TURKIYE ORMANCILAR DERNEGI KARIKATUR YARISMASI 2014


TÜRKÝYE ORMANCILAR DERNEÐÝ KARÝKATÜR YARIÞMASI

KONU: Doða Koruma
KOÞULLAR:
1- Yarýþma tüm çizerlere açýktýr.
2- Yarýþmaya gönderilen karikatürler daha önce yayýnlanmýþ olabilir. Ancak baþka bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr.
3- Teknik serbesttir. Çizer istediði kadar karikatürle katýlabilir. Ancak eserler orijinal olmalýdýr. Sanatçý tarafýndan (ýslak imza) imzalanmasý koþulu ile dijital baský ürünler kabul edilir.
4- Gönderilecek karikatürlerin boyutu en fazla 30X40cm olmalýdýr.
5- Katýlýmcýlar, eserinin arkasýna adýný, soyadýný, adresini, e-postasýný ve telefon numarasýný yazmalýdýr.
6- Karikatürler, 12 Aralýk 2014 tarihine kadar aþaðýdaki adrese gönderilmiþ olmalýdýr.
Türkiye Ormancýlar Derneði Karikatür Yarýþmasý
Tuna Caddesi No: 5/8 Kýzýlay-ANKARA
7- Yarýþma sonuçlarý 22 Aralýk 2014 tarihinde açýklanacaktýr.
8- Yarýþmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler kültürel amaçlý kullanýlabilir. Katýlýmcýlar bu þartlarý kabul etmiþ sayýlýrlar.
9- Ödül töreni 26 Aralýk 2014 tarihinde yapýlacaktýr.
10- SEÇÝCÝ KURUL
Ercan Akyol – Karikatürist
Cihan Demirci – Yazar, karikatürist
Hatay Dumlupýnar – Karikatürist
Kamil Masaracý – Karikatürist
Yýlmaz Sakarya- Türkiye Ormancýlar Derneði
ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: 1.500 TL
Ýkincilik Ödülü: 1.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 500 TL