-TV AND CULTURE- 1th INTERNATIONAL CARTOON CONTEST 2008

-TV AND CULTURE- 1th INTERNATIONAL CARTOON CONTEST 2008

Cartoon theme: TV and Culture
Deadline: 30st September 2008
Prizes: 1st Prize: 8.000 EURO
2st Prize: 5.000 EURO
3st Prize: 3.000 EURO
Number of entries: Max, 3
Works previously awarded in any
other contest are excluded from this competition
Digital: Yes, but the print out must be
signed by the artist
Format: Max 297mm x 420mm,
Works returned: Yes , on demand, award-winning
cartoons will not be returned
Exhibition: Yes
Free catalogue: Yes, for the participants artists
Copyright issues: Artworks may be used for
promotional purposes
Address: TV ETHNOS
CARTOONAWARD 08
5 Benaki str.
152 38 Halandri, Greece
For digital works :
cartoonaward@pegasus.gr
(300 dpi / RGB / JPG) Maximum
size up to 5 MB per e-mail.

1. TV ETHNOS Karikatür Ödülü 2008 – Yunanistan
 
Pegasus yayýn grubuna baðlý “TV Ethnos” dergisi tüm dünya çizerlerine açýk birinci karikatür yarýþmasýný düzenliyor.
 

1. Konu (Topic): Televizyon ve Kültür (TV and culture)
2. Teknik: Serbest.
3. Orijinal karikatürler ve (ýslak) imzalý dijital çalýþmalar kabul edilir.
4. Dijital çalýþmalar cartoonaward@pegasus.gr adresine e-mail ile gönderilebilir: En az 300 dpi çözünürlük / RGB / JPG. Her e-mail için maksimum büyüklük 5MB.
5. Eserler 30 Eylül 2008 tarihine kadar þu adrese ulaþmýþ olmalýdýr:
TV ETHNOS CARTOONAWARD 08,
5 Benaki str. 152 38 Halandri GREECE
6. Boyut: En az A4 (210 x 297mm), en fazla A3 (297 x420 mm) ve çerçevesiz olmalýdýr. Her sanatçý en çok 3 eserle katýlabilir.
7. Ödüller:
Birincilik 8000 Avro
Ýkincilik 5000 Avro
Üçüncülük 3000 Avro
Ayrýca 3 özel ödül.
8. Daha önce ödül kazanmýþ eserler kabul edilmez.
9. Postada oluþabilecek hasardan düzenleyen kuruluþ sorumlu deðildir.
10. Katýlýmcýnýn kýsa biyografisi ve fotosu eklenmelidir.
11. Seçilen eserler Atina’da ve muhtemelen ilerde Yunanistan’ýn baþka bölgelerinde sergilenecektir.
12. Jüri Ekim 2008’de toplanarak sonuçlarý açýklayacaktýr.
13. Düzenleyen kuruluþ, ilk üç ödülü kazanan çizerlerin Atina’da yapýlacak ödül töreni için ulaþým ve konaklama giderini karþýlayacaktýr.
14. Ödül kazananlar dýþýndaki eserler, yazýlý olarak talep edilirse, geri gönderilir.
15. Yarýþma albümü katýlan sanatçýlara gönderilecektir.
16. Ödül töreni ve seçilen eserlerin sergilemesi Atina’da Aralýk 2008’de yapýlacaktýr.
17. Sonuçlarýn açýklanmasýndan sonra eserler düzenleyen kuruluþun sitesinde yayýnlanacaktýr.
18. Kazananlarýn açýklanmasýndan sonra kazanan eserler hakkýnda daha önce ödül kazandýklarý ya da benzerlik iddiasý bildirimleri için 15 günlük bir süre tanýnacak, bildirim gerekli delillerle þu adrese yapýlacaktýr: cartoonaward@pegasus.gr
19. Bildirimlerin incelenmesinden sonra kesin sonuçlar açýklanacak ve itiraz kabul edilmeyecektir.
20. Seçilen eserler http://www.tvethnoscartoonaward.gr/ sitesinde sergilenecek ve tanýtým amaçlý kullanýlabilecektir.
21. Yarýþmaya katýlanlar yarýþma koþullarýný, özellikle de eserlerinin sergilenmesini ve yarýþma albümünde yayýnlanmasýný peþinen kabul etmiþ sayýlýr.
Katýlým formu için: http://www.irancartoon.com/contests/tv.htm