ATAKUM BELEDÝYESÝ KARÝKATÜR YARIÞMASI


ATAKUM BELEDÝYESÝ KARÝKATÜR YARIÞMASI
KONU : Demokrasilerde Yerel Yönetimler.
AMAÇ : Mizah olgusu ile ,demokrasilerde yerel yönetimlerin öneminin anlatýlmasý.
KATILIM KOÞULLARI :
• Yarýþma ulusal ölçekte olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr.
• Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse, ýslak imzalý olmasý gerekmektedir.
• Karikatür boyutlarý en az A4(21*29.7 cm) en fazla A3 (29.7*42 cm) olmalý ve paspartusuz yollanmalýdýr.
• Gönderilecek karikatürler daha önce ulusal ve uluslararasý hiçbir yarýþmada ödül almamýþ olmasý gerekmektedir.
• Yarýþmacýlar karikatürleriyle birlikte fotoðraflý özgeçmiþlerini, adres, telefon ve e-posta bilgilerini de göndermelidir.
• Her bir eserin arkasýna karikatürcü bilgileri (Ad-Soyad, adres, telefon, e-posta) yazýlmalýdýr.
• 18 yaþ altý karikatürcüler için ayrý bir kategori düzenlenecektir. Bu kategoride katýlacak katýlýmcýlar baþvurularýna nüfus cüzdaný fotokopisini de eklemek zorundadýr.
• Karikatürler gönderilirken postada hasar görmeyecek þekilde paketlenip gönderilmelidir.
• Karikatürün gönderileceði zarfýn üzerine " Atakum Belediyesi Karikatür Yarýþmasý" yazýsý eklenerek 10 Mayýs 2013 tarihi akþamýna kadar belirtilen adrese yollanmalýdýr.
• Yarýþma jürisinin sergilenmeye deðer gördüðü karikatürler ödül töreni esnasýnda sergilenecektir.
• Samsun dýþýnda oturan ve yarýþmada ödül kazanan karikatürcülerin yol masraflarý Atakum Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr.
• 18 yaþ altý kategorisinde ödül kazanan katýlýmcýlarýn yalnýz kendi yol paralarý karþýlanacaktýr. Anne, baba vs. yol masraflarý karþýlanmayacaktýr.
• Yol masraflarý otobüs bileti üzerinden gidiþ-dönüþ olarak ibraz edilecektir.
• Katýlýmcý ödül alsýn, almasýn Atakum Belediyesi, karikatürlerin her türlü kullaným hakkýna sahip olacaktýr. Karikatürlerin baþka kuruluþlar tarafýndan kullanýlmak istenmesi durumunda, ilgili karikatürcülerden izin alýnacaktýr.
• Yarýþmaya gönderilecek karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren, girmeyen karikatürler Atakum Belediyesi tarafýndan kültürel amaçlý kullanýlabilecek veya yayýnlanabilecektir.
• Yarýþmaya gönderilen karikatürler arasýndan jüri tarafýndan seçilen karikatürler, Atakum Belediyesince düzenlenecek olan bir albümde toplanacak ve albümde eseri olan tüm karikatürcülere yollanacaktýr.
• Eserlerini yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki koþullarý kabul etmiþ olacaktýr.
SEÇÝCÝ KURUL :
Orkun Ekinci – Atakum Belediyesi
Erol Özdemir – Karikatürcü
Aþkýn Ayrancýoðlu – Karikatürcü
Yýlmaz Muslu – Karikatürcü
Murat Ýlhan – Karikatürcü
Seyit Saatçi – Karikatürcü
E.Yaþar Babalýk – Karikatürcü
ÖDÜLLER : Birincilik :3 Tam Altýn + Plaket
Ýkincilik : 2 Tam Altýn + Plaket
Üçüncülük Ödülü : 1 Tam Altýn + Plaket
1 Adet Mansiyon : Yarým Altýn + Plaket
Bir kiþiye Mecit Özbek Özel Ödülü
18 yaþ altý kategorisi :
Mansiyon : Yarým Altýn + Plaket
Mansiyon : Yarým Altýn + Plaket
YARIÞMA TAKVÝMÝ
Son Katýlým : 10 Mayýs 2013 Cuma
Jüri Toplanma : 11 Mayýs 2013
Ödül Töreni : 16 Mayýs 2013
Karikatürlerin Gönderileceði adres :
Lale Saraç Genç
Atakum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü ATAKUM – SAMSUN
Ý