CINECARTOON INTERNATIONAL CARTOON CONTEST.. THEME: “CINEMA AND WOMEN”

CineCartoon International Cartoon Competition is organised in Turkey by International Izmir Short Film Festival and 35 Izmir Film Festival. It is planned to keep this competition annually as a tradition within the festival. Competition is open to all professional and amateur cartoon artists from all countries.
The exhibit to be held this year has a theme on “cinema and woman”.

General Info
1.Original works should be sent to the competition. If the cartoons are sent as a computer output, it should have original signature (wet signature) on it. Photographs, photocopies…etc. won’t be accepted.
2.The size of the cartoons to be sent can not exceed A3 paper (29,7 x 42cm).
3.CinCartoon organisation is not responsible of any damages or losses during transport or on mail.
4.Exhibition is open to professional and amateur artists.
5.To apply, the online entry form should be filled in. A short biography and a photograph of the artist should be sent along with the original work. Otherwise the application won’t be accepted.
6.Cartoons should be sent to the festival as scanned at least 300 dpi, jpg format. The maximum file size is 10MB. The address to be sent is info@cinecartoon.net.
7.Selection Jury; Cem Koç (Cartoon Artists Association Izmir Correspondant) , Kayhan Kirmizgul (IISFF President), Mehmet Aslan, Murteza Albayrak, Eray Özbek. Selection Jury will gather on November 2007.
8.The works accepted to the exhibition won’t be sent back.
9. The applicant accepts that he gives the permission to use his works for news and promotion purposes by filling in the online application form. 
10.The works that are not accepted for the exhibit can be sent back by the written demand of the artist.
11.All cartoons used for the exhibit will be gathered in an album. This album will be sent to all artist whose works are usedl.
12.Exhibition will go on during the festival. The three works selected by the festival & exhibiton viewers will be awarded. Also they will be rewarded by sponsor companiest.
13.CineCartoon International Cartoon Exhibition Award Ceremony will be held in Izmir on November 2007.
14.Deadline for entries is 20 October 2007.

—————————————————————————————————————————————–

CineCartoon Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý Türkiye’de Uluslararasý Ýzmir Kýsa Film Festivali, 35 Ýzmir Film Festivali ve Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði tarafýndan düzenlenmektedir. Serginin,bundan sonraki yýllarda da festival bünyesinde kalýcý hale gelmesi düþünülmektedir. Sergi, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açýktýr.
Bu yýl yapýlacak olan serginin konusu “Sinema ve Kadýn” olarak belirlenmiþtir.

Genel Bilgi
1.Sergiye orijinal karikatürle katýlýnabiliceði gibi internet üzerindende baþvuru yapýlabilinir.
2.Gönderilen karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42cm) ebadýnda olacaktýr.
3.Eserin postada zarar görmesinden CineCartoon organizasyonu sorumlu deðildir.
4.Sergi profesyonel ve amatör karikatüristlere açýktýr.
5.Sergiye katýlanlar, internet üzerinden katýlým formunu doldurarak, kýsa özgeçmiþlerini ve bir fotoðraflarýný eserleriyle birlikte göndereceklerdir. Aksi takdirde yarýþmaya kabul edilmeyeceklerdir.
6.Karikatürler en az 300 dpi, jpg formatýnda taranmýþ ve her biri en çok 10 MB büyüklüðünde olarak info@cinecartoon.net adresine gönderilebilinir.
7.Seçiciler Kurulu; Cem Koç (Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilcisi) , Kayhan Kýrmýzýgül (UÝKFF Baþkaný), Mehmet Aslan, Murteza Albayrak, Eray Özbek’ten oluþmaktadýr . Seçiciler Kurulu, Kasým 2007’de toplanacaktýr.
8.Sergiye kabul edilen karikatürler, iade edilmeyecektir.
9. Katýlýmcý, internet sitesindeki katýlým formunu doldurmakla sergiye katýlacaðý eserler  haber ve bilgilendirme amaçlý kullanýlabilecektir.
10.Sergilenmeyen karikatürler, sahipleri yazýlý olarak isterse, iade edilecektir.
11.Sergide yer alan karikatürler, bir albümde toplanacaktýr. Oluþturulan albüm, çalýþmalarýna sergide yer verilen çizerlere gönderilecektir.
12.Sergi, festival süresince izlenecek, festival izleyicileri tarafýndan en beðenilen karikatürler olarak belirlenecek 3 çalýþmanýn çizerine  plaket verilecektir. Ayrýca, sponsor kuruluþlar tarafýndan verilecek hediyelerle ödüllendirileceklerdir.
13.CineCartoon Uluslararasý Karikatür Sergisi ödül töreni Kasým 2007’de Ýzmir’de yapýlacaktýr.
14.Sergiye son katýlma tarihi 20 Ekim 2007 günüdür.