MAÇKA BELEDÝYESÝ 2. ULUSAL KARÝKATÜR YARIÞMASI…

EBATYarýþmaya gönderilecek tüm eserlerin ebatlarý 25×35 cm. olacaktýr.ADETSanatçýlar yarýþmaya en fazla 3 Adet eser ile katýlabilirler.KONU            Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylü Milletin Efendisidir.” Ýlkesinden yola çýkarak hazýrlamýþ olduðumuz 3. Uluslar arasý Maçka Sümela Kültür ve Sanat Festivali 2 nci Ulusal Karikatür Yarýþmasýnýn konusunu “Köyden indim þehire” olarak belirlemiþtir. Ülkemizde özellikle en fazla göç veren Karadeniz bölgesinde binlerce yýldýr yaþanmakta olan gerçeði kimse bizim köylümüzden daha iyi kavramýþ ve bilmiþ olamaz. Köylümüz, sosyoekonomik yapýsýndan uzaklaþtýrýlmýþ ve geride býrakýlmýþtýr.Köyde yaþamakla köylü olmayý birbirinden ayýrmak gerekmektedir. Çiftçi, memur, iþadamý, iþçi vs. her meslekten insan köyde yaþayabilir. En önemli olaný toplumsal kalkýnmada köylülüðün bir yaþam biçimi olduðunun bilinmesidir. Birçok kiþi “Köylü milletin efendisidir” der. Atatürk, 1 Mart 1922'deki bir konuþmasýnda: "Türkiye'nin sahibi hakikisi ve efendisi, hakiki müstahsil olan köylüdür." dediði ve 16 Mart 1923 tarihindeki bir diðer konuþmasýnda ise "Çiftçi ve çoban bu millet için unsuru aslidir" demiþtir. Peki köylü milletin efendisi olmaktan neden vazgeçti veya geçirildi mi? Devletin uyguladýðý politikalar nedeniyle köylülerin ve çiftçilerin kýrsaldaki yaþam alanlarýnýn daralmasý, ekonomik ve sosyal nedenlerle kentlere göç etmek zorunda kalmasý zaten yetersiz alt yapýya sahip kentlerin sorunlarýný daha da büyütmüþ, köylü ve çiftçinin de sorunlarýný çözememiþtir. Güzelim tarým arazileri terk edilmiþ, tahýl ve sebze bir yana sanayi ve ihraç ürünleri, üreticisinin karnýný doyuramayacak duruma getirilmiþtir. Bizler bunlarý irdeleyeceðiz…Bu saðlýksýz göç hareketlerinin tek katkýsý sinema, edebiyat ve mizah dünyasýna olmuþ sanat kendine yeni bir malzeme bulmuþtur.Ýþte bu bazýlarýna göre malzeme, bizlere göre sonuçlarý itibariyle trajik süreci, köylü ve çiftçilerin gözüyle ve trajedisinin içinde saklý sevimlilikleriyle çizerlerimizin anlatýmýna sunuyoruz.YARIÞMAYA KATILMA ÞARTLARI1.   Yarýþma Amatör ve Profesyonel tüm çizerlere açýktýr.2.  Yarýþmaya gönderilecek eserler kesinlikle orijinal olacaktýr.  Bilgisayar çýktýsý, fotokopi vs. kabul edilmeyecektir.3.   Karikatürler daha önce herhangi bir yerde yayýnlanmýþ olabilir, Ancak ödül almamýþ olacaktýr.4.   Teknik serbesttir.5.  Yarýþmaya gönderilen karikatürlerin arkasýna ad, soyadý, adres ve en seri þekilde ulaþýlabilecek telefon numaralarý mutlaka yazýlacaktýr.6. Karikatürler postada kýrýlmayacak þekilde ambalajlanacak, biyografi ve fotoðrafýyla birlikte “Maçka Belediyesi 2.Ulusal Karikatür Yarýþmasý Maçka/Trabzon” adresine gönderilecektir. Ambalajlamadan doðabilecek sorumluluk göndericiye aittir.7.   Derece alan ve sergilenmeye deðer bulunan karikatürler, Maçka’da yapýlacak ödül töreni ile birlikte sergilenecektir. Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan karikatürler bir albümde toplanarak yarýþmaya katýlan çizerlere gönderilecektir.8. Yarýþmaya gönderilen karikatürlerin yayým, istediði yerde kullanma, kullandýrýlma ve telif hakký Maçka Belediyesi’nin ve Karikatürcüler Derneði Trabzon Temsilciliði’nin olup gönderilen eserler ödül alsýn veya almasýn iade edilmeyecektir.9.  Ödül törenine katýlmak isteyen sanatçýlar, katýlacaklarýný telefon veya faks ile Maçka Belediyesi bildireceklerdir. Maçka’ya geliþ ve gidiþ uçak ücretleri ve konaklama giderleri Maçka Belediyesi’nce karþýlanacaktýr.10.  Yarýþmaya katýlmýþ olmak tüm þartlarýn kabul edilmesi anlamýnda deðerlendirilecektir.   YARIÞMA TAKVÝMÝYarýþmaya son katýlma                     : 10 Temmuz 2007Sergi Açýlýþý ve Ödül Töreni            :  27 Temmuz 2007 MaçkaSergi süresi ve yeri                           : 27-29 Temmuz 2007ÖDÜLLERBirincilik Ödülü                                :  1500 YTl. + PlaketÝkincilik Ödülü                                  :  1000 YTl. + PlaketÜçüncülük Ödülü                              :  750   YTl. + PlaketZiya RAMOÐLU  Onur Ödülü         :  Plaket   Teþvik ödülü                                      :  250 YTL + Plaket(18 Yaþýn altýnda bir çizere)                  JÜRÝ ÜYELERÝ          Metin PEKER (Karikatürcüler Derneði Baþkaný)  Adnan TAÇ (Karikatürcüler Derneði Trabzon Temsilcisi)  Eray ÖZBEK (Karikatürist)  Atilla ÖZER (Karikatürist)  Cumhur Gazioðlu (karikatürist)  Tamer KÜÇÜK (Karikatürist)  Hakan SÜMER (Karikatürist)  Bülent SÜMER (Karikatürist)