International Cartoon Contest CUSCO 2018, PeruInternational Cartoon Contest CUSCO 2018, Peru

THEME:

HONESTY, a weapon against Corruption
For centuries and for different circumstances and factors, our societies have been corroded by a terrible scourge: corruption. This evil is embedded in all levels and spaces where human values are deteriorated or do not exist, conditioning our growth in every way. There is an antidote for this type of pollution of the spirit that can be enormously effective if it is applied and cultivated since childhood. We refer to HONESTY.
That is why the objective of this competition is to add particular and group efforts, private or state, to achieve and/or enhance individual and collective development, with integrity and freedom. CARTA DE TINTA, the PERUVIAN NORTH AMERICAN CULTURAL INSTITUTE, ICPNA CUSCO, and the NATIONAL UNIVERSITY DIEGO QUISPE TITO of CUSCO, invite you to participate in this event with the warm welcome of all the people of Cusco and all Peruvians.
RULES
1. All illustrator and cartoonists who live in any part of our Mother Earth, amateur or professionals from 18 to 120 years old regardless civil status, religion or sex can participate. Members of the competition’s Organization can not participate.
2.The theme on which the works should be inspired is HONESTY, a weapon against corruption.
3. Each participant may submit a maximum of 3 illustrations without dialogues, speech or text balloons. The works may or may not have achieved any mention or award in other similar events, but they should be original and belong to the author who send them, it means, copies and/or plagiarism identified by the jury will be disqualified immediately.
4. The technique is totally free, in color or in black and white, and the delivery will be digital, in 21cm x 30cm, in JPG (horizontal or vertical), in RGB colors and in high definition (300dpi). The name of the file must be the title of the work.
5. The title of the work, the name of the author or authors, an e-mail, a phone number, address and country of origin, as well as a brief curriculum (no more than 15 lines), a photo or cartoon of yourself and a miniature of the work must be attached in a Word document when sending each illustration.
6. The deadline to send the works is October 14, 2018. And they must be sent to the following address: carpadetinta@gmail.com
7. Prizes and awards guaranteed by our sponsors:
FIRST PLACE USD 1,000 = +diploma
SECOND PLACE USD 500= +diploma
THIRD PLACE USD 250= +diploma
HONORABLE MENTION (which the jury may consider convenient) diploma.
The results will be announced in November 7, 2018 and will be officially published in:
www.carpadetinta.pe 
www.icpnacusco.org 
www.bellasartescusco.edu.pe
8. The jury will be integrated by five members, all of them are important and well recognized national and international cartoonist. Their decision is unappealable.
9. If after the jury’s decision, a plagiarism or copy of other work is detected in any of the participating works, the author or authors will assume all the legal responsibility that the situation demands them, as well as the disqualification and return of the prize if the work had been awarded.
10. The most important works will be part of the traveling exposition which will be in different showrooms in Cusco and Peru. A major selection of participant illustrations will be part of the virtual catalogue.
11. The author accepts all conditions mentioned in this rules and waives copyrights of the illustration to the competition Organization to use it in different publications including audiovisual applications related to International Cartoon Contest LA SONRISA INCA.
For further information about the competition, contact to:
carpadetinta@gmail.com 
pepesm@carpadetinta.pe 
dianasm@carpadetinta.pe
PEPE SANMARTIN
Managing Director of the Organization Committee
www.carpadetinta.pe


Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý CUSCO 2018, PERU

TEMA 
DÜRÜSTLÜK, Yolsuzluða karþý silah
Yüzyýllar boyunca ve farklý koþullar ve faktörler için, bizim toplumlar bir büyük belanýn tarafýndan aþýnmýþ edilmiþtir: yolsuzluðu. Bu kötü her þekilde büyümemizi, insan deðerleri bozulmuþ veya mevcut olmayan her düzeyde ve mekanlarda gömülü þartlandýrma edilir. Uygulandýðý ve çocukluktan beri yetiþtirildiði takdirde muazzam etkili olabilir ruhunun kirliliðinin bu tip bir panzehir vardýr. Biz DÜRÜSTLÜK bakýn.
Bu yarýþmanýn amacý bütünlüðü ve özgürlük ile, elde etmek ve / veya bireysel ve kolektif geliþimini artýrmak için özellikle ve grup çalýþmalarýný, özel veya devlet, eklemektir nedeni budur. CARTA DE TINTA, PERULU KUZEY AMERÝKAN KÜLTÜR KURUMU, ICPNA CUSCO ve CUSCO ULUSAL ÜNÝVERSÝTE DIEGO Quispe TITO, Cusco ve tüm Perulular tüm insanlarýn sýcak bir karþýlama ile bu etkinliðe katýlmaya davet ediyoruz. 
KURALLAR
18 120 yaþýndaki bizim Toprak Ana, amatör ya da profesyonel herhangi bir kýsmýnda yaþayan 1. Tüm illüstratör ve karikatüristler eski olursa olsun medeni hal, din veya cinsel katýlabilir. Yarýþmanýn Örgütü üyelerinin katýlamazlar. 
Eserler ilham edilmesi hakkýnda 2.The tema DÜRÜSTLÜK, yolsuzluða karþý bir silah .
3. Her katýlýmcý diyaloglar, konuþma veya metin balonlarý olmadan 3 çizimler maksimum sunabilir. Eserleri veya benzeri olaylarda herhangi bir ibare veya ödül elde etmiþ olabilir veya olmayabilir, ancak orijinal olmalý ve jüri tarafýndan belirlenen kopya ve / veya intihal derhal diskalifiye edilecektir göndermek yazar, bu demektir, ait olmalýdýr. 
4. teknik renkli veya siyah beyaz olarak, tamamen serbesttir, ve daðýtým dijital olacaktýr x 30 cm 21cm olarak, RGB renk JPG (yatay veya dikey), ve yüksek çözünürlüklü (300 dpi). Dosyanýn adý çalýþmalarýnýn baþlýk olmalýdýr. 
5. eserin baþlýðý, yazar veya yazarlar, bir e-posta, kökenli bir telefon numarasý, adres ve ülke, hem de kýsa bir müfredat (en fazla 15 hat), bir fotoðraf veya karikatür ait ismi her resme gönderirken kendinizi ve iþin minyatür bir Word belgesinde eklenmelidir. 
6. iþleri göndermek için son tarih olan 14 Ekim 2018 . Ve onlar aþaðýdaki adrese gönderilmelidir: carpadetinta@gmail.com
7. sponsorlarýmýzýn tarafýndan garanti Ödüller ve ödül: 
ÝLK YER USD 1.000 = + diploma 
ÝKÝNCÝ BÝR YER USD 500 = + diploma 
ÜÇÜNCÜ BÝR YER USD 250 = + diploma 
mansiyon ödülü (ki jüri uygun) diplomasý düþünebilir. 
: Sonuçlar 7 Kasým 2018 ve resmen yayýnlanacak ilan edilecektir 
www.carpadetinta.pe 
www.icpnacusco.org 
www.bellasartescusco.edu.pe
hepsi önemlidir, jüri beþ üyeleri tarafýndan entegre edilecek 8. ve iyi ulusal ve uluslararasý karikatürist tanýdý. Onlarýn kararý temyiz edilemez olduðunu. 
Jüri kararýnýn ardýndan, bir intihal veya baþka eserin kopyasý katýlan eserlerin herhangi algýlanýrsa 9., yazar veya yazarlar durum onlarý, hem de diskalifiye ve ödülün geri talep olduðunu tüm yasal sorumluluðu üstlenecek eðer çalýþma ödüllendirilmiþtir. 
10. En önemli eserleri Cusco ve Peru’da farklý sergi salonlarýnda olmayacak yolculuk fuar parçasý olacaktýr. Katýlýmcý resimden oluþan bu önemli seçim sanal katalog parçasý olacaktýr. 
11. Yazar bu kurallarda belirtilen bütün þartlarý kabul eder ve Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý La Sonrisa INCA ilgili görsel-iþitsel uygulamalar dahil olmak üzere farklý yayýnlarda kullanmak için rekabet Örgütüne resimde telif haklarýný feragat eder. 
Yarýþma hakkýnda daha fazla bilgi için irtibat: 
carpadetinta@gmail.com 
pepesm@carpadetinta.pe 
dianasm@carpadetinta.pe 
PEPE SANMARTIN
yönetme Organizasyon Komitesi Direktörü 
www.carpadetinta.pe
Kaynak: carpadetinta .