15. Karpik Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2017, Polonya

15. Karpik Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2017, Polonya

15. Karpik Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2017, Polonya

Niemodlin Kültür Merkezi tarafýndan düzenleniyor. Reþit olan herkes katýlabilir.
Konu: Balýk, Balýkçýlar, Serpme Að Balýkçýlýðý, vb. (Fish, Fishermen, Cast-net Fishing, etc.)
(Rastlantýyla karþýlaþtýðým bir sitede Karpik‘in "küçük sazan, sazancýk" anlamýna geldiðini okudum. Yarýþmanýn da daha çok sazan balýðý konusunda yoðunlaþtýðý kazanan eserlerden anlaþýlýyor. KÖ.)
Sayý: En fazla 2 orijinal eser.
Boyut: En fazla A3 (29.7×42 cm)
Karikatürlerin arka yüzüne eserin üretim tarihi, sanatçý adý soyadý, posta adresi, tel no ve/ya e-mail adresi yazýlmalýdýr.
Ödüller: Büyük Ödül brüt 2800 PLN, 3 adet Birincilik (herbiri) brüt 1150 PLN (Ayrýca 10-15 adet Onur Mansiyonu verilmektedir). Törene katýlamayan sanatçýnýn nakit ödülü, posta/banka yoluyla, masraflarý düþülerek, gönderilir.
Eserler geri verilmez, tanýtým amaçlý kullanýlabilir, yayýnlanabilir.
Kazananlar Ekim ayý ilk yarýsýnda belirlenir ve Niemodlin Kültür Merkezi websitesinde duyurulur: www.okniemodlin.org. Jüri üyeleri de yarýþma bitiminde açýklanýr.
Sergilenen eserler bir albümde toplanarak sergiye seçilenlere gönderilmektedir.
Ayrýntýlý Ýngilizce þartname için bkz: caricaturque.
Son teslim: 30 Eylül 2017
Eserlerin yollanacaðý yarýþma adresi:

Ośrodek Kultury w Niemodlinie
(KARPIK) ul. M. Reja1,
49-100 Niemodlin
POLAND (POLONYA)


Kaynak: caricaturque.