ÇOCUKLARIMIZ-YARINLARIMIZ KONULU ULUSLAR ARASI KARIKATÜR YARISMASI


ÇOCUKLARIMIZ-YARINLARIMIZ KONULU ULUSLAR ARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI

 

 2006 yýlýnda birincisi Ulusal düzeyde düzenlenen Manisa Mesir Karikatür Yarýþmasý, 2007 yýlýnda da ulusal düzeyde tekrar edilmiþ, 2008 yýlýnda Uluslar arasý kapsamda üçüncüsü düzenlenmiþtir. 2009 yýlýnda ise yine Uluslararasý olarak düzenlenmektedir.

 

  

2009 yýlý Birleþmiþ Milletler Örgütü tarafýndan “Dünya Çocuk Yýlý” ilan edilmiþtir. Bu yýl uluslar arasý kapsamda ikincisi düzenlenen Manisa-Mesir Karikatür Yarýþmasý’nda, çocuklarýmýzýn yarýnlarýmýz olduðu düþüncesinden yola çýkýlarak  yarýþmanýn konusu “ÇOCUKLARIMIZ-YARINLARIMIZ” olarak belirlenmiþtir.

 

Onlara neler býrakacaðýz? Bizim çocukluðumuzda olmayan süper ayakkabýlar,her iþe yarayan cep telefonlarý,renkli dev televizyonlar, üç boyutlu sinema, Harry Potter masallarý, bütün bir bilgisayar teknolojisi ve internet, uzay rüyalarý, … Bunlar az þey deðil; ama, beslenme, barýnma, can güvenliði, saðlýk hizmetleri, eðitim?  Bütün bu alanlarda çocuklarýmýza reva görülen  olumsuz hatta korkunç þeyler o kadar çok ki saymakla bitmez…

                                                                                                                                   

Bu çocuklardan bazýlarý, yarýnýn saygýn yöneticileri, büyük bilim adamlarý, dahi sanatçýlarý ve süper sporcularý olacaklar. Ne yazýk ki yanlýþ,kötü ve çirkin  iþleri yapanlar da onlarýn arasýndan çýkacak.

 Bu yollarý açacak olanlar ise, bizleriz.

Onlara, yarýna güven duygusu, yüksek manevi deðerler ve barýþ dolu komþuluk iliþkileri býrakalým.

 

 

SEÇÝCÝ KURUL:
Tonguç Yaþar : Karikatürcü – Türkiye,
Natasa S.Kostovska : Karikatürcü – Makedonya,
Grzegorz Szumowski : Karikatürcü – Polonya ,
Massoud Shojai Tabatabai : Karikatürcü – Ýran ,
Eray Özbek : Karikatürcü – Türkiye ,
Cem Koç : Karikatürcü – Türkiye
,

Ödüller :
Birincilik Ödülü : 2500 €
Ýkincilik Ödülü :
 1750 €
Üçüncülük Ödülü :
1000 €

KATILIM ÞARTLARI
-Yarýþma,Profesyonel, amatör bütün dünya karikatürcülerine açýktýr.
-Karikatürler, önceden ödül almamýþ  ve sanatçýnýn özgün fikri üzerine kurulu olmalýdýr. Jürinin ayný ya da benzer saydýðý, veya bir baþka karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar ve çalýntýlýk iddialarýnýn sorumlusu  katýlýmcý olacaktýr.
-Katýlým, yalnýzca internet yolu ile olacaktýr. Dolayýsý ile, sayýsal eserler de kabul edilecektir
-Sanatçýlar, en çok 2(ÝKÝ) eserle katýlabilirler. Aksi halde tümü deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr .

Eserlerin özellikleri
-En az A4 (210 X 297 mm ) , En çok A3 ( 297 X 420 mm ) , JPEG formatýnda, 300 dpi çözünürlükte ve en fazla 3 MB lýk dosyalar halinde yollanacaktýr.
-Her eser ayrý bir e-posta ile yollanacak, ve her birine sanatçýnýn adý, soyadý, telefon numarasý ile bir yaþam öyküsü (en çok 350 harf) eklenecektir.
-Sanatçýlar, karikatür ve yaþam öyküsü dosyalarýný, kendi adlarý ile adlandýracaklardýr
    Örnek : Semih Berker-1 (veya 2).jpg  ve  Semih Berker.doc
-Yurtiçinden katýlan, 18 yaþýndan genç sanatçýlar, ayrýca yaþlarýný da eklemelidirler.  *Örnek: Semih Berker-1(17) gibi. Bu yaþ grubu için, özel “Gençlik”  ödülü verilecektir.
-Eserlerin sayýsal olarak gönderileceði adres: 
cartoon@manisa.bel.tr    
-Son katýlým: Eserler, en geç 02 Þubat 2009 Pazartesi günü, öðleyin saat 12.00 ye kadar yukarýdaki adrese ulaþmýþ olmalýdýr.
-Katýlan eser sayýsý çok fazla olur ise, seçici kurulun Türkiye’deki üyeleri, asil kurulun toplanmasýndan önce bir ön eleme yapabilirler. Yabancý Jüri üyelerinden arzu eden olursa, diðer eserlere de bakabilecek ve seçtiklerini ekleyebilecektir.
-Secici kurul, 09 Þubat 2009 Pazartesi günü toplanacak ve uygun görülen eserler ayný gün duyurularak, internette yayýnlanacaktýr. Sonuç 20 Þubat 2009 da kesinleþecektir.  Kurulun kararýna baþkaca itiraz edilemez.
-Ödül daðýtýmý ve seçilmiþ eserlerden oluþan sergi açýlýþý 18 Mart 2008 tarihinde Manisa’da  yapýlacaktýr.
-Yarýþmaya katýlan tüm eserlerin yayýmlanma hakký sadece Manisa Belediyesine ait olacaktýr.
-Bir albüm hazýrlanacak ve içinde yer alan sanatçýlara birer adet yollanacaktýr.
-Katýlan sanatçýlar, yukarýdaki þartlarý kendiliðinden kabul etmiþ sayýlýrlar.