38. Uluslararasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý 2018

38. Uluslararasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý 2018

 

 

Katýlým Koþullarý

Yarýþma bütün dünya karikatürcülerine açýktýr.

Yarýþmaya gönderilecek karikatürlerin yayýnlanmýþ ya da yayýnlanmamýþ olmalarý aranmayacaktýr.

Ancak daha önce baþka bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr.

Yarýþma konusu serbesttir. 

Yarýþmaya üç karikatür ile katýlýnabilir. 

Gönderilecek karikatürlerin boyutlarý 30×40 cm‘den büyük olmamalýdýr.

Karikatürler mutlaka orijinal olmalýdýr. 

Katýlanlar eserlerinin arkasýna büyük harflerle adýný, soyadýný, adresini, telefon numarasýný, ülkesini yazmalýdýr.

Sanatçýlar kýsa özgeçmiþlerini karikatürlerine eklemelidir.

 

Karikatürler en geç 23 Temmuz 2018 tarihine kadar verilen adrese ulaþmýþ olmalýdýr.

Sonuçlar 1 Aðustos 2018 günü açýklanacaktýr.

 

Yarýþmaya katýlan tüm karikatürler Karikatürcüler Derneði tarafýndan Ýstanbul Karikatür ve Mizah Merkezi’nde saklanacaktýr. Yarýþma karikatürleri bir albümde toplanacak, albüme girecek eserler ve sergilenmeye deðer görülenler jüri tarafýndan seçilecektir. Eserleri sergilenenlere ve albümde yayýnlananlara yarýþma albümü gönderilecektir. Yarýþmaya katýlanlar bütün koþullarý kabul etmiþ sayýlýrlar.

 

Ödüller

Büyük Ödül: 5000$

Baþarý Ödülleri  – 5 Adet: 1000$

Özel Ödüller

Çeþitli kuruluþlarýn, dernek, gazete, sanat dergileri, sendika, ajans ve kiþilerin koyacaklarý özel ödüller.

 

ADRES:

38. ULUSLARARASI NASREDDÝN HOCA KARÝKATÜR YARIÞMASI

KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ, ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ

Meþrutiyet Cad. Konur Sk.

No: 31/10 Kat: 4

Kýzýlay 06420 ÇANKAYA

ANKARA / TÜRKÝYE

 

karikaturculerdernegi.com