13. Uluslararası Don Quichotte Karikatür Yarışması

brain-drain-2022-cover-v2

Konu: “Genç/Beyin Göçü”

Günümüz dünyasında „Beyin Göçü“ yıllardır süregelen bir konu, aynı zamanda da sorun. Bizler, beyin göçünün başına “genç” kelimesini ekleyerek biraz daha güncelleyelim istedik.

Gelişmiş ülkeler, teknoloji, sanayi ve bilim alanındaki projeleri hayata geçirmek için gerekli olan beyin gücünü, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerden yaptıkları beyin göçüyle gidermeye çalışıyor. Neden başlığımızın başına “Genç” eklediğimize gelince; yetenekli ve yabancı dil bilen gençler daha çok tercih ediliyor. Tam bu noktada iki soru geliyor akla:

– Bu genç insanlar kendi ülkelerinde kalıp faydalı olmak ve bir gelecek kurmak yerine neden başka ülkeleri tercih ediyorlar? 
– Beyin göçü alan ülkeler, neden kendi ülkelerinde bu eksikliği gidermeye çalışmıyor da dışarıdan göç alıyor?

Genç Beyinler, ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, kendi ülkelerinde iş alanı bulmakta zorlanıyorlar ve yurtdışını bir kurtarıcı olarak görüyorlar. Son dönemlerde savaş halindeki ülkelerden ve Ortadoğu’dan gerçekleşen göçte doktor, mühendis, yazılımcı gibi meslekler öne çıkıyor. Gelişmiş ülkeler, bu gençleri deneyimli personele oranla daha ucuz ücretle çalıştırabiliyor. Gençlerin, çevrelerinden kopup gelmeleri o kadar kolay değil elbet, ancak gelecek konusu onlar için duygusallıktan çok daha önemli.

Bir de “Gizli Beyin Göçü” var. Kendi ülkelerinde kalıp yabancı sermayeye hizmet veren gençlerden oluşuyor. Bedenleri kendi ülkelerinde ama beyinleri yabancı ülkelere hizmet veriyor. En çok beyin göçü alan ve iş standartlarının yüksek olduğu ülkeler sıralamasında; Norveç, İsveç, ABD, Kanada ve Avustralya yer alıyor. Bu ülkeleri İsviçre, İngiltere, Almanya, İrlanda takip ediyor. En çok beyin göçü veren ülkelerin başında ise Hindistan, Çin, Türkiye, Balkan ve Ortadoğu ülkeleri geliyor. Türkiye, “Genç” Beyin Göçü‘nde önde giden ülkelerden biri. Sadece 2019 yılında 330.289 kişi yurtdışına göç etti. Göç edenlerden 50.151 kişi, 25-29 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor.

Karikatürcü dostlarımızdan beklentimiz; “Genç” Beyin Göçü‘nü çizgilerle sorgulamak ve irdelemek. Dünyayı değiştiremeyiz belki ama en azından kağıt (veya tablet) üzerinde bunu deneyebiliriz, ne dersiniz?!.

Yarışma Koşulları:

 1. Yarışmaya sadece internet üzerinden (info@donquichotte.org) katılabilinir. (Özgeçmiş ve iletişim bilgileri de eklenerek..)
 2. Yarışmaya katılacak karikatürlerin daha önce hiç bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ödülün geri alınabilmesi söz konusu olabilecektir.
 3. Karikatürler A3 boyutunda, 300 dpi ve JPG formatında olacaktır. (Siyah-beyaz veya renkli olabilir, her türlü teknik serbesttir.)
 4. Yarışmaya son katılım tarihi 15 Ekim 2022‘dir.
 5. DQ Ön Seçici Kurulu 25 Ekim 2022 tarihinde internet üzerinden değerlendirme yaparak 100 finalist karikatürü belirleyecek. Finalistler 10 gün boyunca sosyal medyada ve Don Quichotte internet sitesinde yayınlanacaktır.
 6. Seçici kurul, 100 finalist karikatürü 5 Kasım 2022 tarihinde değerlendirecek, sonuçlar 7 Kasım 2022 tarihinde açıklanacaktır.
 7. Ödül töreni ve sergi, 26 Kasım 2022 tarihinde İstanbul’da Maji Art Gallery‘de gerçekleşecektir.
 8. Gönderilen karikatürler Don Quichotte arşivinde muhafaza edilecektir.
 9. Yarışma albümü pdf olarak hazırlanacak ve (sponsor bulunduğunda) ayrıca bastırılacaktır.

Ödüller:

 • Büyük Ödül: 750 Euro + Don Quichotte Sertifikası
 • “Karikatür-Centilmenlik” Ödülü: 500 Euro + Don Quichotte Sertifikası
 • Onur Ödülü: 250 Euro + Don Quichotte Sertifikası
 • Özel Ödüller (Don Quichotte Sertifikası)

Seçici Kurul Üyeleri (A-Z):

 • Bernard Bouton (Fransa)
 • Beysun Gökçin (Türkiye)
 • Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Türkiye)
 • Erdoğan Karayel (Almanya)
 • Hayati Boyacıoğlu (Almanya)
 • Hüseyin Çakmak (Kıbrıs)
 • Ivailo Tsvetkov (Bulgaristan)
 • Liu Qiang (Çin)- Marilena Nardi (İtalya)- Marlene Pohle (Arjantin)
 • Silvano Mello (Brezilya)
 • Tan Oral (Türkiye)

ENGLISH

13th International Don Quichotte Cartoon Contest’2022
Theme: Young/Brain Drain

“Brain Drain” is an ongoing issue for years, but also a problem. We want to update it a little more by adding the word “Young” to the brain drain. Developed countries are trying to get hold of the brain power required to implement projects in the fields of technology, industry and science, through brain drain from underdeveloped or developing countries. As for why we have added “Young” to the beginning of our title; talented and foreign language-speaking young people are more preferred. At this point, two questions come to mind: – Why do these young people prefer other countries instead of staying in their own country, being useful and building a future? – Why the countries receiving brain drain do not try to make up for this deficiency in their own countries, but receive emigration from abroad? Young minds, no matter how talented they are, have trouble finding employment in their home country and see abroad as a savior. Professions such as doctors, engineers and software developers have come to the fore in recent migration from countries at war and the Middle East. Developed countries can employ these young people for cheaper wages than experienced personnel. Of course, it is not easy for young people to break away from their environment, but the issue of future is much more important to them than sentimentality. There is also the “Hidden Brain Drain”. It consists of young people who stay in their own countries and serve foreign capital. Their bodies are in their own country, but their minds serve foreign countries. Among the countries that receive the most brain drain and have high job standards; Norway, Sweden, USA, Canada and Australia. These countries are followed by Switzerland, England, Germany and Ireland. India, China, Türkiye, Balkan and Middle Eastern countries are among the countries that give the most brain drain. Türkiye is one of the leading countries in the “Young” Brain Drain. In 2019 alone, 330,289 people immigrated abroad. 50,151 of the immigrants are young people between the ages of 25-29. Our expectation from you, cartoonist friends; Questioning and scrutinizing the “Young” Brain Drain with your lines. We may not be able to change the world, but at least we can try it on paper (or tablet). So what do you think?

Rules of the competition:

 1. Joining the competition is possible only via internet info@donquichotte.org ). (with cv+contact information)
 2. All submitted pieces of work should be participating in a contest for the first time. In the event of violation of this requirement, any awarded prizes shall be returned.
 3. The caricatures are to be submitted in A3 size, with a resolution of 300 dpi  and in Jpeg format (black and white or colour, no restriction as to technical colour processing).
 4. The closing date of the competition is 15 October 2022.
 5. Based upon the submitted caricatures, the jury will pre-select 100 finalists from 25 October 2022. These finalists will then be presented on social media platforms and on Don Quichotte’s websites for the following 10 days.
 6. The jury will evaluate the pre-selected works of art from 5 November 2022 and publish the results on 7 November 2022.
 7. The award ceremony will take place in line with the exhibition opening on 26 November 2022 at the Maji Art Gallery in Istanbul.
 8. Submitted caricatures will be securely stored within Don Quichotte’s archives. For any use other than contest related, permission shall be seeked from each author prior to use.
 9. A contest catalogue shall be issued in pdf format and published. 

Prizes:

 • Grand Prize: 750 Euro + Don Quichotte Certificate
 • Cartoon/Fairplay Prize: 500 Euro + Don Quichotte Certificate
 • Honor Award 250 Euro + Don Quichotte Certificate
 • Special Prizes (Don Quichotte Certificate)

Jury Members:

 • Bernard Bouton (France)
 • Beysun Gökçin (Türkiye)
 • Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Türkiye)
 • Erdoğan Karayel (Germany)
 • Hayati Boyacıoğlu (Germany)
 • Hüseyin Çakmak (Cyprus)
 • Ivailo Tsvetkov (Bulgaria)
 • Liu Qiang (China)- Marilena Nardi (Italy)- Marlene Pohle (Argentina)
 • Silvano Mello (Brazil)
 • Tan Oral (Türkiye)

GERMAN

12. International Don Quichotte Karikaturenwettbewerb’2022

Thema: “Jugend/Brain Drain”

Momentan ist „Brain Drain“ ein Dauerthema der letzten Jahre, aber auch ein Problem. Wir wollten es ein wenig aktualisieren, indem wir das Wort “Jugend” vor den Begriff Braindrain anfügten.Die hochentwickelten Länder versuchen, die für die Umsetzung von Projekten in den Bereichen Technologie, Industrie und Wissenschaft erforderliche Intelligenz mit Fachkräften aus Schwellenländern oder aus Entwicklungsländern zu decken. Der Grund weshalb wir „Jugend“ an den Anfang unseres Titels hinzugefügt haben ist, dass hauptsächlich talentierte junge Menschen, die die Sprache beherrschen bevorzugt werden. An dieser Stelle drängen sich zwei Fragen auf:- Warum bevorzugen junge, gut ausgebildete Menschen andere Länder, anstatt in ihrem eigenen Land zu bleiben um dort nützlich zu sein und eine Zukunft aufzubauen?- Warum versuchen die Aufnahmeländer des Braindrain diesen Mangel nicht im eigenen Land auszugleichen, sondern nehmen Talente aus dem Ausland auf?Junge Absolventen, egal wie talentiert sie sind, haben Schwierigkeiten, in ihrem Heimatland eine Anstellung zu finden und sehen das Ausland als Rettung. Berufsgruppen wie Ärzte, Ingenieure und Softwareentwickler sind bei der jüngsten Migration aus Kriegsländern und dem Nahen Osten in den Fokus gerückt.Industrieländer können diese jungen Menschen zu günstigeren Löhnen beschäftigen im Gegensatz zu eigenen erfahrenen Personal. Natürlich ist es für junge Menschen nicht einfach, sich von ihrem Umfeld zu lösen, aber ihre Zukunftsperspektive ist ihnen viel wichtiger als Sentimentalitäten. Es gibt auch den „Hidden Brain Drain“. Dieser besteht aus jungen Menschen, die in ihren eigenen Ländern bleiben, jedoch ausländischem Kapital dienen. Ihr Körper ist im eigenen Land, doch ihr Gehirn dient fremden Ländern.Zu den Ländern mit der größten Einwanderung von Fachkräften und hohen Geschäftsstandards zählen Norwegen, Schweden, USA, Kanada und Australien. Auf diese Länder folgen die Schweiz, England, Deutschland und Irland. An der Spitze der Länder mit der größten Abwanderung von Fachkräften stehen Indien, China, die Türkei, der Balkan und die Länder des Nahen Ostens.Die Türkei ist eines der führenden Länder im “Young” Brain Drain. Allein im Jahr 2019 wanderten 330.289 Menschen ins Ausland ab. 50.151 der abgewanderten Fachkräfte sind junge Menschen zwischen 25 und 29 Jahren.Unsere Erwartung von unseren Karikaturistenfreunden ist, dass sie den „jungen“ Brain Drain mit ihren Darstellungen hinterfragen. Wir sind vielleicht nicht in der Lage, die Welt zu verändern, doch auf Papier (oder Tablet) können wir es zumindest versuchen. Was meinst Du?!.

Wettbewerbsregeln:

 1. Die Teilnahme am Wettbewerb ist nur über das Internet möglich (info@donquichotte.org). (mit lebenslauf+contact information.)
 2. Die eingereichten Karikaturen dürfen zuvor an keinem Wettbewerb teilgenommen haben. Bei Feststellung eines Verstoßes gegen diese Regel können verliehen Preise zurückverlangt werden.
 3. Die Karikaturen sind in A3-Größe, 300 dpi-Auflösung und JPG-Format einzureichen (schwarz/weiß oder farbig, der farbtechnischen Bearbeitung sind keine Grenzen gesetzt).
 4. Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2022.
 5. Die Jury wird vom 25. Oktober 2022 aus allen eingereichten Karikaturen eine Vorauswahl treffen und 100 Finalisten bestimmen. Diese werden 10 Tage lang in sozialen Medien und auf den Homepages von Don Quichotte vorgestellt. 
 6. Die Jury wird zwischen dem 5. November 2022 diese Arbeiten auswerten und die Ergebnisse am 7. November 2022 bekanntgeben.
 7. Die Preisverleihung wird im Rahmen der Eröffnung der Wettbewerbsausstellung am 26. November Maji Art Gallery in Istanbul.
 8. Alle eingereichten Karikaturen werden sicher im Archiv von Don Quichotte aufbewahrt. Verwendung der Werke außerhalb des Wettbewerbs bedarf der vorherigen Zustimmung des jeweiligen Künstlers.
 9. Es wird ein Wettbewerbskatalog der eingereichten Karikaturen als PDF-Dokument erstellt und veröffentlicht.

Preise:

 • Hauptpreis: 750 Euro + DQ Zertifikat
 • Karikatur/Faires SPiel Preis: 500 Euro + DQ Zertifikat
 • Ehrenpreis: 250 Euro + DQ Zertifikat
 • Besondere Auszeichnungen (DQ Zertifikat) 

Jurymitgliederinnen:

 • Bernard Bouton (Frankreich)
 • Beysun Gökçin (Türkiye)
 • Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Türkiye)
 • Erdoğan Karayel (Deutschland)
 • Hayati Boyacıoğlu (Deutschland)
 • Hüseyin Çakmak (Zypern)
 • Ivailo Tsvetkov (Bulgarien)
 • Liu Qiang (Chinesisch)- Marilena Nardi (Italien)- Marlene Pohle (Argentinien)
 • Silvano Mello (Brasilien)
 • Tan Oral (Türkiye)
brain-drain-2022-jury-v2