26. Uluslararasý Altýn Miðfer Mizah ve Yergi Festivali, Krusevac 2018, Sýrbistan

26. Uluslararasý Altýn Miðfer Mizah ve Yergi Festivali, Krusevac 2018, Sýrbistan

26. Uluslararasý Altýn Miðfer Mizah ve Yergi Festivali, Krusevac 2018, Sýrbistan

Yayýnlanmamýþ eserler katýlabiliyor. Festival dilleri Sýrpça ve Ýngilizce’dir. Sanatçýnýn kýsa biyografisi, tel no ve elmek (short biography, phone number, e-mail address) mutlaka eklenmelidir. Sadece geleneksel posta yoluyla katýlým kabul edilecektir.
Konu (Title):  Müzakereler / (AB’ye katýlým; Gümrük; Ticari; Ateþkes; Barýþ, vb. konularda yapýlan) Görüþmeler (Negotiations)
Ýki dalda düzenleniyor:
1.Karikatür (Cartoon): En az A4 (210×297 mm), en fazla A3 (297×420 mm); Serbest teknik; Orijinal karikatür.
2.Yazýnsal ürün (Bir þifre kodlanmalýdýr): En fazla 2 daktilo sayfasý veya 20 aforizma.
– Kýsa öykü
– Þiir
– Aforizma.
Ödüller:
Karikatür: Birinci 600 Avro + kiþisel sergi (2018); Ýkinci 400, Üçüncü 200 Avro.
Yazýnsal ürün: Her türde ayrý ayrý ve Rade Brka Özel Ödülü 200 Avro.
Sonuç açýklama: 12 Þubat 2018.
Ödül töreni: 1 Nisan 2018.
Kazanan sanatçýlarýn ulaþým ve konaklama giderleri karþýlanýr.
Eserler geri verilmez.
Son katýlma: 25 Ocak 2018
Katýlým Formu: kaynak sitede + bu yazýnýn sonunda yakýnda yayýnlanacaktýr.

Adres: Cultural Center – Kruševac

International Festival of Humour and Satire Golden Helmet

Toplicina 2; 37000 Kruševac SERBIA

tel/fax: 381 (37) 423 025

WEB: www.kck.org.rs.
Katýlým Formu (PDF).
Güncelleme: 31.10.2017 23:20.