9. ULUSLARARASI AKDENÝZ KARÝKATÜR YARIÞMASI

9. ULUSLARARASI AKDENÝZ KARÝKATÜR YARIÞMASI
.

KOÞULLAR:
.

Konu: Serbest
1- Alanya Turizm Tanýtma Vakfý’nýn düzenlediði yarýþma bütün dünya karikatürcülerine açýktýr.
2- Yarýþmaya gönderilen karikatürler daha önce yayýnlanmýþ olabilir. Ancak baþka bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr.
3- Teknik ve sayý serbesttir. Ancak eserler orijinal olmalýdýr. Sanatçý tarafýndan (ýslak imza) imzalanmasý koþulu ile dijital baský ürünler kabul edilir. Fotokopi kabul edilmez.
4- Karikatürde yazý varsa, Türkçe veya Ýngilizce olmalýdýr.
5- Gönderilecek karikatürün boyutu 30×40 santimetreden büyük olmamalýdýr.
6- Katýlýmcýlar, eserinin arkasýna büyük harflerle adýný,soyadýný,ülkesini,adresini,e-postasýný ve telefon numarasýný yazmalý; Türkçe veya Ýngilizce kýsa bir özgeçmiþini zarfýn içine koymalýdýr.
7- Karikatürler, 1 Ekim 2009 tarihine kadar aþaðýdaki adrese gönderilmiþ olmalýdýr.
Alanya Turizm Tanýtma Vakfý
Atatürk Caddesi Þen Apt.No: 51
607400 Alanya / Türkiye
8- Yarýþma sonuçlarý 3 Ekim 2009 tarihinde açýklanacaktýr.
9- Yarýþmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler kültürel amaçlý kullanýlabilir veya yayýnlanabilirler. Ancak ticari kullanýmlarda telif hakký sanatçýya aittir. Yarýþmaya katýlanlar bu þartlarý kabul etmiþ sayýlýrlar.
10- Yarýþma jürisinin sergilenmeye deðer bulduðu karikatürler, ödül töreniyle birlikte bir hafta boyunca Alanya’ da sergilenecektir.
11- Alanya Turizm Tanýtma Vakfý tarafýndan, sergilenen eserlerden bir albüm yayýnlamasý halinde, eser sahiplerine gönderilecektir.
12- Ödül töreni 24 Ekim 2009 tarihinde yapýlacaktýr.
JÜRÝ:
E.Akyol (Karikatürist), C.Demirci (Karikatürist), F.M.Kaptanoðlu (Turizmci-Alanya Turizm Tanýtma Vakfý Baþkaný), M.Karatoprak (Karikatürist-ressam), N.Kostovska (Karikatürist-Makedonya), K.Masaracý (Karikatürist), N.Özkan (Turizmci), K.D.Som (Gazeteci), Ý.Tapa(Karikatürist)
ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü: 2500 USD + Tek kiþi gidiþ dönüþ uçak bileti + 2 kiþilik Alanya tatili (Herþey dahil)
2.lik Ödülü: 1500 USD + Tek kiþi gidiþ dönüþ uçak bileti + 2 kiþilik Alanya tatili (Herþey dahil)
3.lük Ödülü: 1000 USD + Tek kiþi gidiþ dönüþ uçak bileti + 2 kiþilik Alanya tatili (Herþey dahil)
.

ALTAV