Çukurova Belediyesi 2. Çukurova Karikatür Festivali 2017, Türkiye

Çukurova Belediyesi 2. Çukurova Karikatür Festivali 2017, Türkiye 

Geçen yýl yapýlan 1. Çukurova Karikatür Festivali’nde olduðu gibi bu yýlýn kasým ayýnda gerçekleþtirilecek ikinci festivalde de Karikatür Yarýþmasý yapýlacak. Festival yönetimince alýnan karara göre bu yýl 10-15 yaþ aralýðýnda olanlar Aile, 16 yaþ ve üzeri olanlar ise Basýn Özgürlüðü alanýnda karikatür çizecekler.
2. Çukurova Karikatür Festivali ve Yarýþma hakkýnda gerekli bilgi www.cukurova.bel.tr adlý sitemizin ana sayfasýnda yer almaktadýr ve süreç içinde güncellemeler yapýlacak, ilgili ve duyarlý kamuoyu aydýnlatýlacaktýr.
2. Çukurova Karikatür Festivali Düzenleme Komitesi
Ufuk Tekin (Baþkan), Hicabi Demirci, Nuhsal Iþýn, Ý. Serdar Sayar, Mehmet Saygýn, Ýrfan Turhan, Onur Eskimez, Mehmet Ali Altun.
YARIÞMA KOÞULLARI
Çukurova Musa Kart Basýn Özgürlüðü Ödülü Karikatür Yarýþmasý
Ulusal ölçekli olan yarýþma iki kategoride düzenlenmektedir.
A – Yetiþkinler kategorisi – 16 yaþ ve üzeri
Yarýþma Konusu
Konu: Basýn Özgürlüðü 
Amaç: Ýnternet de dâhil olmak üzere yazýlý, görsel ve iþitsel kitle iletiþim araçlarýnýn (medya) özgürlüðü demokrasilerin olmazsa olmazýdýr ve bu durum tüm dünyada kabul edilen bir gerçekliktir. Demokrasilerin vazgeçilmezi olan basýn “4. Güç” olarak iktidarlara yönelik eleþtiri hakkýný özgürce ifade edebilmelidir. Bir ülkede demokrasinin varlýðý örgütlenme, toplantý ve gösteri yürüyüþlerini yapabilme gibi temel hak ve özgürlüklerin yaný sýra basýnýn özgürlüðünden geçmektedir. Basýný özgür olmayan, baþka bir deyiþle çekingen, hiç eleþtirmeyip hep destekleyen, haber yaparken otokontrol ihtiyacý duyan ve kendisini tehdit altýnda hisseden gazetecilerin varlýðý o ülkede demokrasinin ciddi biçimde yara aldýðýný gösterir. Genel olarak özgürlüklerin, özelde basýn özgürlüðünün doðru ve gerçek haber, özgür yorum ölçütü ile geliþmesi ana hedef olmalýdýr. 
B – 10-15 yaþ arasý kategorisi:
Konu: Aile
Amaç: Aile toplumumuzun en temel deðerlerinden biridir. Ýçinde doðup yetiþtiðimiz; þefkat, sevgi ve yardýmlaþma ile güçlenip huzur bulduðumuz ailemiz deyim yerindeyse hayat damarýmýz, nefes borumuzdur. Özellikle Türk toplumunda ailenin önemi çok büyüktür ve aile baðý diðer birçok bað ile kýyaslandýðýnda en baþta gelenidir. “Anne gezindiðin bað, baba yaslandýðýn daðdýr” diye boþuna denmemiþtir. Ýçinde saygý ve sevginin hâkim olduðu ev, küçük de olsa hiç bir zaman dar gelmez; çünkü orasý bir yuvadýr, ailedir.
Her iki kategori için genel koþullar þunlardýr:
1 – Yarýþma amatör ve profesyonel tüm çizerlerin katýlýmýna açýktýr.
2 – Her aday bir eseriyle yarýþmaya katýlabilir. Gönderilecek eserler daha önce yayýnlanmýþ ve bir yarýþmaya katýlmýþ da olabilir ancak ödül almamýþ olmalýdýr.
3 – Teknik: Çizim tekniði serbesttir. Elle çizim tercih edilse de bilgisayar çýktýlarý da ISLAK ÝMZALI OLMAK KOÞULUYLA yarýþmaya gönderilebilir. Gönderilecek eserin boyutu A-3’ü geçmeyecektir.
4 – Her katýlýmcý eserini gönderirken kimlik bilgileri (adý soyadý), telefonu ve adres bilgilerini karikatürün arkasýna yazmalýdýr. Ödül alan eser sahiplerinden fotoðraflý özgeçmiþ istenecektir. 
5 – Eserler en geç 16 Ekim 2017 Pazartesi akþamý saat 17.00’ye kadar KARGO yani POSTA yoluyla uygun büyüklükteki bir zarfýn üzerine  Çukurova Belediyesi KARÝKATÜR YARIÞMASI diye yazýldýktan sonra Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaþý Bulvarý No:61 Çukurova / Adana adresine gönderilmelidir. 
6 – Yarýþmada ilk 3’e giren Adana dýþýndaki eser sahiplerinin Adana’ya geliþ – dönüþ yol, Adana’da konaklama ve aðýrlama giderleri Çukurova Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr.
Kaynak: www.cukurova.bel.tr.