BURDUR VALILIGI IL KÜLTÜR TURIZM MÜDÜRLÜGÜ MÜZE MÜDÜRLÜGÜ 24. KARIKATÜR YARISMASI…

Burdur Valiliði Ýl Kültür Turizm Müdürlüðü, Müze Müdürlüðü 24. Karikatür Yarýþmasý


AMAÇ:
Son yýllarda kültür varlýðý kaçakçýlýðý, yurtdýþýna kaçýrýlmýþ olan kültür varlýklarýmýzýn yurdumuza geri getirilmesi çalýþmalarý, tarihi ve doðal sitler, anýt eserler ve tarihi çevre bilinci ile bilimsel araþtýrmalar ve arkeolojik kazýlarla müzelerimiz ülkemizin gündeminde sürekli yer almýþ ve baþlýca gündem konusu olmuþtur.
Amacýmýz karikatüristlerimizi özendirmenin yanýsýra, konu ile ilgili düþünce ve eleþtirilerini almak ve eski eser sevgisini geniþ kitlelere yaymak ve bu konudaki mesajlarýn ülkenin gündeminde sürekli olarak kalmasýný saðlamaktýr.
Yarýþmanýn konusu “Eski Eser – Müze ve Ýnsan Ýliþkileri”dir.
Yarýþmaya, yarýþma seçici kurul üyeleri, jüri üyelerinin birinci ve ikinci derece yakýnlarý dýþýnda herkes katýlabilir.
Yarýþmaya çizerler en fazla 5 yapýtla katýlabilirler.
Yarýþmaya gönderilen yapýtlar özgün ve hiçbir yerde yayýnlanmamýþ ve orijinallerinin olmasý, fotokopi vb. örneklerinin gönderilmemesi gerekmektedir. Fikri sorumluluk çizerine aittir.
Yarýþmaya gönderilen yapýtlarýn sað arka köþesinde katýlýmcýnýn adý soyadý ve adresi ile telefon numaralarý mutlaka yazýlý olacaktýr. Yarýþmacýlar EK-1 TAAHHÜTNAME doldurup kýsa özgeçmiþlerini de yazýlý olarak belirteceklerdir.
Yapýtlarýn boyutlarý 35×25 cm ebadýnda olacak, daha büyük ve küçük yapýtlar yarýþma dýþý býrakýlacaktýr.
Ön elemeyi kazanan yapýtlar (Sergilenmeye Layýk Görülen) Burdur Müzesi ve uygun görülen diðer illerde de sergilenebilecektir.
Yarýþmaya katýlan karikatürler Burdur Valiliðinin (Burdur Müzesi) malý olacaktýr. Yayýnlanmasý halinde çizerler bu yayýnlardan bir hak talebinde bulunamayacak, ancak yayýnlar çizerlere ücretsiz olarak ayrýca gönderilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Yarýþmaya son katýlma tarihi 08 Mayýs 2009 Cuma günüdür. Deðerlendirme ise 11 Mayýs 2009 tarihinde yapýlacaktýr. Ödül Töreni 18 Mayýs 2009 tarihinde Müzeler Haftasý Kutlama Programý çerçevesi içerisinde gerçekleþtirilecektir. Yarýþmada ödül alan yapýt sahipleri, ödül törenine katýlarak alacaklardýr. Bu iþ için Burdur’a geliþ gidiþ otobüs ücretleri karþýlanacaktýr. Eserler, yarýþma adresine posta yoluyla ya da elden teslim edilebilir.
ÖDÜLLER:
Birinciye: 1.500 TL, Ýkinciye: 1.000 TL, Üçüncüye: 750 TL, 1. Mansiyon: 500 TL, 2. Mansiyon: 500 TL, 3. Mansiyon: 500 TL. Ayrýca Burdur Belediye Baþkanlýðý ve diðer sivil toplum örgütleri de özel ödül koyabileceklerdir.
NOT: Þartname ve EK-1 örnekleri http://www.burdurmuzesi.gov.tr/ adresinden temin edilebilir.
ÝRTÝBAT BÝLGÝLERÝ VE ESERLERÝN TESLÝM EDÝLECEÐÝ ADRES:
Burdur Müze Müdürlüðü 24. Karikatür Yarýþmasý Özgür Mh. Halk Pazarý Cd. No:3 BURDUR
Tel : 0248 233 10 42 Faks : 0248 233 87 63

Yarýþma þartnamesini pdf formatýnda izlemek için TIKLAYINIZ