6. Uluslararasý Ýstanbul Karikatür Festivali

6. Uluslararasý Ýstanbul Karikatür Festivali

6. Uluslararasý Ýstanbul Karikatür Festivali “ENERJÝ”

10-18 Ekim 2009, Ýstanbul, Türkiye

Deðerli Karikatürist Dostumuz,

Geçtiðimiz yýllarda düzenlediðimiz karma konulu ilk festival(1997), “Doðu-Batý” temalý 2. festival(2000), “Su ve Yaþam” temalý 3. festival(2003), “Küresel Isýnma” konulu 4. Festival(2005), “Kültürlerarasý Hoþgörü” konulu 5. festival(2007) dünyanýn çeþitli yerlerinden karikatüristlerin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. (Toplam ortalama 30 ülkeden, 431 karikatürist, 1209 eser )

Bu yýl altýncýsýný düzenlediðimiz Uluslararasý Ýstanbul Karikatür Festivali’nin de konusu, þimdiden Birleþmiþ Milletlerin Sürdürülebilir Kalkýnma hedeflerinin merkezinde yer alan “Enerji“ olarak seçildi.

Enerji, dünya haritasýný deðiþtiriyor; gelecek yýllarda üstünde en fazla durulan konu enerji olacak gibi görünüyor. Yeni Yüksektepe Kültür Derneði olarak, günümüzde artan enerji sorununa ve olasý çözümlerine dikkat çekmek için dünyanýn dört bir yanýndan tüm karikatüristlerin bu konu hakkýndaki deðiþik yorumlarýný bekliyoruz.

Bu festivalde sergilenecek eserler daha sonra, Türkiye’de Ankara, Ýzmir, Adana, Antalya, Van, Bursa, Ýzmit, Mersin, Aydýn illerindeki þubeler ve Yeni Yüksektepe Kültür Derneði’nin yurtdýþýnda iþbirliði yaptýðý diðer kuruluþlar tarafýndan düzenlenen organizasyonlar aracýlýðý ile sergilenerek, sanatseverlerin ilgisine sunulacaktýr.

10-18 Ekim 2009’da Ýstanbul’da düzenlenecek 6.Uluslararasý Ýstanbul Karikatür Festivali‘ne sizi de deðerli eserlerinizle katýlmaya davet ediyoruz.

FESTÝVAL ÝÇERÝÐÝ VE ETKÝNLÝKLER :

1) SERGÝLER: 10-25 Ekim 2009 tarihinde Karikatür Festivali’ne konu olan “Enerji” ile ilgili toplu ve kiþisel sergiler düzenlenecek. Festival sergimize, önceki festivallerde olduðu gibi dünyanýn önde gelen 200’den fazla karikatüristin katýlmasý bekleniyor.
2) PANEL: Sanat, bilim ve felsefe alanlarýnda davetlilerin katýlýmý ile “Enerji” konulu bir sempozyum gerçekleþtirilerek, ayný tema üzerinde disiplinlerarasý bir çalýþma imkaný yaratýlýyor.
3) WORKSHOP: Karikatüristlerin ve halkýn katýlýmý ile, workshop çalýþmalarýnda, hem “enerji” konusunun önemini bir kez daha vurgulamak, hem de toplumda karikatür sanatýna olan ilgiyi arttýrmak amaçlanýyor.

Etkinlik yer ve saatleri ile ilgili detaylý bilgi, önümüzdeki günler içinde web sitesi aracýlýðýyla duyurulacaktýr.

KATILIM KOÞULLARI :

KONU
Serginin konusu “Enerji”dir. Bu tema dýþýnda kalan eserler, festivale ve sergiye katýlamaz. Bu konuda söz hakký Düzenleme Kurulu’na aittir. Düzenleme Kurulu karikatürist Tan Oral baþkanlýðýnda çalýþmaktadýr.

TEKNÝK
Teknik Serbesttir. Siyah-beyaz veya renkli olabilir.
Boyut A4 veya A3 ebatýdýr.

GÖNDERÝM ÞEKLÝ (ÝKÝ ÞEKÝLDE MÜMKÜNDÜR)
Posta ile
Posta ile gönderilecekse paspartu ve çerçeve yapýlmamalýdýr.
Ekteki katýlým formu doldurulup geri gönderilmelidir.
Yeni Yüksektepe Kültür Derneði Mühürdar Cad. Güneþli Bahçe Sok. No:50 34710
Kadýköy-Ýstanbul-Türkiye adresine gönderilmelidir.
Web sitesine yükleme ile (http://cartoonistfest.org/upload/main.asp)
Web sitesine yüklenecek eserler 300 dpi çözünürlükte taranmalý ve JPEG formatýnda yüklenmelidir. (En fazla 2 MB) Eserlere bir isim verilmelidir. Ör: sanatçýadsoyad_eserismi.jpeg
Sergiye bir veya birden fazla eserle katýlýnabilir.

ESERLERÝN GERÝ GÖNDERÝMÝ
1. Eserler Yeni Yüksektepe Uluslararasý Karikatür Festivali arþivine alýnacak, geri gönderilmeyecektir. (Geri gönderim isteniyorsa özel bir not ile belirtilmelidir. )

ESERLERÝN KULLANIM HAKLARI
1) Eserlerin her türlü kullaným hakký, ticari amaç güdülmemesi kaydýyla Yeni Yüksektepe Kültür Derneði’ne aittir. Yeni Yüksektepe Kültür Derneði, eserleri yurtiçi ve yurtdýþýnda yayýnlayabilir, sergileyebilir, kitap, katalog, dergi vb.yayýnlarýnda kullanabilir, yurtiçi ya da yurtdýþýnda faaliyet gösteren baþka bir derneðe ticari amaç gütmeksizin yayýnlanma veya sergilenme amacýyla gönderebilir. Ancak eserlerin tüm yayýn ve mali haklarý, eseri meydana getiren karikatüristindir. Sergilenen karikatürler, bir festival kitapçýðýnda toplanacak ve bu kitapçýk ve basýnda çýkan haberler Yeni Yüksektepe Kültür Derneði web sayfasýnda (http://cartoonistfest.org/upload/main.asp) yayýnlanacaktýr.

ZAMANLAMA
Eserlerin Karikatür Festivali Düzenleme Kuruluna ulaþmasý gereken son tarih 01 Eylül 2009’dur.

YENÝ YÜKSEKTEPE KÜLTÜR DERNEÐÝ NEDÝR?

Yeni Yüksektepe Kültür Derneði,1989 yýlýnda kurulmuþ, kazanç amacý gütmeyen siyasi ve dini bir nitelik taþýmayan, gönüllülerden oluþan felsefi-kültürel bir harekettir.

Gerçekleþtirilen kamu yararýna faaliyetler ile topluma yardýmda, kültürel etkinlikler ile kültür dünyasýna katkýda, GEA arama-kurtarma faaliyetleri ile acil durumlarda ihtiyacý olanlara ve ekoloji faaliyetleri ile doðaya destekte bulunan Yeni Yüksektepe, tüm faaliyetlerini evrensel olan ilkeler doðrultusunda gerçekleþtiriyor :

Farklý inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanlarýn doða ve aktif-felsefi bir birlik ideali ile bütünleþmelerini saðlamak.
Sanatlarýn, bilimlerin, inançlarýn ve felsefenin karþýlaþtýrmalý incelenmesiyle bütünsel bir bakýþý saðlamak.
Ýnsanýn kapasitesini geliþtirmesi için kendini ve doðayý tanýmasýný ve doða ile bütünleþmesini saðlamak.

Ýlginiz için teþekkür eder, konuyla ilgili sürekli iletiþim halinde olabilmeyi dileriz.

Saygýlarýmýzla,

Yeni Yüksektepe Kültür Derneði
Kadýköy Þubesi
Halkla Ýliþkiler Birimi Yöneticisi
Anýl Aykan

Yeni Yüksektepe Kültür Dernegi
Mühürdar Caddesi Günesli Bahce Sokak No: 50
34710 Kadýköy-Istanbul-TURKEY
tel: +90 216 336 36 11 faks: +90 216 418 11 07
e-mail:

http://kadikoy.yeniyuksektepe.org.tr/

Sorularýnýz için (hafta içi 18:30’dan, cumartesi günleri 13:30’dan sonra) telefon edebilir veya
e-posta gönderebilirsiniz.

Katýlým formu için TIKLAYINIZ

Aktif Felsefe Kadýköy