FÜTÜRISTLER ZIRVESI 2008/KARIKATÜR YARISMASI

Fütüristler Zirvesi 2008 / Karikatür Yarýþmasý
 
Karikatürcüler Derneði ve M-GEN Gelecek Planlama Merkezi iþbirliði ile düzenlenen yarýþmanýn konusu “Geleceðin Tasarýmý”.
 

Karikatürcüler Derneði (www.karikaturculerdernegi.org ) ve M-GEN Gelecek Planlama Merkezi (www.m-gen.biz ) tarafýndan organize edilen “Geleceðin Tasarýmý” konulu karikatür yarýþmasý ile
• Lise, üniversite çaðlarýndaki gençlerin, gelecek algýlarýný ve beklentilerini olumlu bakýþ açýsý eþliðinde sergilemelerine olanak saðlamak
• Kendini en güzel ifade ediþ biçimlerinden biri olan karikatür sanatýnýn, gençler arasýnda yaygýnlaþmasýna katkýda bulunmak
• Profesyonel sanatçýlarla yetenekli, gençleri buluþturmak hedeflenmektedir.

Yarýþmaya tüm lise, üniversite öðrencisi gençler katýlabilirler.

Okullarýmýzdan gençleri teþvik ve motive ederek, yarýþmaya yönlendirmelerini bekliyoruz.

KATILMA KOÞULLARI:
• Konu: Geleceðin Tasarýmý konu iþlenirken; çalýþma kapsamý içinde aþaðýdaki sorulardan en az birine yanýt veriyor olmalý.
o Nasýl yaþayacaðýz; nerelerde barýnýp, besleneceðiz?
o Neleri merak edecek,  nasýl öðrenecek ve öðreteceðiz?
o Düþüncelerimizde hangi deðiþimler olacak ve nelere önem vereceðiz?
o Hangi iþleri yapacaðýz, hangilerini unutacaðýz?
o Yeni iþ alanlarýmýz ve geleceðin meslekleri neler olabilecek?
o Nelerle ve nerelere ulaþým saðlayacaðýz?
o Sanat alanýndaki geliþmeler hangi noktalara varacak?
o Ýletiþim ve üretim araçlarýnýn biçim ve iliþkileri nasýl geliþecek?
o Parayla iliþkiler ve yönetim biçimlerinde neler, nasýl deðiþecek?
o Nasýl görüneceðiz?
• Yarýþma baþlangýç tarihi: 01 Temmuz 2008
• Yarýþmaya katýlacak eserler ve istenilen belgeler yarisma@futuristlerzirvesi.com adresine e-mail ile yollanmalýdýr.
• Yarýþmaya sadece lise ve üniversite öðrencisi çizerler katýlabilir. Öðrenciler baþvuru sýrasýnda, karikatürleriyle birlikte, okuldan alýnan, kaþeli ve imzalý güncel öðrenci belgelerini, açýk adreslerini, telefon numaralarýný ve özgeçmiþlerini, bir fotoðraflarýyla birlikte word dosyasýnda, aþaðýda belirtilen e-mail adresine, jpg formatýnda iletilmelidirler.
• Gönderilecek karikatürlerde çizim teknikleri serbesttir.
• Karikatürler en az A4 21×29.7 cm.) en fazla A3 29.7×42 cm.) kaðýda çizilmelidir kazanan eserlerin orijinalleri zirvede sergilenecek).
• Karikatürler maksimum ve minimum 300 dpi çözünürlükte olup, yukarýda belirtilen e-mail adresine elektronik olarak gönderilmelidir.
• Yarýþmacýlar diledikleri sayýda eserle katýlabilirler.
• Her eserin arka yüzünde, baþvuru sýrasýnda verilen bilgileri doðrulayan, çizere ait açýk isim, soy ad, adres, telefon bilgileri ve imza olmalýdýr. Kazanan eserlerin orijinalleri yarýþma komitesine ulaþtýðýnda kimlik bilgileri doðrulanamazsa, ilgili eser otomatikman elenir.
• Karikatürler en geç 21 Ekim 2008 tarihinde belirtilen yarýþma komitesine ait  -mail adresine ulaþmýþ olmalýdýr.
• Jüri üyeleri e-mail aracýlýðýyla gelen eserler arasýnda seçim yapacak, kazanan ilk 10 eser, 6 Kasým 2008 de www.futuristlerzirvesi.com sitesinde, elektronik olarak açýklanacak, 21 Kasým 2008’de de Fütüristler Zirvesi açýlýþýnda sergilenecektir.

• Seçici Kurul:

Aziz Yavuzdoðan / Grafik tasarýmcý ve karikatürist, Karikatürcüler Derneði Genel Sekreteri
Yrd.Doç. Gürbüz Doðan Ekþioðlu / Grafik tasarýmcý ve karikatürist, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Yrd. Doç. Ercan Akyol / Karikatürist, Milliyet Gazetesi çizeri
Muhittin Köroðlu / Karikatürist, Okan Üniversitesi Öðretim Görevlisi
Ýrfan Sayar / Zihni Sinir
Yelda Karataþ / Þair, Yaratýcý Yönetmen
Yaprak Moralý / Çizer, Animasyon Sanatçýsý
Ufuk Tarhan / Fütüristler Zirvesi Koordinatörü

Ödüller:
Birincilik                     : Lap Top bilgisayar
Ýkincilik                       : i-pod
Üçüncülük                  : Dijital fotoðraf makinesi
4-7 arasý                    : Baþarý Plaketi
Katýlým Formu:

http://futuristlerzirvesi.com/tr/default.asp?sayfa=karikatur_yarisma_basvuru