/ TURKEY

 

*The sole prize of the competition is the 7-77 PRIZE ($2,000) and the institutions’ commemorative plates.

 

*The results of the competition will be announced on April 10th, 2009 in the local press and on the web.

 

*The winner of the competition will be invited to Ankara from April 17th  to 20th, 2009 as a guest for the activities to be held during the 15th International Ankara Cartoon Festival and will receive the award at the opening of the exhibition.

 

*The International 7-77 Cartoon Competition catalogue and the certificate will be sent to those  competitors whose cartoons were chosen by the jury and were printed in the catalogue.

 

*Cartoons will not be sent back and all rights will be reserved by the Cartoon Foundation.

International 7-77 Cartoon Competition exhibition will be opened in various cities of Turkey and abroad.