Bayraklý Belediyesi 3. Ulusal Karikatür Yarýþmasý 2017, Ýzmir – Türkiye

Bayraklý Belediyesi 3. Ulusal Karikatür Yarýþmasý 2017, Ýzmir – Türkiye

BAYRAKLI BELEDÝYESÝ 2017
3. ULUSAL KARÝKATÜR YARIÞMASI
ÞARTNAMESÝ
Birinci Bölüm

YARIÞMANIN AMACI
Türkiye sýnýrlarýnda yaþayan her yaþ grubundan tüm karikatürseverleri buluþturmak, karikatüre olan ilgiyi pekiþtirmek ve devamlýlýðýný saðlamak amacý ile bu yarýþmayý baþlatýyoruz. Bu yýl üçüncüsü yapýlacak olan ulusal karikatür yarýþmamýzýn konusu: “ÝÇ ve DIÞ GÖÇLER” olacaktýr.
Uzun yýllar sürekli göç alan büyük þehirlerin baþýnda Ýstanbul gelse de, Ýzmir göç konusunda ikinci büyük þehir konumundadýr. Ýzmir’in göç alan bölgelerinin baþýnda yaþadýðýmýz Bayraklý ilçesi yer almaktadýr. Ayný zamanda komþu ülkelerde yaþanan iç savaþtan kaçan mülteciler ülkemizin sürekli gündemini oluþturmaktadýr.
Yarýþmamýz geçen yýl olduðu gibi 2 ayrý konuyu içermektedir. Ýç göç ve dýþ göç (mülteciler) oluþturmaktadýr. Her 2 konuyu ayrý ayrý deðerlendirebilirsiniz. Çünkü içerik olarak çok farklý olduðunu düþünmekteyiz. Kýsaca her 2 konuyu birlikte ele almak gibi bir kaygýnýz olmasýn. 
Siz deðerli karikatür sanatçýlarýndan bu önemli konular hakkýnda çizgili yorumlarýnýzý bekliyoruz. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyoruz.

Ýkinci Bölüm

YARIÞMAYA KATILIM KOÞULLARI
1. Yarýþmaya profesyonel ve amatör herkes katýlabilir. Yarýþma konusu: “ÝÇ ve DIÞ GÖÇLER”. 
2. Yarýþmaya Bayraklý Belediyesi çalýþanlarý ve çalýþanlarýn 1. derece akrabalarý katýlamayacaklardýr.
3. Karikatürlerin çizim tekniði serbest olup, renkli veya siyah beyaz olabilir. Orijinal veya kaliteli bilgisayar çýktýsý kabul edilir, ancak ýslak imzalý olmasý gerekmektedir. Fotoðraf, fotokopi vs. kabul edilmeyecektir.
4. Karikatürlerin boyutu en küçük A4 (21×30 cm), en büyük A3 (30×42 cm) olmalýdýr.
5. Yarýþmacýlar en fazla 3 karikatür ile yarýþmaya katýlabilirler.
6. Yarýþmacýlarýn göndereceði karikatürler daha önceden hiçbir ulusal veya uluslararasý yarýþmalarda ödül almamýþ olmasý gerekmektedir (Sergilenmiþ veya yayýnlanmýþ olabilir). Sonuçlar açýklandýktan sonra 5 gün içerisinde benzer veya kopya karikatürler konusunda itirazlar, tekrar deðerlendirilecek, haklýlýðý tespit edilirse ödüller iptal edilecektir. Daha sonra benzerlik konusunda itirazlar dikkate alýnmayacaktýr. Jürinin kararý kesindir.
7. Ana fikir ve teknikte yenilik taþýyan karikatürlere özellikle önem verilecektir. 
8. Karikatüristler, eserin bütünüyle kendilerine ait olduðunu taahhüt edip, Bayraklý Belediyesi Ulusal Karikatür Yarýþmasý” özel þartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazýlý ve imzalý (EK- 1) belgeyi, baþvurularýnda yer alan ve aðzý kapalý olarak teslim edilecek kimlik bilgilerinin olduðu zarfa koymakla yükümlüdürler. 
9. Karikatürleri son gönderme tarihi 31 Ekim 2017’dir..
10. Seçici kurul Kasým ayý içerisinde toplanýp deðerlendirme yapacaktýr.
11. Yarýþma sonucunda Bayraklý Belediyesi yarýþmada finale kalan karikatürlerin sergisini açacaktýr. Bir albümde toplayýp, eseri bulunan çizerlere kargo ile gönderilecektir.
12. Yarýþmaya katýlan eserler geri gönderilmeyecek ve eserlerin kullaným hakký Bayraklý Belediyesi’ne ait olacaktýr.
13. Karikatüristler, yarýþmaya gönderilen karikatürleri kapalý zarf içerisinde, arkasýna mutlaka ad- soyad, adres, telefon, e- posta bilgilerini yazacaktýr. 18 yaþ altý katýlýmcýlar yaþýný mutlaka belirtmelidir, dereceye girenlerden nüfus fotokopileri istenecektir.
14. Belirtilen adrese posta yolu ile gönderilen karikatürler için; postada oluþabilecek zarar ve gecikmeden Bayraklý Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü sorumlu olmayacaktýr.
15. Ödül töreni saati ve yeri “Ýdare” tarafýndan belirlenecek ve yarýþmacýlara bildirilecektir.

Üçüncü Bölüm

ÖN SEÇÝCÝ KURUL:
Hasan KARABAÐ – Bayraklý Belediye Baþkaný
Selin ORHAN – Bayraklý Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü
Mustafa YILDIZ – Ýzmir Karikatürcüler Platformu Baþkaný
Ayten KÖSE – Karikatürcü
Sadýk PALA – Karikatürcü
Cemalettin GÜZELOÐLU – Karikatürcü
Murat ASIN – Karikatürcü
Halit ÞEKERCÝ – Karikatürcü
Not: Bayraklý Belediyesi, ön seçici kurul üyeleri arasýndan herhangi bir sebeple görev alýnamamasý durumunda yeni bir ön seçici kurul üyesi belirleme hakkýna sahiptir.

Dördüncü Bölüm

YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son baþvurusu: 31 Ekim 2017 tarih mesai bitimi
Deðerlendirme: Kasým ayý içerisinde yapýlacaktýr.
Ödül töreni: Ödül töreni saati ve yeri “Ýdare” tarafýndan belirlenecek ve ilgililere bildirilecektir.

Beþinci Bölüm

ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü: 3000 TL ve Plaket
2.lik Ödülü: 2000 TL ve Plaket
3.lük Ödülü: 1000 TL ve Plaket
MANSÝYON ÖDÜLÜ : (3 adet) 500 TL
TEÞVÝK ÖDÜLÜ:18 Yaþ altý (3 adet) 250 TL.
Þartname Ve Baþvuru Dilekçesi Örnekleri:
www.bayrakli.bel.tr
ÝRTÝBAT BÝLGÝLERÝ VE ESERLERÝN TESLÝM EDÝLECEÐÝ ADRES:
BAYRAKLI BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
275/ 7 Sokak No:4 Manavkuyu Mah. Bayraklý – ÝZMÝR
Telefon: 0232 477 20 00

EK-1
TAAHHÜTNAME

T.C
BAYRAKLI BELEDÝYESÝ
ÝZMÝR

Bayraklý Belediyesi “Bayraklý Belediyesi Karikatür Yarýþmasý” için gönderdiðim karikatür/ karikatürler çizimleri bütünüyle kendime aittir. Benzer veya kopya karikatür çizimi içermediðini; (BU HUSUSA AYKIRI DAVRANMAM DURUMUNDA YARIÞMA DIÞI TUTULACAÐIMI, PARA ÖDÜLÜ ALMIÞ OLMAM HALÝNDE, ALDIÐIM PARAYI ÝADE EDECEÐÝMÝ), Bayraklý Belediyesi “Bayraklý Belediyesi Karikatür Yarýþmasý” özel þartnamesini aynen kabul ve taahhüt ettiðimi arz ederim.

TARÝH: 

YARIÞMACININ ADI-SOYADI :

YARIÞMACININ ÝMZASI :