1. Uluslararasý Yeþilay Karikatür Yarýþmasý 2016, Ýstanbul, Türkiye

1. Uluslararasý Yeþilay Karikatür Yarýþmasý 2016, Ýstanbul, Türkiye

Yeþilay, kamuoyunun ve özellikle gençlerin baðýmlýlýklara karþý düþünmeleri ve refleks geliþtirmeleri için çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürüyor. Bu amaçla iletiþim alanlarýný da etkin bir þekilde kullanan Yeþilay, baðýmlýlýk konulu uluslararasý bir karikatür yarýþmasý düzenliyor.

Yeþilay, “baðýmlýlýklardan uzak, saðlýklý bir hayat” mesajlarýnýn mizah aracýlýðýyla aktarýlmasýna yönelik olarak bu yýl ilkini gerçekleþtireceði “Uluslararasý Yeþilay Karikatür Yarýþmasý”ný düzenliyor.

Yarýþma ile evrensel dil olan karikatür aracýlýðýyla kamuoyunun ve gençlerin baðýmlýlýklara karþý düþünmeleri ve refleks geliþtirmeleri amaçlanýyor. Baðýmlýlýk konulu yarýþmada; uyuþturucu madde, tütün, alkol, teknoloji, kumar baðýmlýlýðý gibi alt baþlýklarýn yaný sýra sanatçýlarýn, baðýmlýlýklarýn insana ve topluma verdiði zararlara da deðinmesi bekleniyor.

En iyi 6 eser ödüllendiriliyor
Yarýþma birincisi 3 bin dolar ve baþarý plaketi, baþarýlý bulunan 5 yarýþmacý ise 500 dolar ve baþarý plaketi ile ödüllendirilecek. Katýlým için yaþ sýnýrýnýn bulunmadýðý yarýþmaya gönderilecek eserlerin daha önce ödül almamýþ ve baþka bir yerde yayýnlanmamýþ olmasý gerekiyor. Katýlýmcýlar en çok 3 eserle yarýþmaya katýlabiliyor. Sözel veya yazýlý anlatým yerine daha çok görsel anlatýmýn ön planda tutulmasý istenen eserlerde, A4 veya A3 boyutlarýnda, siyah – beyaz veya renkli (300dpi), yazý gerekli ise Türkçe ve Ýngilizce dillerinde olma koþullarý aranýyor.

Yarýþma jürisinde, Karikatürcüler Derneði Baþkaný Metin Peker ve Yeþilay Bilim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ýn yaný sýra karikatürist Gürbüz Doðan Ekþioðlu, Muhittin Köroðlu ve Ýranlý Mehdi Azizi yer alýyor. Yarýþmaya katýlan eserler; sanatsal nitelik olarak 25 puan, konuya uygun mizahi yönüne 25 puan, eserde yansýtýlan konunun günlük yaþamla iliþkili toplumsal ve kültürel etki gücüne ise 50 tam puan verilerek deðerlendirmeye alýnacak.

Katýlým için son tarih 20 Kasým!

Yarýþmaya katýlmak isteyenlerin, sanatçý katýlma formu ile birlikte, belirtilen ölçülerdeki en fazla 5 MB ve JPG formatýndaki eserlerini 20 Kasým 2016 tarihine kadar cartooncontest@yesilay.org.tr adresine göndermeleri gerekiyor. 

Ýsteyen sanatçýlar ise karikatürlerini, katýlým formu ile birlikte;
Uluslararasý Yeþilay Karikatür Yarýþmasý, 
Sepetçiler Kasrý, 
Sirkeci 34110 
Ýstanbul, Türkiye 
adresine posta yoluyla gönderebilecekler.

Yeþilay
Yeþilay, alkollü içkilerle mücadele amacýyla 5 Mart 1920’de Ýstanbul’da "Hilal-i Ahdar" adýyla kurulmuþtur.

Yeþilay, yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkýnma atmosferi içinde; tütün, alkol ve madde baðýmlýlýðý gibi toplumun ve gençliðin beden ve ruh saðlýðýný tahrip eden baðýmlýlýklar yanýnda, kumar, internet ve teknoloji baðýmlýlýðý gibi gençliðe ve topluma zarar veren bütün zararlý alýþkanlýklarla mücadele etmek, milli kültürüne baðlý nesiller yetiþtirmek amacý ile kurulmuþtur. Yeþilay, bu çerçevede baðýmlýlýklarla mücadele etmek üzere, toplumun bilinç, güç ve kaynaklarýný harekete geçirir; insan onur ve saygýnlýðýnýn korunmasý doðrultusunda her koþulda, yerde ve zamanda desteðe muhtaç insanlara yardým eder; toplumun baðýmlýlýklarla mücadele kapasitesinin geliþtirilmesine sürekli katkýda bulunur. Bu amaç doðrultusunda ulusal ve uluslararasý kamu, özel ve sivil toplum kuruluþlarýyla gerekli iþbirliði ve ortak çalýþma organizasyonlarýný geliþtirir.

1. Uluslararasý Yeþilay Karikatür Yarýþmasý 2016 Teknik Þartnamesi

Amaç: Uluslararasý Yeþilay Karikatür Yarýþmasýyla; mizahýn yani gülen düþüncenin ve onun evrensel dili olan karikatürün, baðýmlýlýklardan uzak bir dünyanýn kurulmasý yolunda mizahi bir araç olarak kullanýlmasý, kamuoyunun özellikle de gençlerin baðýmlýlýklara karþý düþünmelerini ve refleks geliþtirmelerini saðlanýlmasý amaçlanmýþtýr. Yaþ sýnýrlamasý olmaksýzýn herkese açýk bir yarýþmadýr.

Konu: Baðýmlýlýklar (Uyuþturucu madde, tütün, alkol, teknoloji, kumar baðýmlýlýðý) ve insana/topluma verdiði zararlar

Teknik Özellikler
Sayý: En çok 3 eser gönderilebilir, ödül almamýþ olmak þartýyla baþka yerde yayýnlanmýþ eserler katýlabilir.
Boyut: A4 veya A3
Teknik: Siyah beyaz veya renkli / 300 dpi

Dil: Türkçe veya Ýngilizce (Gerektiði halde yazý kullanýlacaktýr. Ancak sözel/yazýlý deðil görsel anlatým ön planda tutulacaktýr)
Yeþilay yarýþmaya katýlan karikatürleri istediði mecrada kullanabilir. Bu eserler için herhangi bir telif hakký doðurmaz.

Ödüller
Büyük Ödül 3,000 $ + Plaket
Baþarý Ödülü 500 $ + Plaket (5 adet)

Jüri
Metin Peker / Karikatürcüler Derneði Baþkaný
Gürbüz Doðan Ekþioðlu / Karkatürist
Muhittin Köroðlu / Karikatürist
Mehdi Azizi / Karikatürist (Ýran)
Peyami Çelikcan / Yeþilay Bilim Kurulu Baþkaný

Katýlým
Sanatçý katýlma formu ile birlikte karikatürlerini A4 veya A3 ölçülerinde 300 dpi olacak þekilde en fazla 5 MB, JPG formatýnda en geç 20 Kasým 2016 tarihine kadar cartooncontest@yesilay.org.tr adresine göndermelidir.

Ýsteyen sanatçýlar karikatürlerini Katýlým Formu ile birlikte postada zarar görmeyecek þekilde Uluslararasý Yeþilay Karikatür Yarýþmasý, Sepetçiler Kasrý, Sirkeci 34110 Ýstanbul / Türkiye adresine posta yoluyla da gönderebilir.

>> KATILIM FORMU

Son Baþvuru Tarihi: 20 Kasým 2016
Ýletiþim e-mail: cartooncontest@yesilay.org.tr

Website:
http://www.yesilay.org.tr/en

(Kaynak):
http://www.yesilay.org.tr/tr/haberler/detay/yesilay-mizahin-diliyle-bagimliliklara-dikkat-cekecek