1. ULUSAL ANTALYA KARIKATÜR YARISMASI

1. Ulusal Antalya Karikatür Yarýþmasýna Katýlým Koþullarý

1-) Antalya Büyükþehir Belediyesi’nin düzenlediði bu yarýþma ulusal ölçekte bir karikatür yarýþmasýdýr.

2-) Yarýþmaya gönderilen karikatürler daha önce yayýnlanmýþ olabilir ancak daha önce baþka bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr.

3-) Her yarýþmacý, yarýþmaya bir karikatürle katýlabilir. Karikatür fotokopi olarak yollanmamalýdýr. Bilgisayar ortamýndan alýnmýþ çýktý olabilir ama mutlaka ýslak imza kullanýlmalý, ödül kazanýldýðýnda orijinal karikatür iletilmelidir.

4-) Gönderilecek karikatürün boyutu 30×40 santimetreden büyük olmamalýdýr.

5-) Katýlýmcýlar; eserinin arkasýna adýný-soyadýný, adresini, telefon numarasýný, mail adresini yazmalý; kýsa bir özgeçmiþlerini zarfýn içine koymalýdýr.

6-) Karikatürler, 10 Mart 2011 tarihine kadar aþaðýdaki adrese gönderilmiþ olmalýdýr:
1. Ulusal Antalya Karikatür Yarýþmasý
Antalya Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý
Sakýp Sabancý Bulvarý, Atatürk Parký Ýçi
Tel: 0 242 238 52 70 Fax: 0 242 238 52 03
E-posta:
mtoklu@antalya.bel.tr, yekaradeniz@antalya.bel.tr

7-) Yarýþmanýn sonuçlarý 12 Mart 2011 tarihinde açýklanacaktýr.

😎 Yarýþmanýn seçici kurulu: (Alfabetik sýrayla) Ercan Akyol, Ferit Avcý, Cihan Demirci, Kamil Masaracý, Ýbrahim Tapa‘dan oluþmaktadýr.

9-) Yarýþmada Birincilik ödülü: 2500TL
Ýkincilik Ödülü: 2000 TL
Üçüncülük ödülü: 1500TL
Yarýþmada ayrýca 2 adet 1000TL’lik mansiyon ödülü ile Antalya Büyükþehir Belediyesi ve Deniz Som Özel Ödülleri plaket olarak verilecektir.

10-) Yarýþmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler kültürel amaçlý kullanýlabilir veya yayýnlanabilirler. Ancak ticari kullanýmlarda telif hakký sanatçýya aittir. Yarýþmaya katýlanlar bu þartlarý kabul etmiþ sayýlýrlar.

11-) Yarýþma jürisinin sergilenmeye deðer bulduðu karikatürler, ödül töreniyle birlikte boyunca Antalya’da sergilenecektir.

12-) Antalya Büyükþehir Belediyesi, sergilenen eserlerden bir albüm yayýnlamasý halinde, eser sahiplerine birer kopya verilecektir.

13-) Yarýþmanýn ödül töreni 19 Mart 2011 tarihinde olacaktýr.

14-) Yarýþmaya gönderilen karikatürlere ait bir sergi düzenlenecektir.

Ýletiþim için: Basýn ve Halkla Ýliþkiler Danýþmaný Akgün KESKÝN SAKARYA
akeskin@antalya.bel.tr Tel: 0 242 249 54 80
http://www.antalya.bel.tr/ / basin@antalya.bel.tr