BUCA BELEDIYESI 3. KARIKATÜR YARISMASI…

BUCA BELEDÝYESÝ 3. KARÝKATÜR  YARIÞMASI KOÞULLARI

 

KONU: KENT VE TEKNOLOJÝ

 

            1.Yarýþma tüm amatör ve profesyonel karikatürcülere açýktýr.

            2.Yarýþmaya gönderilecek karikatürlerde çizim tekniði serbest olup, çalýþmalar renkli veya siyah beyaz olabilecektir. Kullaným kalitesine ve gerekliliðine bakýlarak yazý içeren karikatürler de deðerlendirilecektir.

            3.Çalýþmalar orijinal olabileceði gibi, dijital çýkýþ üzerine ýslak imza taþýyan karikatürler de kabul edilecektir.

            4.Karikatürler, önceden ödül almamýþ ve sanatçýnýn özgün fikri üzerine kurulu olmalýdýr. Jürinin ayný ya da benzer saydýðý, veya bir baþka karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar ve çalýntýlýk iddialarýnýn sorumlusu  katýlýmcý olacaktýr.

5.Jüri,.26. nisan 2009 tarihindeki toplantýsýnda 12 finalist karikatürü belirleyerek ilan edecektir. Ödüller bu karikatürler arasýndan jürinin yapacaðý ikinci deðerlendirme sonucu belirlenecek ve 5 mayýs 2009 tarihinde açýklanacaktýr. Jürinin ilandan sonraki deðerlendirmede vereceði kararý kesindir.

            6.Anafikir ve teknikte yenilik pýrýltýsý taþýyan çalýþmalara öncelik tanýnacaktýr.

            7.Katýlýmcýlar en fazla 5 eserle katýlabilirler.

            8.Katýlan eserlerin arka yüzüne katýlýmcýnýn adý, soyadý, adresi ve doðum tarihi yazýlacaktýr. Ayrýca katýlým formunu doldurarak göndermeleri istenmektedir.

            9.Karikatürlerin A3 ölçülerini aþmamalarý gerekmektedir.

            10.Karikatürler 24.04.2009 tarihine kadar Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Uður Mumcu Caddesi No:29 Buca/Ýzmir adresine elden veya posta-kargo yolu ile ulaþtýrýlmýþ olmalýdýr. Posta-kargo gecikmeleri dikkate alýnmayacaktýr.

            11.Yarýþmada ödül alan karikatürlerin kullaným hakký Buca Belediyesine ait olacaktýr.

            12.Yarýþmaya katýlan karikatürlerden seçici kurul tarafýndan sergilemeye deðer görülenler, sergilenecek ve oluþturulacak albümde yer alacaktýr. Sergilenen karikatürlerin sahiplerine birer albüm ve katýlým belgesi gönderilecektir.

            13. Ödül, mansiyon ve jüri özel ödüllerinden en az bir tanesi 18 yaþýný doldurmamýþ bir çizere verilecektir

 

JÜRÝ ÜYELERÝ

 

Niyazi YOLTAÞ

Karikatürcü

Eray ÖZBEK

Karikatürcü

Tufan ARKAYIN

Karikatürcü

Cem KOÇ

Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilcisi

Füsun SAÐBAÞ

Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü

 

 

ÖDÜLLER

 

BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ                   :1000 YTL.

ÝKÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ                     :750 YTL.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ                 :500 YTL

MANSÝYON (3 ADET)                :300 YTL

JÜRÝ ÖZEL ÖDÜLÜ(3 ADET)       :150 YTL

           

YARIÞMA TAKVÝMÝ

Son Katýlým                           : 24 Nisan 2009

Seçici Kurul Toplantýsý        : 27 Nisan 2009

Finalist karikatürlerin ilaný : 27 nisan 2009

Ödüllerin açýklanmasý          : 5 Mayýs 2009

Sergi Açýlýþý Ödül töreni        :15 Mayýs 2009

 

Sergi:15-23 Mayýs  2009

Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi Sanat Galerisi

 

Ödül Töreni:

15 Mayýs 2009   

Saat: 19:00

Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi Sergi Salonu

Uður Mumcu Cad No:29 Buca (D.E.Ü. Eðitim Fakültesi Karþýsý)

 

BÝLGÝ:

(232) 420 02 32

Emin SADE

Email: merkez@buca.bel.tr