DAÐARCIK TÜRKÝYE KARÝKATÜR YARIÞMASI

DAÐARCIK TÜRKÝYE KARÝKATÜR YARIÞMASI
KONU: Don Kiþot Ýnsansýz Ütopya’ya Karþý
KOÞULLAR:
1- Yarýþma tüm çizerlere açýktýr.
2- Yarýþmaya gönderilen karikatürler daha önce yayýnlanmýþ olabilir. Ancak baþka bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr.
3- Teknik serbesttir. Çizer yarýþmaya en fazla 5 eserle katýlabilir. Orijinal ya da baskýya uygun 300 dpi.jpg formatýnda olmak üzere e-mail ile de kabul edilebilir. Farklý formatlarda                      gönderilen açýlmayan dosyalardan sorumluluk alýnmaz.
4- Karikatürlerin boyutu en fazla 30X40 cm.olmalýdýr.
5- Katýlýmcýlar eserinin arkasýna adýný, soyadýný, adresini ve telefon numarasýný yazmalý kýsa bir özgeçmiþini de zarfýn içine koymalýdýr.
6- Karikatürler, 5.Haziran.2018 tarihine kadar aþaðýdaki adrese gönderilmiþ olmalýdýr.

Enis Musluoðlu
Yatýrým Finansman Menkul Deðerler A.Þ.
Cumhuriyet Bulvarý
No: 99  Kat : 3
Konak – ÝZMÝR

7- Yarýþma sonuçlarý 19.Haziran.2018 tarihinde açýklanacaktýr.
8- Yarýþmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler kültürel amaçlý kullanýlabilir. Katýlýmcýlar bu þartlarý kabul etmiþ sayýlýrlar.

9- Ödül töreni 7 Temmuz 2018 tarihinde yapýlacaktýr. 

     
SEÇÝCÝ KURUL:
     Barýþ Baklan
     Menekþe Çam
     Turgay Karadað
     Kamil Masaracý
     Enis Musluoðlu
     ÖDÜLLER:
     3 Adet Baþarý Ödülü (Bilgisayar)
     Diðer Ödüller: Çeþitli kuruluþlarýn koyacaklarý ödüller.