1. ULUSAL CIZGILERDE ANADOLU KARIKATÜR YARISMASI 2009

I.ULUSAL ÇÝZGÝLERDE ANADOLU KARÝKATÜR YARIÞMASI – 2009
 
Aktüel Arkeoloji Dergisi’nin Karikatürcüler Derneði iþbirliði ile düzenlediði karikatür yarýþmasý…
 

DÜN…
 ANADOLU’DA DOÐMAK,  ANADOLULU OLMAK !!!

 Ýlk yerleþik tarým toplumu Çatalhöyük’ten, ilk Ýmparatorluðu kuran Hititlere; madeni iþleyip sanata dönüþtüren Urartular’dan, ahþabý oyup çivisiz mobilya yapan Frigler’e; paradan ticareti geliþtiren Lidyalýlara ve dünyanýn en bilindik ünlü savaþý Troya’ya kadar insanlýk tarihinin tüm var oluþunda ANADOLU vardý. Ýzmirli Homeros onun efsanesini yazdý Ýlyada da, Bodrumlu Herodotos ilk onun tarihini düþtü yazýya, Miletoslu Herakleitos ilk felsefi tohumlarýný ekti onun altýnda. On bin yýldýr Anadolu; antik kentleri, görkemli tapýnaklarý, hanlarý ve hamamlarý, saraylarý ve yalýlarý, heykelleri, seramikleri ve tüm tarih kokan, tarih yazan kalýntýlarý ile tanýklýk etti insana, insan eli ile yaratýlan uygarlýða…

BUGÜN…
ANADOLU’SUZ KALMAK!!!

 Ýnsanlýk tarihinin modern insana býraktýðý en önemli miraslardan biri olan ANADOLU, orantýsýz büyüyen kentler, yollar ve hýzla geliþen teknoloji ile YOK EDÝLÝYOR.
 Modernizm ile sýnýrsýz büyüyen 21. yüzyýl insaný, kendisiyle beraber çevresindeki Kültürel, Tarihsel ve Arkeolojik Mirasý da yok etmeye son hýzla devam ediyor. Büyüyen kentlerin binalarý, barajlarýn sularý, kaçakçýlarýn kazmalarý altýnda yok edilen, görmezden gelinen ya da yok edilme tehlikesi yaþayan ÝNSANLIÐIN ORTAK MÝRASI için bir karikatür de siz çizin. Mirasýmýzýn bir sesi de siz olun! Anadolu’yu siz sahiplenin, yok oluþu kaleminiz anlatsýn, çizgileriniz sorgulasýn. Çizin ki yok olmasýn… Dikkat çeksin, SAHÝPLENÝLSÝN… Tarih onu kaydedenler sayesinde vardýr… Deðerler yok olmadan tarihe çizgilerinizle bir not da siz düþün.

AMAÇ

Anadolu’nun kültürel, tarihsel ve arkeolojik mirasýný yeniden anlamak ve sahip çýkmak; tahribattan, yok oluþtan korumak, önemsemek, sahiplenmek ve geleceðe geçmiþimizden kalan mirasýmýzý aktarmak… Karakaleminde aydýnlýk geleceðin ýþýðýný görmek için Kültürel mirasý çiz ki, geçmiþin bize býraktýðý yarýna da kalsýn…

KÜLTÜREL MÝRAS KADAR KARÝKATÜR DE EVRENSELDÝR!

KARÝKATÜR KONULARI

ANADOLU
ARKEOLOJÝK- TARÝHSEL VE KÜLTÜREL MÝRAS
TAHRÝBAT
BARAJLAR VE ANTÝK KENTLER
KAÇAKCILIK
MÜZELER
ARKEOLOJÝ

KATILIM KOÞULLARI

 Aktüel Arkeoloji Dergisi’nin düzenlediði “Çizgilerde Anadolu” karikatür yarýþmasý;

  Tüm Anadolu karikatürcülerine açýktýr.
  Bir yarýþmacý birden fazla karikatürle yarýþmaya katýlabilir.
  Çizimler A3 (29,7 cm x 42 cm) boyutlarýnda ve paspartusuz olacaktýr. Hem renkli hem de siyah-beyaz çizimler kabul edilebilir.
  Yarýþmaya gönderilecek olan karikatürler, çizen karikatürcünün kendi orijinal düþüncesi olacaktýr.
  Karikatürler orijinal haliyle gönderilecektir. Fotokopi ile çoðaltýlan ya da bilgisayar ortamýndan çýktýsý alýnan karikatürler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. 
  Karikatürler daha önce sergilenmiþ veya yayýnlanmýþ olabilir, ancak hiçbir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr.
  Karikatürdeki yazýlar Türkçe olmalýdýr.
  Yarýþmaya gönderilen karikatürlerin arkasýnda çizenin adý, soyadý, yaþý ve iletiþim bilgileri açýk bir þekilde yazýlacaktýr.

  Katýlýmcýlar karikatürlerini en geç 15 ÞUBAT 2009 tarihine kadar elden veya posta yoluyla ulaþtýracaklardýr. Bu tarihten sonra gelen karikatürler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.

  Dereceye giren veya girmeyen karikatürler Aktüel Arkeoloji Dergisi’nde kültürel ve ticari amaçlý çalýþmalarda kullanýlabilir veya yayýnlanabilir. Ticari kullanýmlarda karikatürcünün ismi de mutlaka kullanýlacaktýr. Karikatürler Aktüel Arkeoloji Dergisi dýþýnda kullanýldýðý taktirde telif hakký sanatçýya aittir.
  Karikatürler ödül alsýn ya da almasýn karikatürcüye iade edilmez.

  Yarýþma jürisinin sergilenmeye deðer bulduðu karikatürler, ödül töreninin ardýndan bir hafta boyunca sergilenecektir.
  Yarýþmaya yollanmýþ olan karikatürler arasýndan jüri üyeleri tarafýndan seçilenler katalog halinde yayýnlanacaktýr. Katalogda çizimi bulunan tüm katýlýmcýlara katalogdan birer örnek gönderilecektir.

Yarýþmaya katýlan tüm çizerler bu þartlarý kabul etmiþ sayýlýrlar.
 
 
SEÇÝCÝ KURUL

Aziz Yavuzdoðan (Karikatürcü, Karikatürcüler Derneði Genel Sekreteri)
Güneri Ýçoðlu (Karikatürcü, Leman Dergisi)
Kemal Çoþlu
Metin Üstündað (Karikatürcü, Penguen Dergisi)
Oðuz Gürel (Karikatürcü)
Piyale Madra (Karikatürcü, Radikal Gazetesi)
Veysel Donbaz (Karikatürcü, Arkeolog)
Mehmet Bezdan (Arkeolog, Aktüel Arkeoloji Dergisi)

ÖDÜLLER
Birinci: 1500 YTL
Ýkinci: 1000 YTL
Üçüncü: 500 YL
Ayrýca 4. 5. 6. 7. 8. ye sürpriz baþarý ödülleri verilecektir.

Yarýþmaya Katýlým Adresi
Adres  :
Aktüel Arkeoloji Dergisi
l. Murat Mahallesi Haþim Ýþcan caddesi Aytaç Sitesi C Blok No: 3A/B Edirne
Tel & Faks : 0 284 236 43 54