izmir Kuþ Cennetini Koruma ve Geliþtirme Birliði 1. Ulusal Karikatür Yarýþmasý – Ýzmir (28 Eylül 200

izmir Kuþ Cennetini Koruma ve Geliþtirme Birliði 1. Ulusal Karikatür Yarýþmasý – Ýzmir (28 Eylül 2007)
   
  A m a ç
Ýzmir kenti sýnýrlarý içersinde yer alan Gediz Deltasý, Akdeniz'in önemli sulak alanlarýndandýr. Dalyanlar, alüvyon adacýklar, azmaklar, tatlý ve tuzlu su bataklýklarý, mevsimsel subasar çayýrlar, Akdeniz tipi çalýlýklar, tarým alanlarý ve tuzlalar gibi hayli farklý yaþam alanlarýný barýndýran Deltanýn büyüklüðü yaklaþýk 40 bin hektardýr.
Gediz Deltasý, kýþ ve yaz mevsimlerinde, soyu tükenme tehlikesiyle de karþý karþýya olanlar dahil 270 çeþit kuþ türünün üzerinde, sayýca yaklaþýk 80 ile 120 bin arasýnda su kuþuna ev sahipliði yapmaktadýr. Delta ayný zamanda su kuþlarýnýn yaný sýra çakal, tilki, porsuk, yaban ve saz kedisi, yaban domuzu gibi memeli hayvanlar ve yýlký atlarý için de bir yaþam alanýdýr. Ayrýca Türkiye'de tehlike altýnda olan flamingonun iki üreme alanýndan biridir.
Biyolojik çeþitlilik ve ekolojik açýdan taþýdýðý eþsiz önemin yaný sýra, ekonomik ve peyzaj deðerleri açýsýndan da çok önemli sulakalan özelliði taþýyan, bu öneminden dolayý Uluslararasý Ramsar Sözleþmesi ile koruma altýna alýnmýþ bulunan Gediz Deltasý'nýn varlýðýnýn korunmasýnýn yaný sýra tanýtým amacýyla yerel kamu kuruluþlarý, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin katýlýmýyla 18 Ocak 2003 tarihinde "Ýzmir Kuþ Cennetini Koruma ve Geliþtirme Birliði" kurulmuþtur. Birlik, kendi özerk yapýsý içersinde Ýzmir Kuþ Cenneti'nin tanýnmasý, ulusal – uluslararasý ziyaretlerle her açýdan deðerlendirilmesi amacýyla bir dizi etkinlik düzenlemeyi programýna almýþ bulunmaktadýr. Bu etkinliklerden birisi ulusal ölçekte düzenlenmiþ 'Karikatür Yarýþmasý' dýr.

K o n u
Ýzmir Kuþ Cenneti'nde Yaþam

ÝZMÝR KUÞ CENNETÝNÝ KORUMA VE GELÝÞTÝRME BÝRLÝÐÝ 1. ULUSAL KARÝKATÜR YARIÞMASI
Ýzmir Kuþ Cennetini Koruma ve Geliþtirme Birliði 1. Ulusal Karikatür Yarýþmasý'nýn konusu 2007 yýlý için ; "Ýzmir Kuþ Cenneti'nde Yaþam " olarak seçilmiþtir.

Ö d ü l l e r :
Birincilik Ödülü : 1.500 YTL
Ýkincilik Ödülü : 1.000 YTL
Üçüncülük Ödülü : 750 YTL
Üç (3) Adet Mansiyon : 500'er YTL

S e ç i c i K u r u l :
Nurgül Uçar: Ýzmir Kuþ Cennetini Koruma ve Geliþtirme Birliði Baþkaný
Mustafa Kemal Yalýnkýlýç: Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü
Bekir Coþkun: Gazeteci
Lütfü Daðtaþ: Gazeteci
Eray Özbek: Karikatürcü
Ahmet Önel: Karikatürcü – Mizah yazarý
Ömer Çam: Karikatürcü
Mustafa Yýldýz: Karikatürcü
Tufan Selçuk: Karikatürcü

Y a r ý þ m a A d r e s i :
“Ýzmir Kuþcenneti'nde Yaþam” Karikatür Yarýþmasý
Milli Kütüphane Cd. S.S.K. Rant Tesisleri
C4 Blok No:355-316
Konak-ÝZMÝR
Telefon/Faks: 0232 441 31 77

S o n B a þ v u r u T a r i h i :
28 Eylül 2007 Cuma

Katýlým Koþullarý:
1. Yarýþma ulusal ölçekte düzenlenmiþ olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr.
2. Karikatürlerin çizim tekniði serbesttir. Yarýþmaya özgün karikatürle katýlýnmasý tercih edilir. Karikatür bilgisayar çýktýsý olarak da gönderilebilir; bu durumda imza asýllý (Islak imzalý) olmasý gerekmektedir. Karikatürlerin boyutlarý en az A4 ( 21 x 29.7cm ) en fazla A3 (29.7 x 42 cm.) olmalý ve baþka bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
3. Para ödüllerinden en az bir tanesi 18 yaþýndan genç bir çizere verilecektir.
4. Yarýþmaya gönderilen karikatürler ödül alsýn veya almasýn geri gönderilmeyecek ve saklanacaktýr. Gönderilecek karikatürler daha önce hiç bir ulusal veya uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr; ancak yayýnlanmýþ olabilir.
5. Ödüllerin ilanýndan sonraki 1 yýl içinde, ödül kazanan karikatürün çalýntý olduðu veya daha önce baþka bir yerde ödül aldýðý anlaþýlýrsa, verilen ödül yarýþmacýdan geri alýnýr.
6. Yarýþmacýlar, karikatürleriyle birlikte özgeçmiþlerini, adres, tel, e.posta ve doðum tarihi bilgilerini de göndermelidir.
7. Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
8. Karikatürlerin en geç 28 EYLÜL 2007 tarihine kadar posta adresine hasar görmeyecek þekilde gönderilmesi ya da elden teslimi gerekmektedir.
9. Ödüller, 5 ARALIK 2007 ÇARÞAMBA günü Ýzmir'de açýlacak sergide törenle verilecek, ayrýca yarýþma sonuçlarý ayný gün internet sitesinde duyurulacaktýr. Kazananlara önceden bildirim yapýlacaktýr.
10. Yarýþmada ilk üç dereceye girenlerden Ýzmir dýþýnda olanlarýn törene geliþ gidiþ ve 1 günlük otel konaklamasý giderleri ÝZMÝR KUÞ CENNETÝNÝ KORUMA VE GELÝÞTÝRME BÝRLÝÐÝ'ne ait olacaktýr. Diðer harcamalar kendilerine aittir.
11. Katýlýmcýlar ödül alsýn veya almasýn karikatürlerinin her türlü kullaným haklarýný ÝZMÝR KUÞ CENNETÝNÝ KORUMA VE GELÝÞTÝRME BÝRLÝÐÝ'ne devrederler ve bunu peþinen kabul etmiþ sayýlýrlar. Yarýþmaya gönderilen karikatürler, seçici kurulun belirlemesi sonucu bir albümde toplanacak, albüm tüm katýlýmcýlara gönderilecektir.
12. Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki koþullarý kabul etmiþ sayýlýrlar.

Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz.

Ýzmir Kuþ Cenneti hakkýnda geniþ bilgi için internet adresi:
www.izmirkuscenneti.gov.tr

KATILIM FORMU
Ad soyad :
Telefonlar :
E.posta :
Adres :
Gönderilen yapýt sayýsý ve adlarý :


Kýsa özgeçmiþ :

Yarýþma koþullarýný aynen kabul ediyorum.

Tarih : …./…./2007 Ýmza