22. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarýþmasý 2017

22. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarýþmasý

22. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarýþmasý Þartnamesi

Son Katýlým Tarihi: 15 Þubat 2017

6 Mart 1995 tarihinde vefat eden, ömrünü karikatüre adamýþ deðerli sanatçýlarýmýzdan Nehar Tüblek adýna Beþiktaþ Belediyesi ile Karikatürcüler Derneði tarafýndan düzenlenen karikatür yarýþmasýnýn bu yýl Yirmi ikincisi (22.) yapýlýyor. Hem deðerli karikatürcü Nehar Tüblek‘i anmak hem de karikatür sanatýnýn yaygýnlaþmasýný saðlamak, çocuk ve gençlerin karikatür sanatýna yönlendirmek için sizleri bu yarýþmaya katýlmaya çaðýrýyoruz.

Yarýþma bütün çizerlere açýktýr.

Yarýþma Konusu: SERBEST

Ödüller:

Birincilik Ödülü : 4.000 TL

Ýkincilik Ödülü : 3.500 TL

Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL

Beþiktaþ Belediyesi Özel Ödülü : 3.000 TL

3 adet Mansiyon (Her biri) : 1.250 TL

Kurumsal Özel Ödüller:

Beþiktaþ Jimnastik Kulübü Özel Ödülü

Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü

Karikatürcüler Derneði Özel Ödülü

Kabataþ Lisesi Eðitim Vakfý Özel Ödülü

Dünya Yayýncýlýk Özel Ödülü

Nehar Tüblek Ailesi Adýna Özel Ödül

Kurumsal Ödüller Jürinin finale býraktýðý eserler arasýndan seçilir; ödüle deðer bulunan eserlerin sanatçýlarýna, kurumlar tarafýndan onur plaketi verilir.

Karikatürcüler Derneði Gençleri ve Çocuklarý Özendirme Ödülleri.

Gençleri ve çocuklarý karikatür çizmeye özendirmek amacýyla sergilenmeye ve albüme girmeye deðer bulunan eserlerin çizerlerine onur belgesi verilir.

Seçiciler Kurulu:

Murat HAZÝNEDAR- Beþiktaþ Belediye Baþkaný 1

Raþit YAKALI- Karikatürcü 2

Metin ÜSTÜNDAÐ- Karikatürcü 3

Musa GÜMÜÞ- Karikatürcü 4

Ahmet ÖZTÜRKLEVENT- Karikatürcü 5 

Þevket YALAZ- Karikatürcü 6

Mahmut AKGÜN- Karikatürcü 7

Akdað SAYDUT- Karikatürcü Yarýþma Koordinatörü

Son katýlým tarihi: 15 Þubat 2017

Yazýþma Adresi:

Beþiktaþ Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü 22.NEHAR TÜBLEK KARÝKATÜR YARIÞMASI, Nisbetiye Mah. Aytar Cad. Baþlýk Sok. No:1 Beþiktaþ/Ýstanbul

Tel: 0212 319 42 42- Dahili:4050

KATILIM KOÞULLARI

Yarýþma Konusu: SERBEST

1. Yarýþma bütün karikatür çizerlerine açýktýr.

2. Yarýþmaya gönderilecek karikatürlerde çizim tekniði serbesttir. Bilgisayar ortamýnda hazýrlanan eserlerin çýktýlarýnda sanatçýnýn ýslak imzasý bulunmalýdýr.

3. Gönderilecek karikatürlerin boyutlarý en fazla A4 olmalýdýr. Her yarýþmacý en fazla 3 (üç) karikatür ile katýlabilir. Yarýþma karikatürleri ödül alsýn veya almasýn iade edilmez; ÝBB Karikatür ve Mizah Merkezi arþivinde saklanýr.

4. Yarýþmacýlar, karikatürlerinin arkasýna, ad ve soyadlarý ile iletiþim bilgilerini (kesin ve açýk mektup adresi, telefon numarasý ve e-posta adresini) okunaklý olarak yazmalýdýr.

5. Karikatürler en son 15 Þubat 2017 Çarþamba gününe kadar yazýþma adresine eldenya da posta ile gönderilmiþ olmalýdýr.

6. Ödüller, 6 Mart 2017, Pazartesi günü Ýstanbul, Beþiktaþ‘ta, bu tarihten önce yarýþmacýlara bildirilecek olan bir kültür merkezinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.

7. Ýstanbul dýþýnda oturup yarýþmada ödül kazananlarýn yol ve konaklama masraflarý kendilerine aittir. Törene katýlamayanlarýn ödülleri adreslerine gönderilecektir.

8. Yarýþma karikatürleri Beþiktaþ Belediyesi tarafýndan bir albümde toplanacaktýr. Albüme girecek olan eserleri “Seçiciler Kurulu” tespit edecektir. Ayrýca bu eserler sanat galerilerinde sergilenecektir.

9. 18 yaþ altý genç katýlýmcýlar için özendirme ödülleri verilecektir. Genç katýlýmcýlar baþvurularýna nüfus cüzdaný fotokopisini ekleyecektir.

10. Özel ödüller, prestij ödülleri olup, ödülü veren kurumun plaketi olarak verilecektir.

11. Eserlerini yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki koþullarý kabul etmiþ sayýlýr.

Nehar Tüblek’in Özgeçmiþi

Nehar TÜBLEK, 1924 yýlýnda Yugoslavya’nýn Manastýr kentinde dünyaya geldi. Daha sonra Türkiye’ye yerleþen Nehar TÜBLEK’in ilk karikatürü 1943 yýlýnda Amcabey Dergisi’nde yayýmlandý. O günden vefat ettiði güne kadar kendini karikatüre adadý. Hafta, Yavrutürk, Yeni Mecmua Karikatür, Þaka, Amcabey, Akbaba, Dolmuþ, Çarþafdergileriyle Son Posta, Dünya, Akþam, Yeni Gazete, Hürriyet ve Günaydýn gazetelerinde devamlý olarak karikatür çizdi.

Nehar TÜBLEK yurt içi ve yurt dýþýnda yapýlan uluslararasý yarýþmalarda da birçok ödül kazandý. Ýstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediði yarýþmalarda baþarý ödülleri,Ýtalya, Tolentino ve Bordighera’da birincilik ve diðer ödüller, Kanada’da ve Yugoslavya’nýn Üsküp kentinde de ödüller elde etti. Beygirname ve Paþaname adlý iki karikatür albümü bulunan Nehar TÜBLEK, son olarak Dünya Gazetesi’nde çalýþmaktaydý.

6 Mart 1995 tarihinde gazetedeki çalýþma masasýnýn baþýnda vefat etti.