Konulu ve Serbest dallarda Uluslararasý Satyrykon Sergisi 2017, Polonya

Konulu ve Serbest dallarda Uluslararasý Satyrykon Sergisi 2017, Polonya

ULUSLARARASI SATYRYKON SERGiSi 2016, POLONYA

Desen, karikatür, grafik, illüstrasyon, fotoðraf, vb. sanatsal formatlardaki eserlerin son iki yýl (2016-2017) içinde üretilmiþ olmasý gerekiyor. Altyazýsýz, konuþma balonsuz ürünler tercih ediliyor. Eserler orijinal ve daha önce herhangi bir yarýþmada ödül kazanmamýþ olmalý.;Eser(ler)le birlikte sanatçýnýn foto ya da portre karikatürü, kýsa özgeçmiþ ve büyük harflerle doldurulup imzalanmýþ katýlým formu yollanmalýdýr. Sanatçýnýn belirleyeceði bir eser (eserin arka yüzüne büyük harflerle FOR THE GALLERY yazýlabilir / katýlým formunda o eserin adýndan sonraki kutuya çarpý iþareti konulmalý) posta giderleri karþýlýðý alýkonur ve Satyrykon Gallery’de saklanýr (iþaretleme yapýlmazsa herhalde kendileri seçiyor).
Elektronik yoldan eser göndermeyiniz: yarýþmaya kabul edilmez.
Teknik: Serbest.
Sayý: En çok 8 eser (Katýlým formunda her dal için en çok 4 eser adý yeri býrakýlmýþ).
Ýki dalda düzenleniyor:
• Konulu dal: Hoþgörü (THEME: TOLERANCE)
 Serbest konulu dal: Mizah / Þaka / Espri ve Hiciv / Yergi (JOKE AND SATIRE).
Boyut: En fazla A3 (297 x 420 mm)
Ödüller: Büyük Ödül 8.000, 2 adet 6.000, 2 adet 5.500, 2 adet 5.000 Ziloti; 6 özel ödül (herbiri) 4.000 Ziloti (bir tanesi bir fotograf çalýþmasýna verilecektir / 1 Polonya Zilotisi = yaklaþýk 80 Kuruþ).
Ödüller vergiye tabidir. Kazananlarýn 15-18 Haziran’daki sergi açýlýþý ve ödül törenine katýlým masraflarý karþýlanýyor. Açýlýþa katýlamayan ödül sahiplerine ödeme, bildirecekleri banka þubesine istedikleri para birimi üzerinden 15 Aralýk 2017 tarihinden önce yapýlýr.
Ödül kazanan eserler geri verilmez. 2018 sonuna kadar öbür eserler sahiplerine geri gönderilecektir. Sergiye seçilenlere albüm yollanýr. (Ýletiþim bilgilerinizde sonradan meydana gelen deðiþiklikleri bildiriniz.)
Katýlan eserler etkinlik tanýtýmý amaçlý yayýnlarda kullanýlabilir.
Yarýþmaya eser göndererek katýlan sanatçý, tüm bu yarýþma koþullarýný kabul etmiþ sayýlýr.
Sonuçlar 1 Mart 2017’de yarýþma sitesinde açýklanacak.
Jüri: 17-19 Þubat 2017
Sergi: 8 Haziran – 27 Aðustos 2017
DÜZENLEYENLER:
Satyrykon Vakfý:
Tel: +48 76 852-23-44 WEB: http://www.satyrykon.pl/ Elmek: satyrykon@wp.pl .
Legnica Kültür Merkezi:
Tel: +4876 72-33-700 E-mail: lck@lck.art.pl .
Yarýþmaya son katýlma: 06 Þubat 2017 (Posta damgasý esas alýnýr).
(Eserleri en geç Ocak ayý içinde göndermekte fayda var, posta biraz aðýr iþliyor, KÖ.)
Adres:
SATYRYKON – Legnica 2017
International Exhibition
Chojnowska 2, 59-220 Legnica, Poland
Kurallar (Satyrykon 2017 rules) ve katýlým formu (Satyrykon 2017 application form) þu baðlantý sayfasýndan indirilebilir: http://en.satyrykon.pl/pobierz-pliki/.
Kaynak: http://en.satyrykon.pl/regulamin/.