3. INTERNATIONAL BURSA CARTOON CONTEST…

Yarýþma Þartnamesi

Yarýþma Bütün Dünya Karikatürcülerine Açýktýr!

 

–         Yarýþmaya gönderilen karikatürler daha önce yayýnlanmamýþ ve ödül almamýþ olmalýdýr. Ödüllü bir karikatürün bu yarýþmada ödül almasý ve durumun tespiti halinde ödülü geçersiz sayýlýr.

–         Karikatürler en az A4 en çok A3 boyutunda ve orijinal olmalýdýr. (Fotokopi, fax, Bilgisayar çýktýsý vb. kabul edilmeyecektir. )

–         Yarýþmaya en çok 5 eser gönderilebilir.

–         Gönderilen eserlerin arkasýna mutlaka Ad Soyad ve iletiþim bilgileri yazýlmalýdýr.

–         Yarýþmaya Katýlým Ýçin web sayfasýnda yayýnlanan yarýþma formunun doldurularak eserlerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

–         Yarýþmada derece alan eserler iade edilmeyecektir.

–         Eserin postada zarar görmesinden düzenleme kurulu sorumlu deðildir.

–         Katýlýmcý, katýlým formunu doldurmakla yarýþmaya katýlacaðý karikatür(ler) üzerinde haiz olduðu ve FSEK’nun 21. – 25. madde hükümlerinde tanýmlanan iþleme, çoðaltma, yayma, temsil ve iþaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarýný, bunlarýn 3. kiþilere devir haklarýný da kapsar þekilde herhangi bir yer, süre ve sayý kýsýtlamasý olmaksýzýn Burfaþ’a devrettiðini, Burfaþ’ýn söz konusu karikatürleri sergilemek, arþivinde tutmak, internet ortamýnda ve sair þekillerde yayýnlamak suretiyle ve bunlarla sýnýrlý olmaksýzýn dilediði her þekilde kullanmasýna muvafakatinin olduðunu peþinen beyan ve kabul etmektedir.

–         Ýlk üç dereceye girenlerin ödül törenine gelmek için gereken yol ve konaklama giderleri Burfaþ tarafýndan karþýlanacaktýr.

–      Ödül alamayan karikatürler, sahiplerinin yazýlý talepleri doðrultusunda iade edilecektir.

 

 

Yarýþma Konusu : SON

                             “Hangi Son, Hangisi Son?”

 

Son Baþvuru Tarihi: 29 Eylül 2009

 

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: 30.10.2009

 

Adres :  BURFAÞ

              Bursa Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler Tic. A.Þ.

Santral Garaj Mh. Merinos Cd. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi H Blok Merinos Parký Osmangazi Bursa TÜRKÝYE

 

JÜRÝ ÜYELERÝ

 

Michael KOUNTORIS – Yunanistan

Valeri KURTU – Almanya

Sepideh ANJOMROOZ – Ýran

Carlos BRITO – Fransa

Eray ÖZBEK – Türkiye

Nezih DANYAL – Türkiye

Gürbüz DOÐAN EKÞÝOÐLU – Türkiye

Zeynel Abidin TURAN – Türkiye

Ödüller :

1.’lik Ödülü  5000 $

2.’lik Ödülü  2500 $

3.’lük Ödülü 1000 $

10 kiþiye 200 $’ lýk  Mansiyon Ödülü

 

ÝLETÝÞÝM

 

Koordinatör : Ýlknur Çatak ÞEN

 

BURFAÞ

 

Tel : 0 224 251 18 00 – 136

Fax : 0 224 251 18 85

iletisim@bursakarikatur.org  – burfas@burfas.com.tr

 

 

ENGLISH RULES:

http://files.donquichotte.org/bursa-rules.jpg