9. TURKIYE ECZACILIK KONGRESI KARIKATÜR YARISMASI

9. TÜRKÝYE ECZACILIK KONGRESÝ KARÝKATÜR YARIÞMASI

SON KATILIM TARÝHÝ:
17 Ekim 2008

KONU :
Ýnsan ve Saðlýk

SEÇÝCÝ KURUL:

  • Ercan AKYOL
  • Gürbüz Doðan EKÞÝOÐLU
  • Kamil MASARACI
  • Tan ORAL
  • Ohannes ÞAÞKAL

KATILIM KOÞULLARI:

1.     Yarýþma profesyonel ve amatör tüm karikatürcülere açýktýr.

2.     Yarýþmaya gönderilecek karikatürlerde yayýnlanmýþ ya da yayýnlanmamýþ olma þartý aranmayacaktýr. Ancak daha önce baþka bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr.

3.     Yarýþmaya en fazla üç karikatürle katýlabilinir.

4.     Karikatürler orijinal olmalýdýr. Bilgisayar çýktýsý gönderilecekse orijinal imzalý (ýslak imzalý) olmalýdýr. Fotoðraf, fotokopi vb. kabul edilmeyecektir.

5.     Karikatürlerin çizim tekniði serbesttir.

6.     Karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42 cm) boyutlarýnda ve paspartusuz olmalýdýr.

7.     Katýlýmcýlar karikatürlerinin arkasýna yapýþtýracaklarý bir etikete büyük harflerle ad, soy ad ve iletiþim adreslerini yazmalýdýrlar. Katýlýmcýlar eserleriyle birlikte bir fotoðraflarýný ve ekte sunulan katýlým formunu eksiksiz doldurarak göndermelidirler.

8.     Karikatürler en geç 17 Ekim 2008 tarihine kadar yazýþma adresine, zarar görmeyecek þekilde gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir. Eserlerin postada zarar görmesinden kongre sekretaryasý sorumlu deðildir.

9.     Eserler hiçbir þekilde iade edilmeyecek, Ýstanbul Eczacý Odasý arþivinde saklanacaktýr.

10.  Sonuçlar 3 Kasým 2008 tarihinde www.turkiyeeczakongre2008.org.tr sitesinde açýklanacaktýr.

11.  Yarýþma karikatürleri bir albümde toplanacak, sergilenmeye deðer görülen ve albüme girecek eserler seçici kurul tarafýndan belirlenecektir. Eserleri sergilenenlerin ve albümde yayýnlananlarýn yazýþma adreslerine albüm gönderilecektir.

12.  Ödüller 13 Kasým 2008 tarihinde 9. Türkiye Eczacýlýk Kongresi ödül daðýtým töreninde verilecektir.

13.  Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler, 13-16 Kasým 2008 9. Türkiye Eczacýlýk Kongresi süresince, Wow Hotel Ýstanbul’da sergilenecek ve kongre web sayfasýnda yayýnlanacaktýr.

14.  Ödül alan eserlerin her türlü kullaným haklarý Türk Eczacýlarý Birliði, Ýstanbul Eczacý Odasý ve Ýstanbul Ecza Koop’ un olacaktýr.

15.  Yarýþmaya katýlanlar bütün koþullarý kabul etmiþ sayýlýrlar.

Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz.

ÖDÜLLER:

  • Birincilik ödülü:                 2000 YTL
  • Ýkincilik ödülü:                   1500 YTL
  • Üçüncülük ödülü:              1000 YTL

Gönderim Adresi:
TOPKON KONGRE HÝZMETLERÝ
Zühtüpaþa Mah. Rýfatbey Sok. No: 24 Kalamýþ-Kadýköy/Ýstanbul
Tel: 0216 330 90 20          Fax: 0216 330 90 05- 06- 07- 08

www.turkiyeeczakongre2008.org.tr