Amasya Belediyesi 8. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý

Amasya Belediyesi 8. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý   

Amasya Belediyesi 8. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý Þartnamesi

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Konu: Serbest

2017 yýlý yarýþmamýzda konu SERBEST olarak belirlenmiþtir.

Karikatüristler çizgiyle anlatýrlar dünyayý, yaþamý. Sayfalar dolusu yazýlacak olan þeyi bir iki çizgiyle anlatmanýn ustalýðýný yaþarlar. Çizgileri yaþamý anlattýðý gibi çaðýna da tanýklýk eder. Tüm eli kalem tutan, çizgisine güvenenleri yarýþmamýza davet ediyoruz. Bu yýl çizgilerinizi, konuyu sýnýrlamadýk. Serbest konulu karikatürlerinizi bekliyoruz.

Baþarýlar diliyoruz…

Son Katýlým Tarihi: 11 Nisan 2017 Salý günü mesai bitimine kadardýr.

Yarýþmaya Katýlacaklarda Aranacak Þartlar:

1. Yarýþma ulusal ve uluslararasý ölçekte düzenlenmiþ olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr.

2. Genel ahlak kurallarýna uymayan, hakaret içeren, siyasi amaca hizmet eden, sakýncalý ve zararlý ifadeler içeren karikatürler yarýþma dýþý kalacaktýr.

3. Seçici kurul üyeleri ve birinci derecede yakýnlarý yarýþmaya katýlamazlar.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Yarýþmaya Katýlacak Karikatürlerde Aranacak Nitelikler:

1. Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý (ýslak imza) olmasý gerekmektedir.

2. Karikatür boyutlarý en az A4 ( 21 x 29.7 cm ) en fazla A3 ( 29.7 x 42 cm ) olmalý ve herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.

3. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her türlü olasý tartýþmalar, çalýntý ve benzer iddialarýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.

4. Yarýþmacýlar karikatürleriyle birlikte kimlik bilgilerini içeren (Ek-1) formunu ve kýsaca özgeçmiþlerinden bahsedeceði (Ek-2) formunu doldurularak göndermelidir.

5. Yarýþmacýlar en fazla beþ (5) adet karikatür gönderebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eserlerin Teslimi:

1. Her bir eserin arka yüzünde katýlýmcýlarýn bilgileri yer almalýdýr. ( Adý, Soyadý, Adresi, Telefon, TC Kimlik No ve E-posta bilgileri). Bu bilgileri içermeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.

2. 18 yaþ altý genç katýlýmcýlar için özendirme ödülleri verilecektir. Genç katýlýmcýlarýn baþvurularýna nüfus cüzdaný fotokopisi eklemeleri gerekmektedir.

3. Katýlýmcýlar eserlerini yalnýzca Belediyemizin belirlemiþ olduðu adrese göndereceklerdir. Bu adrese gönderilmeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.

4. Eserin gönderileceði zarfýn üzerine ’’Amasya Belediyesi 8. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý’’ yazýsý ile sanatçýnýn adý ve soyadý yazýlarak, eserle birlikte, belirtilen adrese 11 Nisan 2017 Salý tarihine kadar gönderilmelidir.

5. Amasya Belediyesi’nin þartnamenin Ýletiþim bölümünde bulunan adresine; posta-kargo ile gönderileceði gibi elden tutanak karþýlýðý teslim edilebilir. Postadaki gecikmeler için Amasya Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakýn postaya verildiði deðil, Belediye’ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

6. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmamasý gerekmektedir. Þartnameye uygun olarak; kargo, iadeli taahhütlü posta veya elden ulaþtýrýlmalýdýr.

Ödüller:

Birincilik Ödülü : 5.000 TL

Ýkincilik Ödülü : 3.500 TL

Üçüncülük Ödülü : 2.500 TL

Mansiyon (3 Adet) : 1000 TL

Mansiyon-18 Yaþ altý (3 Adet)* : 750 TL

*Mansiyonlarýn 3 tanesi 18 Yaþ altý Genç çizerlere özendirme ödülü olarak verilecektir.

Seçici Kurul:

• Osman AKBAÞ, (Amasya Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý )

• Savaþ ÜNLÜ, (Jüri Koordinatör -Mizah Yazarý)

• Þevket YALAZ, (Karikatürcü)

• A.Kadir USLU, (Karikatürcü)

• Mehmet SELÇUK, (Karikatürcü, Temsilci)

• Altan ÖZESKÝCÝ, (Karikatürcü)

• Yusuf KOT, (Karikatürcü- Karikatürcüler Derneði Denizli Temsilciliði)

Yarýþma Takvimi:

1. 11 Nisan 2017 Salý günü mesai bitimine kadardýr.

2. Jüri deðerlendirme toplantýsý 22 Nisan 2017 Cumartesi günü yapýlacaktýr.

3. Yarýþma sonuçlarý 24 Nisan 2017 Pazartesi tarihinde açýklanacaktýr.

4. Ödül töreni Amasya Belediyesi’nin belirleyeceði bir tarihte yapýlacaktýr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler:

1. Seçici kurul üyelerine, verilecek ücret, (konaklama ve ulaþým dâhil) Net 1.250 TL dir. ( Bu ücret Belediye temsilcisi olarak seçici kurulda bulunan Baþkan Yardýmcýsýna verilmez. )

2. Ödül törenine katýlmak isteyen seçici kurul üyelerinin Ulaþým ve konaklama bedeli Amasya Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr.

3. Yarýþma jürisinin sergilenmeye deðer bulduðu karikatürler, Amasya Belediyesi’nin belirleyeceði tarih, saat ve yerde sergilenecektir.

4. Amasya dýþýnda oturan ve yarýþmada ödül kazanan katýlýmcýlarýn þahsýna ait ulaþým (otobüs), konaklama ve aðýrlama masraflarý Amasya Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr. (Yarýþmacýlarýn beraberinde getirecekleri misafirlerin masraflarý kendilerine ait olacaktýr.) Ödül kazandýðý halde törene katýlamayanlarýn ödülleri yarýþmacýlarýn adreslerine gönderilecektir.

5. Yurtdýþýndan katýlmýþ ödül kazanan yarýþmacýlarýmýzýn sadece yurt içi yol ve konaklama ücretleri karþýlanacaktýr.

6. Para ödülü kazanan yarýþmacýlarýn ödüllerini almaya gelmedikleri takdirde tarafýmýza ulaþtýrdýklarý banka IBAN numarasýna havale yapýlacaktýr. Hak sahibinin IBAN numarasýný bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren 1 yýlýnsonunda zaman aþýmýna uðrar. Zaman aþýmý durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. (Gönderim bedelleri yarýþmacýlara ödenen net ücret üzerinden kesilecektir.)

7. 18 yaþ altý ödül kazanan katýlýmcýlarýmýzýn ve velisi olan bir kiþinin konaklama ve ulaþým masraflarý karþýlanacaktýr.

8. Ulaþým masraflarý için otobüs bileti gidiþ-dönüþ olarak Resmi rayiç bedeller dikkate alýnarak hesaplanýr.

9. Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýndan Amasya Belediyesi de faydalanýr.

10. Yarýþmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler Amasya Belediyesi tarafýndan kültürel amaçlý kullanýlabilecek veya yayýnlanabilecektir.

11. Yarýþmaya gönderilen karikatürler içerisinden, jüri tarafýndan seçilen ve sergilenmeye deðer görülen eserler Amasya Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir albümde toplanacaktýr. Bu albümler yalnýzca yarýþmada dereceye giren ve düzenlenen albümde eseri yayýnlanan katýlýmcýlara gönderilecektir.

12. Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki koþullarý kabul etmiþ sayýlýr. SANATÇILARIMIZA BAÞARILAR DÝLERÝZ.

Ýletiþim:

Yarýþma Koordinatör : Yasin Emre ÞAHÝN

Tel : 0 358 212 01 27( Dýþ Hat )

Santral : 0 358 212 01 28 Dahili: 314

Adres :

Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü

55 Evler Mah. Mehmet Varinli Cad.

Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Binasý, No: 95-101

05100/ AMASYA

E-Posta : yarisma@amasya.bel.tr Web : www.amasya.bel.tr

Þartname Ýçin Bkz:

http://amasya.bel.tr/Files/Sartnameler_2017/ULUSLARARASI_AMASYA_KARKATUR_YARIMASI

Kaynak:

http://amasya.bel.tr/icerik/642/2339/8uluslararasi-karikatur-yarismasi-basladi.aspx