14. NEHAR TÜBLEK KARIKATÜR YARISMASI 2009

14. Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasý… 05.02.2009

Konusu:
“Ekonomi”
Ödüller:
Birincilik Ödülü : 3.000,- YTL.
Ýkincilik Ödülü : 2.500,- YTL.
Üçüncülük Ödülü : 1.800,- YTL.
3 Adet Mansiyon : Her biri 1.000,- YTL.
Beþiktaþ Belediyesi Onur Ödülü : 1.500 YTL
Diðer Özel Ödüller :
Deðiþik kuruluþlarca özel ödüller verilecekir.
Seçici Kurul:
Ýsmail Ünal : Beþiktaþ Belediye Baþkaný
Kemal Çiloðlu : Baþkan Vekili
Ercan Akyol : Karikatürcü
Musa Kart : Karikatürcü
Ýbrahim Ersaraç : Karikatürcü
Erdoðan Bozok : Karikatürcü
Aziz Y.doðan : Karikatürcü
Son Katýlým:
5 Þubat 2009
Yazýþma Adresi:
Karikatür ve Mizah Müzesi
Nehar Tüblek 14. Karikatür Yarýþmasý
Atatürk Bulvarý, Kovacýlar Sokaðý, No: 12Fatih – ÝSTANBUL
Katýlým Koþullarý:
1) Yarýþma bütün karikatür çizerlerine açýktýr.
2) Yarýþmaya gönderilecek karikatürlerde çizim tekniði serbesttir.
3) Gönderilecek karikatürlerin boyutlarý en fazla 30×40 cm. olmalýdýr.
4) Yarýþmacýlarýn, karikatürleri ile birlikte fotoðraflarýný ya da yaþamöykülerini göndermelerine gerek yoktur.
Yalnýzca karikatürlerinin arkasýna adý, soyadý ve kesin mektup adresi ile varsa telefon numarasý yeterli ve gereklidir.
5) Karikatürler en son 5 Þubat 2009 tarihine kadar yazýþma adresine elden ya da posta ile gönderilmiþ olmalýdýr.
6) Ödüller, 6 Mart 2009 tarihinde Ýstanbul, Beþiktaþ’ta, bu tarihten önce yarýþmacýlara bildirilecek olan
bir kültür merkezinde daðýtýlacaktýr.
7) Yarýþmada ödül kazananlardan Ýstanbul dýþýnda olanlarýn bu törene gelmeleri için yapýlacak yol masraflarý ile
Ýstanbul’daki masraflarý kendilerine ait olacaktýr. Bu nedenle ödül kazandýðý halde ödül törenine gelemeyenler olursa,
kazandýklarý ödül adreslerine gönderilecektir.
8) Yarýþma karikatürleri Beþiktaþ Belediyesi’nce bir albümde toplanacak ve ödül alsýn
 ya da almasýn tüm katýlanlara gönderilecektir. Albüme girecek olan eserleri Seçiciler Kurulu tespit edecektir.
Ayrýca bu eserler sanat galerilerinde sergilenecektir.
9) Eserlerini yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki koþullarý kabul etmiþ sayýlýr.