2. MAHSUS MAHAL ÖDÜLLERI-2009

2. MAHSUS MAHAL ÖDÜLLERI-2009

 

Hapishane ve edebiyat dergisi mahsus mahal ödüllerine þiir ve öykünün yaný sýra bu yýl karikatür ödülleri de eklendi.  Þiir-öykü ve karikatür dalýnda verilecek yarýþmaya son katýlým tarihi 27  mart 2009.Yarýþmaya katýlým koþullarý þöyle belirlendi;

 

1.     Þiir – öykü ve karikatür yarýþmasýna sadece hapishanelerde yazan/çizen tüm mahpuslar katýlabilir.

2.     Yarýþmaya Türkçe olarak yazýlmýþ þiir ve öyküler katýlabilir.

3.     Þiir–öykü ve karikatürler daha önce yayýmlanmamýþ olmalýdýr.

4.     Yarýþmaya sunulan dosyalar okunaklý bir biçimde, altý nüsha olarak gönderilmelidir.

Karikatür dalýnda katýlacaklar en az 3 en fazla 5 adet karikatürle katýlabilirler.

5.     Þiir ve Öykü dalýnda katýlýmcýlar yarýþmaya sadece bir dosyayla 6 nüsha göndererek katýlabilirler.

6.     Ödül, her dalda da birincilik alanlara verilecektir.

7.     Yarýþmada ödül alan þiir ve öykü dosyalarý 2009 yýlý içinde mahsus mahal kitaplýðýnda yayýmlanacaktýr.

8.     Karikatür dalýnda ödül alan karikatürler bir albümde yayýnlanacaktýr.

9.     Katýlýmcýlar kýsa özgeçmiþleriyle birlikte iki adet fotoðrafý, mahsus mahal dergisi PK.138 Beyoðlu/ ÝSTANBUL adresine göndermelidirler.

10. Yarýþmaya son katýlým tarihi 27 mart 2009’dir.

 

 Karikatür  Jürisi  

1.Semih Poroy

2.Ender Özkahraman

3.Kemal Urgenç

4.Cafer Solgun

5.Firuz Kutal