KUSADASI BELEDIYESI 1. ALTIN CIZGI KARIKATÜR YARISMASI


KUÞADASI BELEDÝYESÝ 1. ALTIN ÇÝZGÝ KARÝKATÜR YARIÞMASI

Konu: Turizm Ülkemizde önemli bir gelir kaynaðýdýr. Coðrafya konumu ve doðal güzelliklere sahip olmamýzýn yaný sýra
kültürel ve mitolojik eserlere sahip durumdayýz. Turizmin geleceðini korumak güler yüzlü konuksever,
dürüst bir politika izleyerek olur. Son ekonomik krizde turizmi mutlaka etkileyecektir.
Bunlarý göz önüne alarak çizeceðiniz karikatürleri bekliyoruz.

1. Yarýþmaya Profesyonel ve Amatör herkes katýlabilir.
2. Karikatürler siyah beyaz veya renkli olabilir, herhangi bir teknik sýnýrlama yoktur. Orijinal veya
kaliteli bilgisayar çýktýsý kabul edilir, ancak ýslak imzalý olmasý gerekmektedir.
3. Karikatürlerin boyutu en küçük A4 (21×30), en büyük A3 (30×42) olmalýdýr.
4. Yarýþmaya katýlan karikatürler daha önceden hiçbir ulusal veya uluslararasý yarýþmalarda
ödül almamýþ olmasý gerekmektedir.
(Sergilenmiþ veya albümde yer almýþ olabilir) Benzer veya çalýntý karikatür olmasý durumunda
karikatürler elenecek sorumluluk çizere ait olacaktýr.
5. Karikatürleri son gönderme tarihi 15 AÐUSTOS 2009’dur.
6. Seçici kurul 22 AÐUSTOS 2009 da toplanýp deðerlendirme yapacaktýr.
7. Ana fikir ve teknikte yenilik taþýyan karikatürlere özelikle önem verilecektir.
8. Yarýþmaya en fazla 3 karikatürle katýlýnabilir.

9. En az bir yarýþmacýya (18 yaþýn altýnda) teþvik amacýyla ödül verilecektir
10. Yarýþmada ödül kazanan yarýþmacýlarýn yol (otobüs) geliþ, gidiþ ücretleri Kuþadasý Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr.
11. Ödül kazanan karikatürcüler bir gün konaklayacaktýr.
12. Yarýþma sonucunda Kuþadasý Belediyesi tarafýndan yarýþmada finale kalan karikatürlerin sergisi olacak ve
bu karikatürlerden albüm yapýlacak, yarýþmaya katýlanlara gönderilecektir.
13. Yarýþmaya katýlan eserler geri gönderilmeyecek Kuþadasý belediyesine ait olacaktýr.
14. Yarýþmaya gönderilen karikatürlerin arkasýna mutlak adres, telefon, e- posta bilgilerini yazacaktýr.
Ayrýca karikatürcüler biyografilerini ve fotoðraflarýný göndermelidir.
15. Postada oluþabilecek zarardan sorumluluk alýnmayacaktýr.
16. Ödül töreni Kufladasý’nýn kurtuluþ tarihi 7 EYLÜL de yapýlacaktýr.
17. Yarýþma ile ilgili her türlü bilgi için: lcakin@mynet.com

ÖDÜLLER:
1. ÖDÜL 2000 TL
2. ÖDÜL 1500 TL
3. ÖDÜL 1000 TL
1. MANSÝYON 500 TL 2. MANSÝYON 500 TL 3. MANSÝYON 500 TL
SAAT KULESI KARIKATÜRCÜLER GRUBU ÖZEL ÖDÜLÜ 500 TL

SEÇÝCÝ KURUL
LÜTFÜ ÇAKIN – Karikatürcü
MURAT SARAÇ – Turizmci
MUSTAFA YILDIZ – Karikatürcü
NURÝ ÖZKAN – Ressam
ÖMER ÇAM – Karikatürcü
SAVAÞ ÜNLÜ – Mizah yazarý

GÖNDERÝ ADRESÝ

Kuþadasý Belediyesi
Sosyal Kültür Hizmetler Müdürlüðü
1. Altýn çizgi karikatür yarýþmasý
09400 Kuþadasý / AYDIN
Tel : 0 256 6141003

info@kusadasi.bel.tr