2ª MOSTRA DHUMOR GRÀFIC

2ª MOSTRA D’HUMOR GRÀFIC
La Unió de Periodistes Valencians (UPV) organitza la 2ª MOSTRA D’HUMOR GRÀFIC en col.laboració amb FECO ESPAÑA i el patrocini de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). L’objectiu de la Mostra és destacar el paper fonamental de l’humorisme gràfic en els temes que preocupen a la societat. L’humor gràfic és un génere periodístic de denuncia i de compromís cívic, que preten contribuir a la reflexió i a l’acció, tot despertant amb el somriure la consciència contra la depredació de la Terra.
B A S E S

1.    Tema: LA TERRA EN PERILL. Un món sostenible és possible. No podem continuar amb l’emanació de gasos que deterioren la capa d’ozon, la depredació urbanística, els vertits d’aigües contaminades, el rescalfament del mar, els mils de milions de tones de residus, el consum indiscriminat d’aigua, la eliminació indiscriminada de boscos, la disminució d’espècies animals i vegetals.
2.    La Mostra està oberta a professionals i aficionats.
3.    El termini de recepció de les obres és el dia 15 de setembre de 2007.
4.    Un Jurat format per especialistes qualificats realitzarà la selecció d’entre les obres presentades.
5.    Els dibuixos seleccionats s’exposaran a la ciutat de València, a l’Aula de Cultura CAM “La Llotgeta”, del 6 al 29 de novembre de 2007. A partir d’eixa data la Mostra anirà itinerant per diverses ciutats. Finalitzada la Mostra itinerant, es tornaran les obres als/les autors/res.
6.    El tamany de les obres serà mínim din A4 (210x297mm), màxim din A3 (297x420mm).
7.    El número màxim d’obres són 3, en blanc i negre o color, sense text i en qualsevol tècnica.
8.    Darrere de cada obra figurarà: Nom, adreça, telèfon, fax i correu electrònic de l’autor, així com el títol de l’obra.
9.    Els dibuixos deuran ser originals. S’acceptaran dibuixos realitzats de forma digital, signats per l’autor. No s’acceptaran fotocòpies.
10.    Al finalitzar la Mostra i l’exposició itinerant es tornaran les obres originals a expenses de l’organització, però no les obres digitals.
11.    S’editarà un catàleg amb les obres seleccionades que s’enviarà als/les autors/res seleccionats/des.
12.    Les obres deuran enviar-se a:    FECO ESPAÑA. C/ Cooperativa San Fernando, 7-8ª. 46007 VALÈNCIA –España-
13.    És imprescindible enviar el full d’inscripció junt a les obres i un breu  curriculum.
14.    L’organització no es responsabilitza de possibles d’anys ocorreguts en el              transport, aliens a la mateixa.
15.    Els autors i autores que ho desitgen podran cedir gratuitament la seua obra a l’organització de la Mostra amb la finalitat que forme part d’un Fons Documental Internacional d’Humor Gràfic, el qual es crearà a partir d’aquesta 2ª Mostra per les entitats organitzadores, juntament amb una institució pública valenciana. L’autor o autora que elegisca aquesta opció haurà de donar la seua conformitat indicant-ho al full d’inscripció. La finalitat d’aquesta iniciativa cultural és crear un centre de documentació internacional on es puga estudiar i exposar l’obra dels dibuixants gràfics d’arreu el món.
16.    L’acceptació d’aquestes Bases pels participants implica la cessió dels drets d’autor a l’organització, únicament per a la difusió informativa, l’edició dels catàlegs i la Mostra itinerant. La reproducció de les obres seleccionades no implicarà cap pagament per part de l’organització, ja que tant els catàlegs com l’exposició itinerant no tenen cap finalitat lucrativa.

***

2ª MOSTRA D’ HUMOR GRÀFIC
Unió de Periodistes Valencians (UPV) organitza 2ª MOSTRA D’ HUMOR GRÀFIC in col.laboració amb FECO SPAIN i patrocini of the Savings bank of Mediterráneo (CAM). L’ objectiu of the Mostra is to emphasize fonamental paper of l’ humorisme gràfic in els you fear that they worry societat. L’ humor gràfic is generates periodístic of denunciation i of compromís cívic, that preten to contribute to reflexió i to l’ acció, tot despertant amb somriure the consciència against depredació of the Terra.
B TO S AND S

1. Subject: THE TERRA IN PERILL. A sustainable Mon is possible. Podem not to continue amb l’ emanació of gasos that deteriorate to layer d’ ozon, depredació city-planning, els vertits d’ aigües contaminades, rescalfament of the sea, els mils of milions of tones of residus, the consum indiscriminat d’ aigua, eliminació indiscriminate of boscos, disminució d’ espècies animals i vegetals.
2. The Mostra està oberta to professionals i aficionats.
3. Termini of recepció of you build to them is day 15 of setembre of 2007.
4. A Jurat format to per especialistes qualificats realitzarà selecció d’ between you build presentades to them.
5. Els dibuixos seleccionats s’ you would exposaran to ciutat of València, to l’ Classroom of Culture CAM “the Llotgeta”, from the 6 to the 29 of novembre of 2007. To divide to d’ eixa anirà dates the Mostra itinerant to per diverses ciutats. Finalitzada the Mostra itinerant, is returned you build als to them/them autors/head of cattle.
6. Tamany of you build serà to them mínim DIN A4 (210x297mm), màxim DIN A3 (297x420mm).
7. The number màxim d’ you build són 3, in blanc i negre or color, sense tècnica text i in qualsevol.
8. Darrere of each work figurarà: Nom, adreça, telèfon, fax i correu electrònic of l’ author, així com títol of l’ builds.
9. Els dibuixos deuran to be originals. S’ you would acceptaran dibuixos realitzats of digital form, signats to per l’ author. S’ fotocòpies would not acceptaran.
10. When finalitzar Mostra i l’ exposició itinerant is returned you build originals to them to expenses of l’ organització, però you do not build digitals to them.
11. S’ editarà catàleg amb you build seleccionades to them that s’ enviarà als/them autors/head of cattle seleccionats/DES.
12. You build to them deuran to send-s. A. FECO SPAIN. Cooperative c San Fernando, 7-8ª. 46007 VALÈNCIA – Spain
13. Inscripció is essential to send full d’ junt to you build i to them breu curriculum.
14. L’ organització is not responsabilitza of possibles d’ anys ocorreguts in transport, aliens to mateixa.
15. Els autors i authors who ho desitgen podran to cedir gratuitament seua builds to l’ organització of the Mostra amb finalitat that forms part d’ Phons Documentary the International d’ Gràfic Humor, the qual is crearà to divide to d’ aquesta 2ª Mostra to per them entitats organitzadores, juntament amb one institució public Valencian. L’ author or author who elegisca aquesta opció haurà to donate seua conformitat indicant-ho to full d’ inscripció. Finalitat d’ aquesta cultural initiative is to create centers of documentació international on is puga to study i to exposar l’ builds dels dibuixants gràfics d’ arreu Mon.
16. L’ acceptació d’ aquestes Bases pels participants implies cessió dels drets d’ author to l’ organització, únicament to per to difusió informative, l’ edició dels catàlegs i the Mostra itinerant. Reproducció of you build seleccionades to them implicarà CAP pagament not to per part of l’ organització, ja that tant els catàlegs com l’ exposició itinerant does not tenen lucrative CAP finalitat.