9. Uluslararasý Turizm Karikatürleri Yarýþmasý 2017, Türkiye

9. Uluslararasý Turizm Karikatürleri Yarýþmasý 2017, Türkiye

9. Uluslararasý Turizm Karikatürleri Yarýþmasý 2017, Türkiye

Yarýþmanýn bu yýlki (2017) temasý, Geçmiþten Bugüne Tatiller‘dir
Katýlým koþullarý:
* Yarýþma amatör ve profesyonel tüm karikatür sanatçýlarýna açýktýr.
* Her sanatçý en fazla üç eserle katýlabilir.
* Yarýþmaya gönderilen eserler orijinal çizim, dijital baský ya da bilgisayar çýktýsýyla hazýrlanmýþ olabilir. Çizim tekniði serbesttir. Renkli veya siyah beyaz olabilir. Ancak, eserlerin üzerinde sanatçýlarýn imzalarýnýn yer almasý gerekmektedir.
* Katýlýmcýlar eserlerinin arkasýna ad, soyad ve adreslerini yazmalý ve karikatür gönderme sayfasýna ilgili bilgileri ve küratörünü ekleyerek göndermelidir. Ýstenirse, posta yoluyla da yarýþmaya katýlýnabilinir.
* Gönderilen karikatürler herhangi bir yerde yayýmlanmýþ olabilir, ancak daha önce bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr.
* Yarýþmaya katýlan karikatürler Anatolia Turizm Akademisi ve bu organizasyon ile ilgili kitap, katalog, broþür, kartpostal, web siteleri ve afiþlerde yayýnlanabilecek, bunun dýþýndaki tüm yayýn haklarý eser sahibinin olacaktýr.
* Ýlk eleme sonrasýnda finale kalan karikatürler 16 – 22 Ocak 2018 tarihlerinde sitede ilan edilecek ve itirazlar bu tarihler arasýnda kabul edilecektir.
* Yarýþmaya katýlan eserlerden seçilecek bir bölümü albüm olarak yayýmlanacaktýr. Albümde eseri yer alan her sanatçýya birer albüm gönderilecektir.
* Dereceye girsin veya girmesin, albümde yer alsýn veya almasýn, hiçbir eser iade edilmeyecektir.
* Yarýþmaya katýlan bütün sanatçýlar katýlým koþullarýný kabul etmiþ sayýlýr.
* Yarýþmaya posta ile veya online sistem kullarak karikatür gönderilebilir.
* Yarýþmaya en son baþvuru tarihi 31 Aralýk 2017’dir.
* Posta yolu ile karikatürler aþaðýdaki adrese gönderilebilir:
Nazmi KOZAK
Anadolu Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Yunus Emre Kampüsü
26470 Eskiþehir.
*
Deðerlendirme Bilgileri:
1. Yarýþmaya gönderilen eserler iki aþamalý olarak deðerlendirilecektir.
2. Birinci aþamada, yarýþmaya gönderilen bütün eserler Ön Deðerlendirme Seçici Kurul Üyeleri’nin katýlýmýyla yapýlacak toplantýda deðerlendirilecektir. Bu toplantý sonucunda finale kalacak eserler belirlenecektir. Bu deðerlendirmede yarýþmaya gönderilen eserlerin en fazla 1/5’i finale býrakýlacaktýr.
3. Ýkinci aþama deðerlendirmeye geçilmeden önce finale kalan eserler 16 – 22 Ocak 2018 tarihleri arasýnda internet ortamýnda ilan edilerek içlerinde benzer, çalýntý, intihal, önceden ödül alanlar ve diðer itirazlar, Ön Deðerlendirme Seçici Kurul Üyeleri tarafýndan karara baðlanacak ve yerinde görülen itirazlar doðrultusunda ilgili karikatürler deðerlendirme dýþýna alýnacaktýr.
4. Ýkinci aþamada finale kalan eserler Final Deðerlendirme Seçici Kurul Üyeleri tarafýndan deðerlendirilecektir. Deðerlendirme iki alt aþamada yapýlacaktýr. Ýlk aþama deðerlendirmede finale kalan eserlerin sayýsý 45-50 sayýsýna indirilecek, son basamakta ise dereceye giren eserler belirlenecektir.
5. Yarýþmaya gönderilen eserlerin deðerlendirmesi aþaðýda belirtilen üç konu temel alýnarak yapýlacaktýr.
Konu seçimi ve konunun uygunluðu,
Mizah kalitesi,
Çizim özgünlüðü.
Kategoriler:
Yarýþmada iki ayrý kategoride eserler kabul edilecektir.
Yetiþkinler Kategorisi: 17 ve üzerindeki yaþlardan karikatürcülerin katýlýmýna açýktýr. Bu kategoride "Birincilik Ödülü, "Ýkincilik Ödülü", "Üçüncülük Ödülü", "Prof. Atila Özer Özel Ödülü" ve üç adet "Mansiyon Ödülü" verilecektir. Bu kategoride finale kalan bütün karikatürlere kitapta yer verilecektir.
Genç Karikatürcüler Kategorisi: Bu kategoriye 16 ve daha küçük yaþlardan karikatürcüler eser gönderebilirler. Eserlerin “Genç Karikatürcüler Kategorisi“ne gönderildiði belirtilmelidir. Bu kategoriye gönderilen eserlerden birine “Birincilik Ödülü” ve iki esere de “Baþarý Ödülü" verilecektir. “Genç Karikatürcüler kategorisinde finale kalacak bütün eserlere kitapta yer verilecektir.
*
Ödüller:
YETÝÞKÝN KARÝKATÜRCÜLER KATEGORÝSÝ
Birincilik Ödülü: 3000 ABD Dolarý
Ýkincilik Ödülü: 5 günlük, iki kiþilik her þey dahil tatil
Üçüncülük Ödülü : 5 günlük, iki kiþilik her þey dahil tatil
Prof. Atila Özer Özel Ödülü: 1500 ABD Dolarý
2 adet Mansiyon: Plaket
*
GENÇ KARÝKATÜRCÜLER KATEGORÝSÝ
Birincilik Ödülü: 1500 ABD Dolarý
Baþarý Ödülü (2 adet): Plaket.
*
Ayrýntýlar için bkz. kaynak: tourismcartoon.