” INVITATION TO ATILA ÖZER PORTRAIT CARTOON EXHIBITION”


" ATILA ÖZER PORTRE KARIKATÜRLERI SERGISINE ÇAGRI "

 

Eskiþehir Tepebaþý Belediyesi,23 Nisan 2011 tarihinde yitirmiþolduðu deðerli eðitimci, araþtýrmacý ve karikatür sanatçýsý Prof. Atila ÖZER’i anma etkinliðidüzenlemiþtir.

22-23 Ekim 2011’de yapýlacak buetkinlik kapsamýnda, bir de Atila ÖZER PortreKarikatürleri Sergisi yer alacaktýr. Bu sergi Atila ÖZER’in çizgidostlarýnýn onu ifade ettikleri portre karikatürlerden oluþacak ve sergisonunda bir albümde toplanacaktýr.

Sergide ve albümde yer almak içineserlerinizi en geç 15 Aðustos 2011’ekadar vbulunmaz@gmail.composta kutusuna aþaðýda belirtilen niteliklerde göndermeniz yeterli olacaktýr.

Þimdiden tüm karikatüristlere çok teþekkür ediyor kýymetli eserlerini bekliyoruz.

Eser sayýsý bir adet, 300 dpi çözünürlükte, A4 büyüklüðünde, jpg formatýnda olmalýdýr.

Teknik serbesttir.

Oluþturulacak albüm her katýlýmcýya gönderileceðinden, eser ile birlikteposta adresinizi göndermeyi unutmayýnýz.

Atila Özer Portre KarikatürleriSergisi Yürütme Kurulu:

Ahmet Ataç , Hikmet Cerrah , VicdanÖzer , Beytullah Heper , Rahmi Emeç

Erol Büyükmeriç , Macit Bulunmaz.

Atila ÖZER hakkýnda bilgi; http://home.anadolu.edu.tr/~aozer/

……………………………………………………………………………………………………………………..

" INVITATION TO ATÝLA ÖZER PORTRAIT CARTOON EXHIBITION"

 

Eskiþehir Tepebaþý Municipality has organized a remembrance activity for the valuable educator,researcher, cartoon artist and the manager of Anadolu University EducationCartoons Museum Prof.Atila ÖZER whomwe have lost at the date of 23 April, 2011.

In the scope of this activity, which will be organized at the date of 22-23 October 2011, Atila ÖZER Portrait Cartoon Exhibitionwill hold a place. This exhibition will be formed from the portrait cartoons ofAtila ÖZER implied by his drawing companions, and at the end of the exhibitionthese cartoons will be collected in an album.

In order to take a place in this exhibition and album it will be enoughto send your works in the specifications of mentioned below to the mail address of vbulunmaz@gmail.com thus far 15 August, 2011. Already we render muchthanks to all cartoonists and wait your valuable works.

Work number : 1 , Resolution : 300 dpi , Size : A4 , Format : jpg , Technic : Free

The album will be send to all participants for this reason please donot forget to send your post address.

Atila Özer Portrait CartoonExhibition Executive Committee;

Ahmet Ataç , Hikmet Cerrah , VicdanÖzer , Beytullah Heper , Rahmi Emeç

Erol Büyükmeriç , Macit Bulunmaz.

Knowledge about Atila ÖZER: http.//home.anadolu.edu.tr/~aozer/