MORDOGAN BELEDIYESI 2. ULUSAL KARIKATÜR YARISMASI

MORDOÐAN BELEDÝYESÝ

2. ULUSAL KARÝKATÜR YARIÞMASI

 

MORDOÐAN BELEDÝYESÝ 2.Karikatür Yarýþmasý’nýn konusu

2009 yýlý için “SUALTI YAÞAMI, BALIKADAM ve BATIKLAR”

olarak seçilmiþtir.

 

ÖDÜLLER                                                       

Birincilik Ödülü

1.500 TL + 2 Gün (2 kiþilik ) yarým pansiyon tatil

Ýkincilik Ödülü

1.000 TL + 2 Gün (2 kiþilik ) yarým pansiyon tatil

Üçüncülük Ödülü

750 TL + 2 Gün (2 kiþilik ) yarým pansiyon tatil

 

Seçici Kurul Özel Ödülü

3 adet 250TL(18 yaþýndan küçük 3 çizere)

 

SEÇÝCÝ KURUL

Ahmet ÇAKIR              

Mordoðan Belediye Baþkaný

Sabiha TANSUР                     

Yazar Etnolog

Ali KAYADÝBÝ              

Gazeteci

Nedim ATÝLLA             

Gazeteci Yazar

Ömer ÇAM                              

Karikatürcü

Mustafa YILDIZ                      

Karikatürcü

Sadýk PALA                             

Karikatürcü

Zafer GÜVEN

Karikatürcü

H.Cem LÝMAN             

Mordoðan Belediyesi

 

YARIÞMA ADRESÝ

2.Ulusal Karikatür Yarýþmasý

Mordoðan Belediye Baþkanlýðý

35970 Mordoðan- ÝZMÝR

 

e-posta(Bilgi için)

karikaturyarismasi@mordogan.bel.tr

 

Son Baþvuru                                       

31 Temmuz 2009 Cuma

Katýlým Koþullarý                                             

• Yarýþma ulusal ölçekte düzenlenmiþ olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr.

• Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý ( ýslak imza ) olmasý gerekmektedir.

• Karikatürlerin boylarý en az A4 ( 21 x 29.7 cm ) en fazla

A3 ( 29.7 cm x 42 cm ) olmalý ve herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.

• Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslar arasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný

ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.

• Seçici kurul toplantýsýnda 10 finalist karikatür belirlenecek ve ilan edilecektir. Ödüller bu karikatürler arasýndan seçici kurulun yapacaðý ikinci deðerlendirme sonucu belirlenecek ve açýklanacaktýr. Seçici kurulun ilandan sonraki deðerlendirmesi ve sonucu kesindir.

•Yarýþmacýlar, karikatürleriyle birlikte fotoðraflý özgeçmiþlerini, adres, tel ve e.posta bilgilerini de göndermelidir.

• Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.

• Karikatürlerin en geç 31 Temmuz 2009 tarihinde adresimizde olacak þekilde, hasar görmemesi için paketlenmiþ olarak gönderilmesi yada elden teslimi gerekmektedir.

• Sonuçlarý 16 Eylül günü www.mordogan.bel.tr internet sitesinde duyurulacaktýr, ödüller ayný gün Mordoðan’ýn Kurtuluþ Günü Eðlenceleri sýrasýnda düzenlenecek bir törenle verilecektir.

• Eserler Mordoðan Belediyesi Çok Amaçlý Salonunda sergilenecektir.

• Yarýþmada ilk üç dereceye girenlerin, törene geliþ gidiþleri (Otobüs) ve 1 günlük otel konaklamasý belediyeye ait olacaktýr.

• 2 günlük 2 kiþilik tatil Mordoðan sýnýrlarý içinde ve

16 Eylül 2010 tarihine kadar geçerlidir. Tatil ödülünü kullanamama durumunda karþýlýðý olarak herhangi bir ücret ödenmez.

• Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný MORDOÐAN BELEDÝYESÝ’ne devreder.

• Sergilenmeye deðer bulunan Karikatürler bir albümde toplanacak ve yarýþmacýlara gönderilecektir.

• Yarýþmaya gönderilen karikatürler ödül alsýn veya

almasýn hiçbir þekilde iade edilemez.

• Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar

yukarýdaki koþullarý kabul etmiþ sayýlýr.

 

Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz.

 

Mordoðan Hakkýnda Geniþ Bilgi Ýçin Adres

www.mordogan.bel.tr