Dürüst olun/olalým, dürüst! konulu 29. Tolentino Bienali 2017, Ýtalya

Dürüst olun/olalým, dürüst! konulu 29. Tolentino Bienali 2017, Ýtalya

Dürüst olun/olalým, dürüst! konulu 29. Tolentino Bienali 2017, Ýtalya

Yaþ sýnýrlamasý olmaksýzýn tüm sanatçýlara açýk olan etkinlik Tolentino Belediyesi tarafýndan iki bölümde düzenleniyor:
● “Tolentino Kent Ödülü” – Konu: Dürüst olun/olalým, dürüst! (Honesty! Honesty!)
● “Luigi Mari Ödülü” ise tanýnmýþ kiþilerin portre karikatürlerine yönelik.
Sergi: 25 Kasým 2017 – 28 Ocak 2018
Sergilenen eserlerin çizerlerine etkinlik albümü gönderilecektir.
Sayý: Her bölümde en çok 3 orijinal yayýnlanmamýþ eser. Kaðýt üzerine çalýþýlmýþ tüm iþler – ýslak imzalanma ve numaralanma koþuluyla (dijital müdahale edilmiþ / edilmemiþ) fotoðraf ve dijital tekniklerle üretilmiþ ürünler, enstalasyon, video ve heykel kabul edilir. Gönderilen eserlerin her türlü yayýn ve kullaným hakký, yarýþmayý düzenleyen kuruma ait sayýlacaktýr.
Teknik / Boyut/Malzeme: Serbest.
Yarýþmaya katýlacak eserler için yarýþmanýn katýlým formu (ENTRY FORM : en iyisi önlü arkalý tek yapraða yazdýrmak, çünkü 5. ve 6. sayfayý kaplýyor) tamamen doldurulup imzalanmýþ olarak eklenmesi zorunludur. Ayrýca her eserin arka yüzüne sanatçý ismi ve esere iliþkin bilgileri içeren (katýlým formunun alt kýsmýnda, 7. ve 8. sayfalarda yer alan) özel etiket yapýþtýrýlmalýdýr.
Ödüller:
Kent Ödülü 2.500, Ýkincilik 1.000, Üçüncülük 500 Avro.
Luigi Mari Ödülü: 2.000 Avro.
Ýzleyici Ödülü (Sergiyi ziyaret edenlerin oylarýyla belirlenecektir): Andaç.
Ayrýca çeþitli özel ödüller verilmesi muhtemeldir.
Katýlan eserler (Derece kazananlar ve baðýþlananlar – etikette YES diye baþlayan ilk seçenek iþaretlenenler – hariç) etkinliðin bittiði tarihten bir ay sonra – eðer baþvuru formunda açýkça talep edilmiþse (etikette üçüncü/son seçenek iþaretlenmiþse) – masrafý organizatör tarafýndan ödenerek geri gönderilir.
Yarýþmaya son katýlým: 18 Eylül 2017
Tel: +39 0733 901365; +39 0733 901326; +39 0733 969797
Faks: +39 0733 966535
Internet: www.biennaleumorismo.it
Elmek: info@biennaleumorismo.it
Yarýþma adresi:
Segreteria della “29th Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte”
Palazzo Sangallo,
Piazza della Libertà, 18
62029 TOLENTINO / ITALY
*