The 19th International (7-77) Ankara Cartoon Festival 2013

The 19th International Ankara Cartoon Festival is going to be held from April 19th to 21th,
2013 during the 84th Children’s Day activities, which are celebrated in our country every year in on the 23rd April .

The international 7-77 Cartoon Competition will be organized under the 19th International Ankara Cartoon Festival. The aim of the competition is to make children familiar with the art of cartooning and to contribute the development of sensitivity towards humour by enriching their world with the help of cartoons you will draw.

All proffessional and amateur cartoonists will be welcomed to join in by drawing cartoons for children.

Cartoons can be drawn in black-white or colourful using any technique in either A4 or A3 size.

Cartoonists can join in the competition with an original cartoon that can be understood by children. Competitors must write their names, surnames and addresses on the back of their cartoons.

The deadline for the competition is February 1st, 2013. Cartoons should be sent to the following address:

ULUSLARARASI 7-77 KARIKATUR YARISMASI PK:364 YENISEHIR 06443 /ANKARA/ TURKEY

The sole prize of the competition is the 7-77 PRIZE (1000 €) and the institutions’ commemorative plates.

The results of the competition will be announced on April 10th, 2013 in the local press and on the web.

The winner of the competition will be invited to Ankara from April 19th to 21th, 2013 as a guest for the activities to be held during the 19th International Ankara Cartoon Festival and will receive the award at the opening of the exhibition.

The International 7-77 Cartoon Competition catalogue and the certificate will be sent to those competitors whose cartoons were chosen by the jury and were printed in the catalogue.

Cartoons will not be sent back and all rights will be reserved by the Cartoon Foundation.

International 7-77 Cartoon Competition exhibition will be opened in various cities of Turkey and abroad.

 

***

 

Karikatür Vakfý tarafýndan düzenlenen 19. Uluslararasý 7-77 Karikatür Festivali 2013

*Karikatür Vakfý tarafýndan düzenlenen 19. Uluslararasý 7-77 Karikatür Festivali 19-21 Nisan 2013 tarihlerinde dört gün süreyle Ankara’da yapýlacaktýr.

 

*Festival kapsamýnda yer alan 7-17 Karikatür Yarýþmasý’nýn amacý çocuklar arasýndaki kardeþlik, sevgi, dostluk baðlarýný geliþtirmek ve onlarý barýþcýl bir geleceðe hazýrlamaktýr.

 

*7-17 Karikatür Yarýþmasý 7-17 yaþlarý arasýndaki tüm çocuklara açýktýr.

 

*Yarýþma konusu, ‘Bilgisayarýn yaþamýmýza etkileri’ dir.

Kullandýðýmýz araç, gereçlerle yaþamýmýza giren ve yaþam biçimimizi deðiþtiren bilgisayar teknolojilerini irdeleyen karikatürler çizebilirler.

 

*Karikatürler A4 ya da A3 boyutlarýnda her tür kaðýda istedikleri teknikle, siyah-beyaz, renkli olarak çizilebilir.

 

*Karikatürcüler en çok üç karikatürle yarýþmaya katýlabilirler. Yarýþmacýlar karikatürlerin arkasýna ad-soyadlarýný, doðum tarihlerini, telefonlarýný, okullarýný, adreslerini yazmalýdýrlar.

 

*Yarýþmacýlar karikatürlerini 1 ÞUBAT 2013 tarihinde kadar ‘7-17 KARÝKATÜR YARIÞMASI – PK:364 YENÝÞEHÝR 06443 ANKARA’ posta adresine göndermelidirler.

 

*Jürinin seçeceði en iyi karikatürü çizen karikatürcüye SCRÝKSS KALEM ÖDÜLÜ 1.000,00 TL (Bin Türk Lirasý), plaket ve diploma verilecektir. Ayrýca karikatürleri sergilenmeye deðer görülen tüm karikatürcülere diploma gönderilecektir.

 

*Yarýþmada ödül alan karikatürcü 19-21 Nisan tarihinde yapýlacak 19. Uluslararasý 7-77 Karikatür Festivali’ne davet edilerek 7-17 KARÝKATÜR YARIÞMASI karikatür sergisi açýlýþýnda ödülünü alacaktýr.

 

*Yarýþma sonuçlarý 10 Nisan 2012 tarihinde basýn, yayýn organlarý ve internetten duyurulacaktýr.

 

*Jüri tarafýndan seçilip, karikatürleri katologda yer alan karikatürcülere 19. Uluslararasý 7-77 Karikatür Festivali Kataloðu, katýlým belgesiyle birlikte gönderilecektir.

 

*Karikatürler geri gönderilmeyecek ve basým yayýn hakký Karikatür Vakfý’nýn olacaktýr

 

*7-17 KARÝKATÜR YARIÞMASI karikatür sergisi daha sonra Türkiye içinde ve yurt dýþýnda çeþitli kentlerde açýlacaktýr.