2. TÜRKAN SAYLAN SANAT VE BILIM ÖDÜLLERI/KARIKATÜR DALI


2. TÜRKAN SAYLAN SANAT VE BILIM ÖDÜLLERI/KARIKATÜR DALI

Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði tarafýndan 2011 yýlýnda baþlatýlan Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri’nin ikincisi sanat dalýnda karikatür bilimsel araþtýrma dalýnda ilköðretimde edebiyat öðretimi alanlarýna ayrýlmýþtýr.

Sanat Dalý: Karikatür

Ödüle bu yarýþma için hazýrlanmýþ bir karikatür ile aday olunabilir.
Yarýþmanýn konusu "çocuk ve eðitim"dir.
Çizim tekniði serbesttir. Posta ile gönderilecek karikatürlerin boyutlarý en fazla 30×40 cm ve sekiz adet olmalýdýr.
Karikatürler elektronik posta ile yazmanlik@cydd.org.tr adresine gönderilebilir. Bu durumda karikatürler 300 dpi çözünürlükte ve A4 boyutlarýna uygun olarak taranýp gönderilmelidir.
Ödül bir yapýta verilir. Seçici Kurul, uygun görürse, ödülü karikatürler arasýnda paylaþtýrabilir ve 15-18 yaþ arasý genç katýlýmcýlar için uygun görürse özendirme ödülü verebilir. (Genç katýlýmcýlar baþvurularýna nüfus cüzdaný fotokopisi eklemelidir.)

Seçici Kurul: Tonguç Yaþar, Mustafa Bilgin, Dr. Kadir Doðruer, Musa Kart, Akdað Saydut

Bilimsel Araþtýrma Dalý: Ýlköðretimde Edebiyat Öðretimi

Ödüle 19 Mayýs 2011 ile 19 Þubat 2012 tarihleri arasýnda yayýmlanmýþ bilimsel araþtýrmalarla yayýma hazýrlanmýþ en az 25 sayfa olarak beyaz dosya kâðýdýna makine yazýsýyla çift aralýklý yazýlmýþ bilimsel araþtýrmalar katýlabilir. Yarýþmaya katýlacak bilimsel araþtýrmanýn herhangi bir ödül almamýþ olmasý gerekir. Yapýlacak uygullamalý çalýþma, belli bir kuram ve yöntem üzerine kurulmuþ ve bir edebiyat öðretim modeli oluþturacak nitelikte olmalýdýr. Adaylar yapýtlarýný sekiz adet olarak göndereceklerdir. Ödül bir araþtýrmaya verilir. Seçici Kurul, ödülü kitaplar/araþtýrma dosyalarý arasýnda paylaþtýrabilir.

Seçici Kurul: Prof. Dr. Aysel Çelikel, Yusuf Çotuksöken, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Prof. Dr. Zehra Ýpþiroðlu, Prof. Dr. Sedat Sever

Her dal için geçerli genel koþullar

Ödüller, her dalda amatör – profesyonel herkese açýktýr. Adaylar gerçek ad ve adreslerini ile telefon numaralarýný belirtmek zorundadýrlar; ancak ad ve adreslerinin saklý tutulmasýný isteyebilirler. Ödül koþullarýna uymayan yapýtlar yarýþma dýþýnda tutulur. Adaylar ekteki katýlma formunu doldurarak yapýtlarýyla birlikte arkasýna adlarýný ve soyadlarýný yazacaklarý iki fotoðraflarýný 16 Mart 2012 günü saat 17.00’ye kadar ‘Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Prof. Dr. Türkan Saylan Ödülleri Þimal Sokak No: 10 Þiþhane/ Ýstanbul adresine iadeli taahhütlü olarak postayla ulaþtýrmalarý ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir. Zarfýn ya da paketin üzerine hangi dal ile ilgili olduðunun (sanat / bilimsel araþtýrma) yazýlmasý zorunludur. Yapýtlar hiçbir þekilde iade edilmez. Ödül sonuçlarý Prof. Dr. Türkan Saylan’ý anma günü olan 19 Mayýs 2012 günü açýklanacaktýr.

Ödül
Her dal için: 2.000 TL

2. TÜRKAN SAYLAN SANAT VE BÝLÝM ÖDÜLLERÝ

KATILIM FORMU

Adý : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Soyadý : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-posta : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yapýtýn Adý : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yapýtýn Alaný : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Edebiyat Bilimsel Araþtýrma

Katýlým formuna kýsa yaþam öykünüzü ekleyiniz.

Ýletiþim için
Nuran Çakarlý
Þimal Sokak No: 10 Þiþhane 34430 Ýstanbul
Tel:0212 252 44 33 Faks: 0212 252 65 95
E-mail: yazmanlik@cydd.org.tr

TÜRKAN SAYLAN SANAT VE BÝLÝM ÖDÜLLERÝ

Adýna "Sanat ve Bilim Ödülleri" yarýþmasý düzenlenen Prof. Dr. Türkan Saylan, yalnýzca bir sivil toplum örgütü olan Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði’nin Genel Baþkaný deðil, ülkemizde cüzam hastalýðýný büyük ölçüde etkisiz kýlmýþ bir hekim, yol açýcý kiþiliði, sýnýrsýz insan sevgisi ve özverisi ile en küçüðünden en büyüðüne bütün insanlarýn sevgi ve saygýsýný kazanmýþ bir bilim insaný, sanat aþýðý ve bir toplum önderidir. Türkan Saylan, Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüðünde kurulmuþ Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olma özelliðine yürekten inanmýþ; bütün yurttaþlarýn eþit ve özgür bireyler olarak hiçbir ayrýmla karþýlaþmadan kendilerini geliþtirme ve yaþam haklarýný, eylemli olarak, yaþamýnýn son anýna kadar yüreklilikle savunmuþtur.

"Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri" her yýl, ölüm yýldönümünde, onun yaþam anlayýþýný geleceðe taþýyacak bilim ve sanat ürünleri yaratan kiþilere verilecek; bu yolla Türkan Saylan adý ve anlayýþý da yaþatýlacaktýr.