TRABZON BELEDIYESI 8. KARIKATÜR YARISMASI


 

TRABZON BELEDÝYESÝ 8.ULUSAL KARÝKATÜR YARIÞMASI

 

KONU

 

“Dereleri kirletmenin binbir yolu”

 

Doðu Karadeniz’in dünyada eþi benzeri bulunmayan doðal güzelliklere sahip olduðunu söylemeye gerek yok. Endemik bitki örtüsü, jeolojik yapýsý, fauna ve florasý ile bütünleþik bir yapýya sahip bu eþsiz coðrafya, dünya genelinde koruma önceliði bulunan 200 alan arasýnda bulunuyor. Karadeniz su yataklarý açýsýndan da zengin bir bölge olma özelliðine sahip.

 

Bu eþsiz coðrafya son yýllarda hýzla kirletiliyor. Karadeniz Sahil Yolunu saðlýklý tartýþamamanýn bedelini, kumsallarýný ve deniz kültürünü kaybederek aðýr bir þekilde ödeyen Karadenizli þimdi de derelerini kaybetme riskiyle karþý karþýya.

 

Uzun bir süreden beri, Karadeniz’deki dereler üzerinde Hidroelektrik Santralleri projesi denilen bir karabulut dolaþýyor.

 

Çevrecilerin ve uzmanlarýn, yalnýzca sularýmýz deðil, doðal yaþam alanlarýnýn da zarar göreceði ve denizden tahrip edilen Karadeniz’in karadan da yara alacaðý ve bunun çevresel tahribatýnýn çok büyük olacaðý konusundaki uyarýlarý…

 

Bütün bunlar yetmiyormuþ gibi bir de kontrol dýþý kalmasý nedeniyle sürekli çöp dökülen ve fabrika atýðý býrakýlan derelerimiz var. Yýllardýr çöp sorununu çözememiþ ilçe ve belde belediyelerinin çöplüðü haline gelen derelerimiz, irili ufaklý iþletmelerin atýklarýnýn ve zehirli sularýnýn akýtýldýðý vazgeçilmez yerler oldular.

 

Uzmanlara mý inanacaðýz yoksa bir þey olmaz diyen politikacýlara ve rantçýlara mý?

Dün radyasyon yok diyerek radyasyonlu çaylarý halka içiren devlet büyüklerimize mi güvenelim; yoksa denizine, topraðýna, deresine ve insanlýða temiz bir dünya býrakmak isteyen çevrecilere mi?

 

 

YARIÞMAYA KATILMA ÞARTLARI

 

1.   Yarýþma Amatör ve Profesyonel tüm çizerlere açýktýr.

2.  Yarýþmaya gönderilecek eserler kesinlikle orijinal olacaktýr.  Sanatçý tarafýndan (ýslak imza) imzalanmasý koþulu ile dijital baský ürünleri kabul edilecektir.

3.   Karikatürler daha önce herhangi bir yerde yayýnlanmýþ olabilir, Ancak ödül almamýþ olacaktýr.

4.   Teknik serbesttir.

5.  Yarýþmaya gönderilen karikatürlerin arkasýna büyük harflerle ad, soyadý, adres, e-posta adresi ve en seri þekilde ulaþýlabilecek telefon numaralarý yazýlmalý, fotoðraflý kýsa bir özgeçmiþini zarfýn içerisine koymalýdýr.

6. Karikatürler postada kýrýlmayacak þekilde ambalajlanacak. Ambalajlamadan doðabilecek sorumluluk göndericiye aittir.

7.  Derece alan ve sergilenmeye deðer bulunan karikatürler, Trabzon’da yapýlacak ödül töreni ile birlikte sergilenecektir. Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan karikatürler bir albümde toplanarak yarýþmaya katýlan çizerlere gönderilecektir.

8. Yarýþmaya gönderilen karikatürlerin yayým, kullanma, kullandýrýlma ve telif hakký Trabzon Belediyesi’nin ve Karikatürcüler Derneði Trabzon Temsilciliði’nin olup gönderilen eserler ödül alsýn veya almasýn iade edilmeyecektir.

9.  Ödül törenine katýlmak isteyen sanatçýlar, katýlacaklarýný telefon veya faks ile Trabzon Belediyesi Kültür Müdürlüðü’ne bildireceklerdir. Trabzon’a geliþ ve gidiþ otobüs ücretleri ve konaklama giderleri Trabzon Belediyesi’nce karþýlanacaktýr.

10.  Yarýþmaya katýlmýþ olmak tüm þartlarýn kabul edilmesi anlamýnda deðerlendirilecektir.

 

 

EBAT

Yarýþmaya gönderilecek tüm eserlerin ebatlarý 25×35 cm. olacaktýr.

 

 

ADET

Sanatçýlar yarýþmaya en fazla 3 Adet eser ile katýlabilirler.

 

 

YARIÞMA TAKVÝMÝ

Yarýþmaya Son Katýlma Tarihi         : 25 Eylül 2009

Jürinin Toplanmasý                                           : 03 Ekim 2009

Sergi Açýlýþý ve Ödül Töreni                             : 09 Ekim 2009

 

 

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü                                   :  1.500 TL. + Plaket

Ýkincilik Ödülü                                                     :  1.000 TL. + Plaket

Üçüncülük Ödülü                                               :     750 TL. + Plaket

Teþvik Ödülleri (Amatör çizerlere)  :     100 TL. + Plaket ( 5 Adet)

Kurumlarca Konulacak Özel Ödüller

 

 

JÜRÝ ÜYELERÝ        

 

Erdoðan BOZOK

Karikatürcüler Derneði Eski Baþkaný ve

Ýstanbul Karikatür ve Mizah Müzesi Müdürü

 

Adnan TAÇ

Karikatürcüler Derneði Trabzon Temsilcisi

 

Hikmet AKSOY

Karikatürcü

 

Gürol USTAÖMEROÐLU

Karikatürcü

 

Tamer KÜÇÜK

Karikatürcü

 

Hakan SÜMER

Karikatürcü

 

Bülent SÜMER

Karikatürcü

 

 

BU YARIÞMA TRABZON BELEDÝYESÝ VE KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ TRABZON TEMSÝLCÝLÝÐÝNÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE DÜZENLENMÝÞTÝR.