1. Uluslararasý Seferihisar Slow City Karikatür Yarýþmasý 2017, Türkiye

1. Uluslararasý Seferihisar Slow City Karikatür Yarýþmasý 2017, Türkiye

1.ULUSLARARASI SEFERÝHÝSAR SLOW CITY KARÝKATÜR YARIÞMASI

KONU: Sakin Þehir (SLOW CITY)
1 – Yarýþma tüm çizerlere açýktýr.
2 – Yarýþmaya gönderilen karikatürler daha önce yayýnlanmýþ olabilir. Ancak baþka bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr.
3 – Teknik serbesttir. Çizer yarýþmaya en fazla 5 eserle katýlabilir. Orijinal ya da baskýya uygun 300 dpi, jpg formatýnda olmak üzere e-mail ile de kabul edilebilir. Farklý formatlarda gönderilen açýlmayan dosyalardan kurumumuz sorumlu deðildir.
4 – Karikatürlerin boyutu en fazla 30×40 cm. olmalýdýr.
5 – Katýlýmcýlar eserinin arkasýna adýný, soyadýný, adresini, ülkesini ve telefon numarasýný yazmalý, kýsa bir özgeçmiþini de zarfýn içine koymalýdýr.
6 – Karikatürler 20 Mart 2017 tarihine kadar aþaðýdaki adrese gönderilmiþ olmalýdýr.
Posta adresi:
Özgür Adana, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü – Seferihisar Belediyesi
Camikebir mah. 52/1 Sok. no:1 Yeni Kültür Merkezi, Seferihisar – Ýzmir.
E-mail adresi: oadana@seferihisar.bel.tr
7 – Yarýþma sonuçlarý 30 Mart 2017 tarihinde açýklanacaktýr.
8 – Yarýþmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler kültürel amaçlý kullanýlabilir, yayýnlanabilirler. Yarýþmaya katýlanlar bu þartlarý kabul etmiþ sayýlýrlar. Eserler Seferihisar Karikatürlü Ev’de saklanacaktýr.
9 – Jüri tarafýndan seçilmiþ olan olan eserler sergilenecek ve albümde yer alacaktýr.
10 – Ödül töreninin tarihi daha sonra açýklanacak, ayný tarihte de sergilenmeye deðer görülen ve ödül alan karikatürlerin sergi açýlýþý Seferihisar Karikatürlü Ev’de gerçekleþtirilecektir.
11 – Özel ödül kazananlarýn konaklama ve yemek giderleri karþýlanacaktýr.
Yarýþmada 1. 2. ve 3. olan yarýþmacýlarýn yol, konaklama ve yemek masraflarý tarafýmýzdan karþýlanacaktýr. Yarýþmacýyla gelen kiþinin yol parasý kendisine aittir.
12 – SEÇÝCÝ KURUL
Toti Buratti
Gürbüz Doðan Ekþioðlu
Kamil Masaracý
Meral Onat
Ýzel Rozental
13 – ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü: Euphoria Aegean Resort&Spa Seferihisar Otel’de 1 Hafta Tatil (2 kiþi) + Plaket
Ýkincilik Ödülü: Club Resort Atlantis Otel’de 1 Hafta Tatil (2 kiþi) + Plaket
Üçüncülük Ödülü: Teos Village Ekolojik Tatil Köyü 1Hafta Tatil (2 kiþi) + Plaket
Diðer Özel Ödüller: Çeþitli kuruluþlarýn koyacaklarý ödüller.
NOT: 27 Mart 2017 tarihinde jüri toplantýsý yapýlacaktýr.
Kaynak: Seferihisar Belediyesi.