Tarým konulu Olense Kartoenale karikatür yarýþmasý 2017, Belçika

Tarým konulu Olense Kartoenale karikatür yarýþmasý 2017, Belçika

Olense Kartoenale yarýþmasý 2017, Belçika

Katýlým site adresinden yapýlmalýdýr; kartoenale@olen.be haberleþme adresine eser yollamayýnýz. Eserlerin 1 Temmuz’dan itibaren gönderilmesi isteniyor. Dolayýsýyla, katýlým formu ve eser yükleme sayfasý o tarihte kullanýma açýlacaktýr.
Tüm dünya çizerlerine açýk olan yarýþma iki kategoride düzenleniyor:
A) Genç kategorisi: 15 (dahil) yaþa kadar,
B) Yetiþkin kategorisi: 16 yaþ ve üstü çizerler.
Konu (Theme): Tarým/Ziraat (Agriculture).
Ayrýca Uluslararasý Af Örgütü (Amnesty International) bu yýl yine bir özel ödül veriyor; 2017 konusu: Ýnsan haklarý (Theme: Human Rights).
Sayý: Her konuda en çok 5 adet yazýsýz karikatür: Dijital üretilmiþ ya da orijinal çizimden taranmýþ, JPEG formatta, en az 300 dpi (2480 x 3543 piksel) çözünürlükte dosya olarak gönderilecektir (300 dpi ve daha yüksek çözünürlükte taranmýþ/üretilmiþ eserler yarýþma sitesine yüklenebilmektedir; daha düþük çözünürlükte dosyalar otomatik olarak kabul edilmemektedir: http://olensekartoenale.be/ ).
Teknik: Siyah-beyaz veya renkli.
Boyut: Standart 21 x 30 cm (A4).
Katýlým, doðrudan yarýþma sitesindeki formu doldurup eser yüklemek suretiyle yapýlacaktýr: www.olen.be. Sitede aranacak kelime: kartoenale.
Seçilen eserler bir albümde toplanacak ve seçilen eser sahiplerine birer albüm yollanacaktýr.
Kazanan eserler düzenleyen kurum veya konu sponsorunun mülkiyetine geçer. Seçilen eserler etkinlik ve beldenin tanýtýmý amacýyla kullanýlabilir.
Dikkat: Ödül kazanan eserin orijinali, düzenleyen kuruluþun talep ettiði tarihi izleyen 2 gün içerisinde Community Olen, Dorp 1, 2250 Olen, Belgium adresine geleneksel posta (iadeli taahhütlü) veya kargo ile gönderilmek zorundadýr.
Ödüller:
Genç kategorisi: 200, 175, 150, 100 Avro.
Yetiþkin kategorisi: 1500, 700, 400, 300 Avro.
“Ýnsan Haklarý” konulu Özel Ödül: 350 Avro.
Ödül töreni: 10 Kasým 2017 Cuma 20:00 Olen þehir meclisi salonu, Dorp 1, 2250 Olen.
Sergi ayný adreste 12 Kasým Pazar tüm gün ve sonrasýnda hafta içi çalýþma saatleri içerisinde 2017 Aralýk sonuna kadar görülebilir.
Son katýlma: 12 Eylül 2017 saat 24:00.
Kayýt olma ve eser yükleme için yarýþma sitesi: http://olensekartoenale.be/ (Birkaç dilde þartname indirilebiliyor, þartname sonundaki "Tarým" konulu kýsa açýklama aþaðýdadýr).

“Agriculture”
Since man noticed a connection between fallen seeds and the growing of crops, some 9.000 years ago, the possibilities to influence and improve this process have increased. So today we have arrived at the stage of genetic manipulation.
The scale of cultivation, monocultures, irrigation, mechanisation, industrialisation and robotics, the improvement of crops, the immunity against drought, cold and insects, the accelarated aging…
However, this isn’t a mere positive evolution. More can be less: depletion of soils, deforestation, pollution by toxic additives, market related crops that are not cultivated in the need for food supply rather than financial purposes.
Agriculture has ushered a global revolution since the dawn of the human history. What can we expect from it in the future? Fields on Mars, mushrooms from the Moon?


Kaynak: caricaturque.